Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 36716128
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГIРНИЧО-ХIМIЧНА КОМПАНIЯ»
Дата, на яку складено інформацію: 25.02.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися