Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05763754
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися