Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 13598192
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Закарпатвтормет"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися