Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14070197
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК"ГРАНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 10.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися