Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23458115
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА"
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися