Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23909055
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1374
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 302/4 | 30.10.2014
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 08/04-1 | 08.04.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 08.04.2019 - 25.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 25.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6000
13 Текст аудиторського звіту
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А м. Київ «25» квітня 2019 р. Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ БАРВІНОК", НКЦПФР ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ БАРВІНОК", код ЄДРПОУ 03359718, що зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 23-А, станом на 31 грудня 2018 року Інформація про предмет завдання та критерії завдання Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року за датою складання від 05.04.2019 року, що затверджено Наглядовою радою, а саме: • щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; • щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; • щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; • щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; • щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ БАРВІНОК" (скорочена назва – ПрАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК»). Інформація про Емітента: Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ БАРВІНОК" Скорочена назва Товариства ПрАТ "КОМПАНІЯ БАРВІНОК" Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Ознака особи Юридична Форма власності Приватна Код за ЄДРПОУ 03359718 Місцезнаходження: 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА, будинок 23-А Дата державної реєстрації 25.04.1995 року Номер запису в ЄДР 1 074 120 0000 014331 Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; Код КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів закритого акціонерного товариства «Барвінок», Протокол №1 від 18 квітня 2011 року Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник – Макарі Ахмед Мохаммед Середня кількість працівників – 1 особа Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам. Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства . Відповідальна особа несе відповідальність також за: - правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість; - доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки; - організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість; - управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість. Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління від 05.04.2019 року за період 2018 року, а саме таких питань: - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, , а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК», а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів. Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості. Крім того ми: - оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість; - ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки; - доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості. Опис виконаної роботи У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта господарювання повинна забезпечити: надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб’єкта господарювання; збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп’ютерних базах даних); ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни; відповідність визначеним обліковим принципам — обов’язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку. Система внутрішнього контролю ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки. На ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Аудитором перевірено наступні документи щодо організації внутрішнього контролю, а саме: Кодекс корпоративного управління (Протокол №1 від 18.11.2011 року). Політика ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Політика з управління ризиками ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК», достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено: Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частка акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) Кінцевий бенефіціар Характер впливу Макарі Ольга Іванівна - 99,3996 - Прямий щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4.7. Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: загальна кількість акцій складає – 15 990 шт., з них голосуючих акцій – 15 894 шт. Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною. щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента: Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4.8. Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб органів управління емітента належать: Згідно з п.12.2 Статуту посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор. • НАГЛЯДОВА РАДА (п.14. Статуту): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа представників юридичних осіб-акціонерів строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання усіх членів Наглядової ради Товариства. (пп.14.22., Статуту). Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні; - у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов’язків; - у разі смерті, визнання його недієздатним чи обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. (Протокол №1 від 18 квітня 2011 року). • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.15. Статуту, Положення про Генерального директора): Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Компетенція, права та обов’язки, обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства, порядок роботи і відповідальність регламентуються Положенням «Про Генерального директора» Товариства, затвердженим Загальними зборами Товариства. (Протокол №1 від 18 квітня 2011 року). • РЕВІЗОР (п.16. Статуту): обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів. Функції, склад та порядок діяльності Ревізора Товариства регламентується Положенням «Про Ревізора», затвердженим Загальними зборами Товариства. (Протокол №1 від 18 квітня 2011 року). Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною. щодо визначених повноважень посадових осіб емітента: Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4 Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента. До таких документів відносяться: Статут в редакції від 18.04.2011 року Затверджений Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «БАРВІНОК» Протокол №1 від 18.04.2011 року; Положення про Наглядову раду (Протокол №1 від 18.04.2011 року); Положення про Генерального директора (Протокол №1 від 18.04.2011 року); Положення про Ревізора (Протокол №1 від 18.04.2011 року); Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною. Думка аудитора Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме: • щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» з організації корпоративного управління ; • щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; • щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; • щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноособового виконавчого органу ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях. Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ «КОМПАНІЯ БАРВІНОК» не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 23909055 Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит; Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатіа(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1 Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості: - дата та номер договору 08.04.2019 р. №08/04-1 - дата початку та дата закінчення виконання завдання з 08.04.2019 р. по 25.04.2019 р. АФ «АУДИТ-96» ТОВ Директор м.п. _____________ Т.М. Давиденко АФ «АУДИТ-96» ТОВ (сертифікат №006583) 25 квітня 2019 року Дата висновку з надання впевненості: «25» квітня 2019 року.=+-+=д/н

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.