Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 31083972
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство " Краматорський завод Теплоприлад"
Дата, на яку складено інформацію: 30.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися