Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ - СТАНДАРТ"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32852960
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м. Київ, вул. Юркiвська, буд. 2-6/32 лiт. "А"
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3345
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 0433 | 19.12.2013
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 16 | 24.09.2018
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2019 - 27.02.2019
11 Дата аудиторського звіту 27.02.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9000
13 Текст аудиторського звіту
ТОВ “ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ” Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960 Свідоцтво АПУ №3345 Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.+38(067)7999587; +38(044)2334118 ВИСНОВОК (ЗВІТ) незалежної аудиторської фірми “Аудит-Стандарт„ за наслідками аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» станом на кінець дня 31.12.2018 р. - Засновникам ПрАТ « ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» - Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України; - Керівництву приватного акціонерного товариства “ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ”. Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності Думка Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» (надалі по тексту ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ або Товариство»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, примітки до фінансової звітності станом на 31.12.2018 року. На нашу думку, фінансова звітність ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ», що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та REHAU GROOP GAAP. Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань Інша інформація Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. На дату звіту аудитора нам не було представлено ніякої іншої інформації, крім фінансового звіту, у зв’язку з чим ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. Завданням аудитора було здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» виключно з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості Розділ 2 Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 2.1. Відомості про ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» Таблиця 1 Найменування товариства Приватне акціонерне товариство «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» Код ЄДРПОУ 30957105 Організаційно-правова форма Товариства Приватне акціонерне товариство Орган, що здійснив реєстрацію Свідоцтво про державну реєстрацію: сер. АО1 № 733282, видане Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 20.08.2001 р. Дата первинної реєстрації 20.08.2001. Останні зміни до Статуту Статут товариства перереєстровано Києво-Святошинською державною адміністрацією у зв‘язку зі зміною юридичної адреси. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: зареєстровані 16.09.2010 р Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією. Місцезнаходження Україна, 08162, Київська обл., смт. Чабани, вул.. Машинобудівників, 1. Телефон 044 2510606 Розрахунковий рахунок 26006427942 МФО 380805 Назва банку АТ «Райффайзен банк Аваль» Основні види діяльності ? 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна Кількість працюючих 3 Керівник Директор Вергуненко М.В. наказ № 28 від 30.11.06 Головний бухгалтер Головний бухгалтер Огій Т.Е. наказ № 24-к від 09.09.04 р. Ліцензії, свідоцтва Свідоцтво. 2.2. Основні відомості про аудиторську фірму: Таблиця 2 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» Код за ЄДРПОУ: 32852960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 3345, рішення Аудиторська палата України № 9 від 26.02.2004 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 25.06.18 Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3345 Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України: аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора № 006083, серія «А»); аудитор Мазур О. А. (сертифікат аудитора серія «А» № 000070, сертифікат аудитора банків № 005); Кількість сертифікованих працівників 8 аудиторів, з них 2 мають сертифікат ACCA DipIFR Наявність страхового полісу щодо ризику професійної діяльності (страхова сума та термін дії) ПАТ" Українська акціонерна страхова компанія "АСКА", страхова сума 1 млн. грн, строк дії договору до 21.10.2019 року Адреса веб-сторінки http://www.audit-standart.kiev.ua/ Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А» Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення аудиту №16 від 24.09.2018 року - дата початку - дата закінчення проведення аудиту 15.02.2019 27.02.2019 Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор ___________________О.А. Мазур підпис Директор ТОВ «Аудиторська фірма «АУДИТ-СТАНДАРТ» ___________________ В.М. Титаренко підпис М. П. Дата видачі аудиторського висновку: 27 лютого 2019 року Місце видачі: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера=+-+=д/н

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.