Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20971605
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026,Одеська область,мiсто Одеса,Приморський район,провулок Маяковського,буд.1 кв.10
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) |
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності)
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 2 | 23.01.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 23.01.2019 - 15.02.2019
11 Дата аудиторського звіту 15.02.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35000
13 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
РЕСПЕКТ
Свiдоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"
станом на 31 грудня 2018 року
Адресат
Акцiонерам ПАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОНИХ ВИРОБIВ" (надалi - Товариство), що складається з: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до цiєї фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi".
.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi, рiк видання 2016-2017, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 №361 (надалi - МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежним по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєву невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми не встановили суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiрялася, продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Ключовi питання аудиту
Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, вiдповiдно до вимог статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" складається з звiту про корпоративне управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння, а саме:
" I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння
" II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння
" III. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв
" IV. Iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства,
та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iнформацiєю, зазначеною вище, та розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж цiєю iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, наведеною в пунктах I-IV цього Звiту про корпоративне управлiння, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення. цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до аудиторського звiту.
Ми не визначили окремi питання, на якi б мали доцiльно звернути увагу та якi не впливають на висловлення нами думки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 2258-VII вiд 21.12.2017 року та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), що прийнятi та застосовуються для складання та подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариством.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю, оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

" Додатковi вимоги вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, iз змiнами (надалi - Закон),

Вiдповiдно до вимог статтi 74 та статтi 75 Закону надаємо iнформацiю про:
" пiдтвердження нами достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк;
" не виявлення нами фактiв порушення Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за звiтний перiод.

" Вiдповiдно до вимог Статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 р. № 3480 -IV:

Висловлюємо думку щодо пiдтвердження iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX Звiту про корпоративне управлiння:
" V. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
" VI. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
" VII. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства
" VIII. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства
" IХ. Повноваження посадових осiб Товариства

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
o АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ;
o код за ЄДРПОУ: 20971605;
o Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 30 липня 2020 року;
o АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ, вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiли:
ў Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI";
ў Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI";
ў Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС".
o Ключовий партнер завдання з аудиту є Заєць Олена Олександрiвна, № 100902 в Реєстрi аудиторiв
o Мiсцезнаходження аудиторської фiрми:
65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МIСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є
цей звiт незалежного аудитора є Заєць Олена ОлександрiвнаАдреса аудитора:
49081, м. Днiпро, проспект Мануйлiвський. 73, офiс 714, Фiлiя АФ "Респект" у виглядi ТОВ у
м. Днiпро.


Дата аудиторського звiту: 15 лютого 2019 року

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.