Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 22677163
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОБОДА"
Дата, на яку складено інформацію: 18.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися