Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03361075
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися