Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20953647
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися