Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30184563
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКЕ"
Дата, на яку складено інформацію: 14.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися