Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31586485
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 172, оф.716
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2846
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 339/3 | 23.02.2017
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності)
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 2149/NC/112/01 | 02.11.2018
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 21.01.2019 - 27.03.2019
11 Дата аудиторського звіту 27.03.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 300000
13 Текст аудиторського звіту
Найменування аудиторської фiрми: ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
Код за ЄДРПОУ: 31586485
Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 172, оф.716
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською Палатою України: номер реєстрацiї 2846 в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi".

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудиторською Палатою України: № 339/3 вiд 23.02.2017.

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Користувачам фiнансової звiтностi ТОВ "ВЕОН ПЛЮС"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Компанiї ТОВ "ВЕОН ПЛЮС" (далi - "Компанiя"), що складається, з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Компанiї на 31 грудня 2018 року, та Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком питання, описаного в роздiлi "Основа думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО) України.
Основа для думки iз застереженням
Значна частина прямих витрат Компанiї у 2018 року, пов'заних з виробництвом продукцiї ресторанного господарства, вiдображена в складi адмiнiстративних витрат та витрат на збут. Це призвело до завищення статтi "Адмiнiстративнi витрати" на суму 3 470 тис.грн. та статтi "Витрати на збут" на суму 6 424 тис. грн., а також некоректного вiдображення статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про сукупний дохiд за 2018 р. на загальну суму 9 894 тис. грн.
Подiбний недолiк присутнiй i в 2017 роцi, що аналогiчним чином вплинуло на такi ж самi статтi фiнансової звiтностi компанiї за перiод, що закiнчився 31.12.2017 року.

У складi iнших фiнансових доходiв вiдображено суму нарахованих вiдсоткiв по залишках грошових коштiв на поточних рахунках, що призвело до завищення iнших фiнансових доходiв та заниження iнших операцiйних доходiв у Звiтi про сукупний дохiд за 2018р. на суму 4 239 тис. грн.
У вiдповiдностi до вимог П(с)БО 7 "Основнi засоби" Компанiя прийняла модель облiку будiвлi готелю за справедливою вартiстю, що вимагає проведення переоцiнки вартостi будiвлi iз достатньою регулярнiстю таким чином, щоб балансова вартiсть об'єкту станом на звiтну дату суттєво не вiдрiзнялась вiд її справедливої вартостi. Останню переоцiнку було проведено у 2013 роцi.
На нашу думку, iстотнi економiчнi змiни, якi вiдбулися пiсля цiєї дати, є показниками потенцiйних суттєвих змiн у справедливiй вартостi основного засобу. За умов вiдсутностi актуальної незалежної оцiнки поточної справедливої вартостi основного засобу, ми не мали змоги отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi щодо адекватностi вартостi основного засобу, яка вiдображена у данiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2018 у сумi 136 731 тис. грн. У зв'язку з цим, ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум, а також вiдповiдного впливу таких коригувань на резерв переоцiнки, вiдстроченi податковi зобов'язання, витрати по зносу i амортизацiї, та витрати з податку на прибуток на дату фiнансової звiтностi. Ми не мали змоги оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог П(с)БО на дану фiнансову звiтнiсть.

У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом вiдображено грошовi кошти на спецiальному електроному рахунку з ПДВ, що призвело до завищення дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом та заниження залишку грошових коштiв на загальну суму 3 511 тис. грн.

Фiнансова звiтнiсть не мiстить розкриття всiєї iнформацiї, яких вимагає застосовна концептуальна основа фiнансового звiтування, розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi не подано вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк стосовно зазначених питань модифiкована вiдповiдним чином.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi, до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо Вашу увагу на суттєву невизначенiсть щодо зобов'язань за позикою у сумi 124 597 тис. грн. та зобовязань за довгостроковими облiгацiями у сумi 319 485 тис. грн. Зобов'язання щодо позики у Компанiї виникли згiдно Договору №4 про внесення змiн та доповнень до Кредитного договору № 1505 вiд 30.06.2017, укладеного з ПАТ "Банк Восток", позика надається шляхом вiдкриття невiдновлювальної кредитної лiнi з максимальним лiмiтом 5 000 тис. доларiв США. Вiдсоткова ставка складдає 8,25% рiчних. Строк погашення кредитної лiнiї не пiзнiше 12.07.2023р. У якостi забезпечення виступає договiр iпотеки нерухомого майна (будiвлi готелю) та договiр застави обладнання (лiфти пасажирськi в кiлькостi 5 шт.).
Зобов'язання щодо дисконтних облiгацiй виникло 04.08.2014, дата погашення дисконтних облiгацiй 10.02.2023, загальна номiнальна вартiсть складає 424 200 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 поточнi зобов'язання Компанiї перевищили її загальнi активи на суму 76 032 тис. грн.
Таким чином, цi подiї або умови разом iз iншими питаннями, вказують що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Проте керiвництво Компанiї переконано, що має усi передумови для забезпечення безперервної дiяльностi у майбутньому, принаймi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Принцип безперервностi дiяльностi є вiдповiдним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi при вiдсутностi iнших iстотних невизначеностей, якi б перебували поза зоною впливу Компанiї та ставили пiд сумнiв можливiсть продовження дiяльностi.
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi ТОВ "Веон Плюс" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. був проведений iншим аудитором, який випустив звiт незалежного аудитора датований 15.02.2018 року, з думкою iз застереженням щодо наступних питань: розподiлу прямих витрат, пов'заних з виробництвом продукцiї ресторанного господарства, неповного вiдображення операцiйних витрат з нарахування податкових зобов'язань з ПДВ по деяким господарським операцiям.
Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2018р., модифiкована вiдповiдним чином.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка характеризує стан i перспективи розвитку пiдприємства та розкриває основнi ризики i невизначеностi дiяльностi Компанiї (далi-iнша iнформацiя). Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в регуляторнiй (рiчнiй) iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що регулярна (рiчна) iнформацiя емiтента цiнних паперiв буде надана нам пiсля цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю Компанiї станом на 31.12.2018 року або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з регулярною (рiчною) iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа думки iз застереженням" та "Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

Опис ключових питань аудиту вiдповiдно до вимог МСА 701 Яким чином вiдповiдне ключове питання було розглянуто пiд час аудиту
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.
Управлiнський персонал є у виключному положеннi для можливостi здiйснення шахрайства через його здатнiсть манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi за iнших умов працюють ефективно Ми оцiнили загальну систему контролю Компанiї.
Ми оцiнили ризик та проаналiзували наявнiсть будь-яких доказiв необ'єктивностi управлiнського персоналу або значну змiну пiдходу до суттєвих облiкових оцiнок та суджень, якi стосуються фiнансової звiтностi, порiвняно з попереднiм роком.
Ми робили запити працiвникам на разних рiвнях органiзацiйної структури Компанiї, щоб переконатися у послiдовностi тверджень, якi ми отримали вiд керiвництва як усно так i у письмовiй формi.
Ми протестували звiрки з третiми сторонами та отримали вiд них листи-пiдтвердження (в тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв), проаналiзували цiни й iншi умови контрактiв, та порiвняли iх з ринковими.
Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та перевiрку сутностi значних операцiй, щоб переконатися у тому, що такi операцiї були належним чином затвердженнi i правильно вiдображенi в облiку та розкритi в фiнансовiй звiтностi.
Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного судження та методологiї аудиту

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та за таку систему внутрiшного контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо Управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансових звiтiв
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики,
а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в ношому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiєю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Виконання вимог статтi 14 Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (далi - Закон):

Наводимо iнформацiю та вiдповiдi щодо розкриття вищезазначених вимог Закону.
Визначення обсягу аудиту
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi для висловлення нашої думки про те, чи складена фiнансова звiтнiсть Компанiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування з урахуванням об?рунтованостi облiкових оцiнок, засобiв контролю, а також специфiки галузi в якiй Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Ми перевiряли фiнансову звiтнiсть на основi тестування ефективностi функцiонування заходiв контролю, докладної (детальної) iнформацiї про операцiї й залишки, а також шляхом виконання аналiтичних процедур по сутi, що виконувались як процедури оцiнювання ризикiв.
Рiвень тестування, яке ми проводили, ?рунтувався на нашiй оцiнцi ризику того, чи може бути суттєво викривлена вiдповiдна стаття у фiнансовiй звiтностi. У зв'язку з цим наш аудиторський пiдхiд було зосереджено на тих областях дiяльностi Компанiї, якi вважаються нами значними для результатiв дiяльностi за звiтний перiод та фiнансового стану на 31.12.2018 року.
Ми також проводили детальне тестування операцiй i залишкiв на початок перiоду, де наш аналiз ризику та/або результати наших процедур по сутi та аналiтичних процедур дали нам змогу висловити думку щодо послiдовностi застосовування облiкових полiтик та нашої думки стосовно суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть за поточний перiод. викривлення у залишках на початок перiоду
Концепцiя суттєвостi застосовувалась нами на всiх етапах здiйснення процесу аудиту, починаючи з етапу укладання договору, а також пiд час планування (визначення характеру часу та обсягу аудиторських процедур), виконання аудиту, а також пiд час оцiнки впливу iдентифiкованих викривлень на аудит i впливу невиправлених викривлень (якщо такi є) на фiнансову звiтнiсть у цiлому.
Базуючись на нашому професiйному судженнi, метi аудиту, розумiннi потреб користувачiв фiнансової звiтностi у фiнансовiй iнформацiї, а також масштабу господарської дiяльностi Компанiї ми провели розрахунок абсолютного значення загального рiвня суттєвостi беручi за основу найбiльш важливi (базовi показники) фiнансовї звiтностi, якi характеризують достовiрнiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягає аудиту.

Розмiр суттєвостi переглядався нами наприкiнцi аудиту з метою забезпечення її вiдповiдностi i прийнятностi проведеному аудиту фiнансової звiтностi.
Значнi ризики виникають у бiльшостi аудитiв та часто пов'язанi iз бiзнес-ризиками, якi можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслiдок незвичайних операцiй, або застосування управлiнським персоналом суджень стосовно статей фiнансової звiтностi, яким властивий високий ступiнь невизначеностi. У областях, де ми визначали потенцiал для значного ризику, ми розширювали наше аудиторське тестування. Вiдповiдно у iнших областх, тестування було значно меншим.
Аналiтичнi процедури, виконанi нами як процедури оцiнки ризикiв включати iдентифiкацiю iснування незвичайних операцiй або подiй та сум, коефiцiєнтiв i тенденцiй, якi могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначенi процедури охоплювали оцiнку фiнансової iнформацiї, зазначеної у звiтi про прибутки i збитки та звiтi про фiнансовий стан, результати цих процедур вiдповiдають нашим очiкуванням i отриманим нами аудиторським доказам.

Аудиторськi оцiнки
На Компанiю здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та геополiтичнi ризики.
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного аудитора, ми виконали аудиторськi процедури оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема, внаслiдок шахрайства, що включають:
- Проведення аналiзу середовища внутрiшнього контролю Клiєнта, процесу iiдентифiкацiї бiзнес-ризикiв, доречних для цiлей фiнансового звiтування, якi застосованi у Клiєнта, оцiнювання значущостi ризикiв, ймовiрностi їх виникнення, а також прийняття рiшень Клiєнтом щодо механiзму розгляду цих ризикiв.
- Розумiння iнформацiйної системи Клiєнта, включаючи пов'язанi бiзнес-процеси, що стосуються фiнансового звiтування, основних заходiв, якi Клiєнт використовує для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовим звiтуванням.
- Виконання аналiтичних процедур по сутi разом iз детальними тестами, як процедурами по сутi вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв щодо вiдображених сум/або коефiцiєнтiв, беручи до уваги джерело, порiвняннiсть, характер i вiдповiднiсть доступної iнформацiї, та заходи внутрiшнього контролю за пiдготовкою фiнансової звiтностi. Аналiтичнi процедури, виконанi нами як процедури оцiнки ризикiв включати iдентифiкацiю iснування незвичайних операцiй або подiй та сум, коефiцiєнтiв i тенденцiй, якi могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначенi процедури охоплювали оцiнку фiнансової iнформацiї, зазначеної у фiнансовiй звiтностi Клiєнта.
- Аналiз обставин, щодо впливу на коефiцiєнти, якi використовуються для оцiнки фiнансового стану, результатiв дiяльностi або руху грошових коштiв Клiєнта та мали прогнозно призвести до викривлень iнформацiї, зокрема змiн в тенденцiях чи важливих коефiцiєнтах фiнансової звiтностi або їх спiввiдношеннях.
- Процедури зовнiшнього пiдтвердження, у т.ч. щодо залишкiв рахункiв дебiторської заборгованостi та їх умови, а також провели iнспектування документiв пiсля завершення перiоду та системи внутрiшнього контролю Клiєнта, пов'язаною iз сплатою дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
- Iдентифiкацiю iснування незвичайних операцiй або подiй та сум, коефiцiєнтiв i тенденцiй, якi могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначенi процедури охоплювали оцiнку фiнансової iнформацiї, зазначеної у звiтi про прибутки i збитки та звiтi про фiнансовий стан, результати цих процедур вiдповiдають нашим очiкуванням i отриманим нами аудиторським доказам.
У областях, де ми визначали потенцiал для значного ризику, ми розширювли наше аудиторське тестування. Вiдповiдно у iнших областх, тестування було значно меншим.
Опис виявлених ризикiв
Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi iнциденти, i жоднi iншi питання не були виявленi пiд час проведення нами аудиторських процедур. Детальна iнформацiя щодо значних ризикiв виствiтлена у роздiлi "Ключувi питання аудиту".
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до вимог Закону, з дотриманням iнших нормативно-правових актiв з питань аудиту та професiйних стандартiв аудиту, полiтика та процедури Компанiї унеможливлюють надання послуг заборонених законодавством України.

Твердження про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та Компанiї вiд юридичної особи при проведеннi аудиту

Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактiв або питань, на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу, i ми пiдтверджуємо, що партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" є незалежними вiд Клiєнта та здатний висловити об'єктивну думку про те, чи складена фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування.

Узгодженiсть аудиторського звiту з додатковим звiтом для аудиторського комiтету
Звiт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фiнансової звiтностi Компанiї, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського комiтету. Ми не виявили жодних фактiв не узгодженостi iнформацiї мiж Додатковiм звiтом для аудиторського комiтету та iнформацiєю зазначеною у Звiтi незалежного аудитора.
Залучення до проведення аудиту iнших фахiвцiв
Ми не залучати до проведення аудиту Компанiї iнших фахiвцiв, у т.ч. суб'єктiв аудиторської дiяльностi.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевiрки Компанiї за 2018 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв.

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї i органiзацiї системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Компанiєю.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудит проведено ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" (31586485), номер реєстрацiї 2846 в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi".
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською Палатою України вiд 23.02.2017 № 339/3.
Договiр на проведення аудиту № 2149/NS/112/01 вiд 02 листопада 2018 року.
Аудит проводився з 21 сiчня 2019 року по 27 березня 2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:
Владислав Деменко
Сертифiкат аудитора № 007474


Директор
ТОВ "Крестон Джи Сi Джи Аудит"
Андрiй Домрачов
Сертифiкат аудитора № 004891


БЦ Палладiум Сiтi
Київ, 03680, Україна
вул. Горького (Антоновича), 172
27 березня 2018
Київ, Україна

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.