Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23458115
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА"
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися