Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору Дата укладення договору та дата набрання чинності ним Предмет договору Строк дії договору Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
- 30.12.1899, 30.12.1899 - - 0 0
Опис Акцiонернi або корпоративнi договори не укладались