Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14309913
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДIВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРIОН»
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися