Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 37515069
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися