Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36391522
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03069, м. Київ, вул.Чистяківська, 2, оф.307
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4255
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 358/5 | 24.04.2018
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності) ні
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 19/04-1А | 19.04.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 19.04.2019 - 24.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 24.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000
13 Текст аудиторського звіту

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.