Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02649437
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися