Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02131479
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися