Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02573527
Повне найменування емітента: ПРИВАТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ «ІНТУРС-КИЇВ»
Дата, на яку складено інформацію: 24.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися