Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів


1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23504528
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04210, м.Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталінграда, будинок 26, квартира 310
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 0714 | 28.09.2017
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Рішення Національної комісії з цінних папері та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь – які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків. Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованість. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, щодо погашення цієї дебіторської заборгованості. Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість склала 42,7 тисяч гривень ( 1% від загальної суми дебіторської заборгованості зазначеній у відправлених листах – підтвердженнях). Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної кредиторської заборгованості склала 57,5 тисяч гривень (52 % від загальної суми кредиторської заборгованості зазначеній у відправлених листах – підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів.
9 Номер та дата договору на проведення аудиту 12/03/19 | 11.03.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.03.2019 - 16.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 16.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0
13 Текст аудиторського звіту
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом на 31.12.2018 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» м. Київ «16» квітня 2019 р. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Нами перевірена фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2018 рік, що складена за Національними стандартами фінансової звітності, яка включає наступні форми фінансової звітності та додатки до них: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. • Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. • Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. • інші внутрішні документи. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом на 31 грудня 2018 року, а також його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та Рішення Національної комісії з цінних папері та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь – які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків. Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованість. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, щодо погашення цієї дебіторської заборгованості. Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість склала 42,7 тисяч гривень ( 1% від загальної суми дебіторської заборгованості зазначеній у відправлених листах – підтвердженнях). Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної кредиторської заборгованості склала 57,5 тисяч гривень (52 % від загальної суми кредиторської заборгованості зазначеній у відправлених листах – підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Звіт про надання впевненості щодо іншої інформації суб’єктів господарювання Аудитором була проведена аудиторська перевірка іншої інформації Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА». Нами досліджено достовірність складання та подання іншої інформації Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за період 2018 року, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітність за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інші інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Нами перевірена інша інформація Товариства, яка включають наступні форми звітності: - Звіт керівництва за 2018 рік. які відповідають вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями). Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від 20.04.2016 року (Протокол річних загальних зборів б/н від 20 квітня 2016 р.). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Директор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про корпоратійну комісію, а також Кодексом корпоративного управління. Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», 2) наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з буд-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. Ключові питання Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, згідно МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора». Крім питань викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначити, що є ключове питання аудиту, інформацію щодо якого слід надати в нашому звіті. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів не перевищує розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» . Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. При складані фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Рішення Національної комісії з цінних папері та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2018 рік, у відповідності до внутрішніх положень ТОВ «Аудиторської фірми «Міла – аудит», встановлюється наступним чином: • з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», аудитором визначений рівень суттєвості; • аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності; • аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА». Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2018 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку. Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ Основні відомості про Товариство Назва: Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» Скорочена назва ПрАТ «РЕКЛАМА» Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Форма власності Приватна Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03052138 Дата державної реєстрації 17.11.1993р., 11.05.2016р. Номер державної реєстрації 1 0711050027000243 Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Подільська районна державна адміністрація м.Києва Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 04071, м.Київ, Подільський р-н, вул.Верхній Вал, буд.2, літера А Основні види діяльності (згідно з довідкою управління статистики): 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів; 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг; 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас; 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 73.11 Рекламні агентства. Телефон, факс : +38 (044) 580-24-84 Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів. Акціонерне товариство «РЕКЛАМА» у формі відкритого акціонерного товариства засноване громадянами України та членами трудового колективу Українського виробничого об’єднання «Реклама» та підприємствами, що входили до нього у відповідності з Законом України «Про господарські товариства», «Про приватизацію майна державних підприємств» та свідоцтва про власність, виданого Фондом державного майна України 6 грудня 1994 року №П-406. Згідно з рішенням акціонерів (протокол зборів акціонерів від 21 жовтня 2011 року) у зв’язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» назву Акціонерне товариство «РЕКЛАМА» змінено на Публічне акціонерне товариство «РЕКЛАМА». На підставі рішення акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року) про зміну типу та найменування товариства, назву Публічне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» змінено на Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА». Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці: Таблиця 1 Назва рахунку Номер рахунку Назва установи банку, МФО поточний 26008000779101/980 ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441 Кількість акцій, випущених Емітентом: 12884,8 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок) гривень поділені на 128848 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 гривень, кожна акція. Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає 12884,8 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок) гривень. Станом на 31.12.2018р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зі змінами та доповненнями) . Середньооблікова чисельність працівників 3 особи. Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: • Директор Товариства: - Давиденко С.Г. з 07.11.2011р. по теперішній час. (Наказ №58-к від 07.11.2011р згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів про переведння від 21.10.2011р.). • Головний бухгалтер Товариства: - Посада Головного бухгалтера не передбачена.=+-+=Організація бухгалтерського обліку Облікова політика Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» на 2018 рік передбачена відповідним Наказом № 134 від 27.12.2014року. Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, основними принципами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій. Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів. Фінансова звітність Товариства Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА». Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена з урахуванням чинних форм звітності, затверджених НП(С)БО №1. Склад перевірених форм звітності за 2018 рік, які складені станом на 31.12.2018року: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. • Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. • Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. Звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звітності 31.12.2018р. Фінансова інформація розкривається за звітний період. Потреби в складанні звітності за сегментами не виявлено. Товариство не складає консолідованої звітності. Відповідно до статті 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України – гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень. Мета аудиту – перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Перевірка здійснена на підставі: • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями); Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі – МСА), затверджених для обов’язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 (переглянутий в 2013р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»; МСА 450 «Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. • Кодексу етики професійних бухгалтерів, а також з урахуванням вимог: • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІУ(зі змінами і доповненнями); • Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15 (зі змінами і доповненнями); • Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2187 від 08.10.2013р. (зі змінами і доповненнями); • Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Для підготовки фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» за 2018 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності: ? Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями); ? Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності: ? Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); ? Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями); ? Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. Фінансова звітність Товариства за 2018 звітний рік, відображає його фінансовий стан на 31.12.2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які в Україні визначені в якості застосованої концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного подання. Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки. На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування. Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 (переглянутий в 2013р.) «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського звіту. Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу. Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України. Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013р. №2187, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 р. за N 1827/24359 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)». Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2018 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Статутний капітал Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» у всіх суттєвих аспектах. При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства. Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством. Формування та сплати статутного капіталу Товариства було проведено таким чином: Станом на 31.12.2018 року розмір статутного капіталу Товариства становить 13 тис.грн. Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку власного капіталу, шляхом зіставлення даних головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА». Статутний капітал - статутний фонд - розподілено на акції. Загальна кількість акцій – 128848 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот сорок вісім) шт., номінальною вартістю 0,1 грн., на загальну суму 12884,8 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок) гривень. Кількість засновників – фізичних осіб, які мають більше 10% акцій – 4. Таблиця 2 № Учасник Загальна номінальна вартість, грн. Відсоток у СК % 1 2 3 4 1 Подорожня Любов Іванівна, серія ВК №953775, 07.1.2012р. Жовтневим РВ у м.Маріуполь ГУ ДМС України в Донецькій області 3168,10 24,587886 2 Давиденко Сергій Григорович, серія МС №148900, 25.03.1997р. Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 2443,70 18,965758 3 Бєліченко Сергій Анатолійович, серія ВВ №538599, 26.08.1998р. Жовтневим РВ у м.Маріуполь ГУ ДМС України в Донецькій області 2024,60 15,713088 Продовження табл.2 1 2 3 4 4 Кас”янов Герман Сергійович, серія ВК №891071, 14.03.2012р. Жовтневим РВ у м.Маріуполь ГУ ДМС України в Донецькій області 2275,90 17,663448 Разом 9912,30 76,93018 - інші 23,06982% акцій маю фізичні особи, які володіють менше 10% акцій Товариства. Статутний капітал Товариства в розмірі 12884,8 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок) гривень 00 копійок зареєстрований та повністю сплачений в порядку та строки, встановлені чинним законодавством України. Інформації про депозитарій та депозитарну установу: Таблиця 3 Найменування Код за ЄДРПОУ Код МДО Місцезнаходження, тел., факс Вид діяльності, код КВЕД (основний) ДЕПОЗИТАРІЙ – Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 30370711 100024 вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, Україна, тел. 80445910404, факс 80445910400 Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА – ПАТ «Державний ощадний банк України» 00032129 300616 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г Тел.044-426-43-86 ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, рішення НКЦПФР від 10 жовтня 2013 року АЕ № 286660, 66.12 ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА – ТОВ «ФІНАСТА» 34762675 402669 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.28 Тел.044-361-38-08 ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, рішення НКЦПФР від 28 серпня 2013 року АЕ № 263230, 66.12 ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА – ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» 23730178 403303 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6 Тел.044-458-05-45 ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, рішення НКЦПФР від 24 вересня 2013 року АЕ № 263378, 66.12 Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформований та оплачений грошовими коштами в повному обсязі. В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні. Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства. Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало. Капітал у дооцінках В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Додатковий капітал В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Емісійний дохід В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Резервний капітал В Товаристві резервний капітал на 31.12.2018р. не обліковувався і не відображається в рядку 1415 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Неоплачений та вилучений капітал В Товаристві вилучений та неоплачений капітал відсутні та не відображаються в рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Станом на 31.12.2018р. Товариство має непокритий збиток у сумі 1 084 тис.грн., який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан. Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2018 рік вірно. На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно. Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 «Події після звітного періоду»). Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад та структуру фінансових інвестицій Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово - не стійке, має не ліквідний баланс, вірогідність банкрутства є. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12 місяців. Фінансові інвестиції На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2018р., Товариство немає поточних та довгострокових фінансові інвестицій. Інформація щодо іншої фінансова звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії Розкриття інформації щодо визнання, класифікації активів та зобов’язань Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цілком правильні та обґрунтовані принципи визнання, здійснення класифікації активів та зобов’язань в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів та зобов’язань відбувалася відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2018р. всіх видів активів та зобов’язань шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу та пасиву балансу та дає змогу визначити, що інвентаризація (Наказ № 1-інв від 02.01.2018 року.) проведена згідно Інструкції про інвентаризацію активів та зобов’язань (від 02.09.2014 № 879 (зі змінами і доповненнями). ДОВІДКА про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом 31.12.2018р. Таблиця 4 Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу 1 2 3 4 5 1.Основні засоби та інші необоротні активи 95 2 214 4,5 в тому числі: - основні засоби (балансова вартість) 95 2 80 1,7 - інвестиційна нерухомість - - - - - довгострокові фінансові інвестиції - - - - - нематеріальні активи - - - - - незавершені капітальні інвестиції - - 134 2,8 - інші фінансові інвестиції - - - - - довгострокова дебіторська заборгованість - - - - - відстрочені податкові активи - - - - 2.Оборотні активи, 4 662 98 4 538 95,5 в тому числі: - запаси і витрати - - - - - дебітори 4568 96 4486 94,4 Продовження табл.4 1 2 3 4 5 - грошові кошти 91 2 31 0,7 - інші оборотні активи 2 0 21 0,4 - поточні фінансові інвестиції - - - - - витрати майбутніх періодів 1 0 - - РАЗОМ 4 757 100 4 752 100 Таблиця 5 Аналіз загальної оцінки стану пасивів Товариства Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу 1 2 3 4 5 1.Власний капітал, (571) (12) (1 071) (22,5) в тому числі: - зареєстрований (пайовий) капітал 13 0,3 13 0,3 - капітал у дооцінках - - - - - додатковий капітал - - - - - резервний капітал - - - - - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (584) (12,3) (1084) (22,8) - неоплачений капітал - - - - - вилучений капітал - - - - 2.Позикові кошти, 5 328 112 5 823 122,5 в тому числі: - довгострокові зобов’язання - відстрочені податкові зобов’язання - - - - - поточні зобов’язання 5328 112 5823 122,5 - доходи майбутніх періодів - - - - РАЗОМ 4 757 100 4 752 100 Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами П(С)БО за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності згідно з П(С)БО вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових необоротних активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал. Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Вартість чистих активів На підставі даних балансу Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом на 31.12.2018р. відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» станом на 31.12.2018р. Таблиця 6 №п/п Зміст Рядок балансу Сума (тис.грн.) 1 2 3 4 1 Склад активів, які приймаються до розрахунку 1.1 Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 - Незавершені капітальні інвестиції 1005 134 Основні засоби (залишкова вартість) 1010 80 Інвестиційна нерухомість 1015 - Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035 - Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - Всього 214 Продовження табл.6 1 2 3 4 1.2 Оборотні активи Запаси 1100 - Дебіторська заборгованість 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 4486 Поточні фінансові інвестиції 1160 - Грошові кошти 1165;1166,1167 31 Витрати майбутніх періодів 1170 - Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - Резервах незароблених премій 1183 - Інші оборотні активи 1190 21 Всього 4 538 Разом активи 4 752 2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку 2.1 Довгострокові зобов’язання і забезпечення Інші довгострокові зобов’язання 1515 - Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1520 - Цільове фінансування 1525 - Благодійна допомога 1526 - Інвестиційні контракти 1535 - Всього - 3 Поточні зобов’язання і забезпечення 3.1 Короткострокові кредити банків 1600 - Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610 - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 110 Поточні зобов’язання за розрахунками: - - з бюджетом 1620 - - зі страхування 1625 - - з оплати праці 1630 1 -за одержаними авансами 1635 - - із внутрішніх розрахунків 1645 - Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - Поточні забезпечення 1660 12 Інші поточні зобов’язання 1690 5 700 Всього 5 823 Разом зобов’язання 5 823 Визначаємо вартість чистих активів за формулою: (1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (4752)–(5823) =-1071тис. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів не перевищує розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» . За 2018 рік Товариством отримано доходів у сумі 824 тис., які складаються з чистого доходу від реалізації продукції – 824тис.грн. Витрати Товариства за 2018 рік складають 1224 тис. Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції – 882 тис.грн., адміністративні витрати – 200 тис.грн, витрати на збут – 142 тис.грн. За результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року Товариство має чистий збиток у сумі 400 тис.грн. Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій: Показники фінансового стану Товариства Таблиця 7 Показники Норма Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 1 2 3 4 5 1. Показники платоспроможності 1.Коефіцієнт платоспроможності Кп >1 0 0 2.Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ-1 1,5-2,5 0,9 0,8 3.Коефіцієнт загальної ліквідності КЛ-2 0,7-0,8 0,9 0,8 4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності КЛ-3 0,2-0,3 0,02 0,01 5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ-4 >0,2 0,02 0,01 2. Показники фінансової незалежності 1.Коефіцієнт маневреності власних коштів КМ >0,1 1 1 2.Забезпеченість власним капіталом - >0 -666,0 -1285 3.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом ПП не>1 0 0 4.Коефіцієнт фінансової стабільності ПФ >1 0 0 5.Коефіцієнт фінансової незалежності КН >0,5 0 0 3. Інші показники фінансового стану 1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів КІР 0,02 0,05 2.Коефіцієнт покриття інвестицій КАПІ 0,85-0,9 0 0 3.Коефіцієнт інвестування Кін 0 0 4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні К.рос 0,02 0,02 5.Коефіцієнт покриття балансу К п.б. Не<1 0 0 6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів К.е.вк. Не<0,5 0 0 7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна К.в.ф. 0 0 8.Чистий оборотний капітал >0 0 0 9.Коефіцієнт фінансового левериджу К.ф.л. Не<1 0 0 10.Показник заборгованості кредиторам 112% 122,5% 11.Обіговість дебіторської заборгованості 2% 0,7% 12.Рентабельність власного капіталу >0 0% 0% Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов’язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів. Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності. Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована. Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі. Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов’язання. Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов’язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати). Показник покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства. Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства. Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно. Інформація щодо сформованих резервів Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Товариство не створює резерви. Формування резервів на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з урахуванням сум надходжень за період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період). Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Інформація щодо прострочених зобов’язань В Товаристві відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. Операції з пов’язаними сторонами Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Господарські операції з пов’язаними сторонами у 2018 році не відбувалися. Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки основної діяльності Товариства. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань В Товаристві непередбачені активи та зобов’язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відсутні. Аудиторські оцінки Ризики суттєвого викривлення Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми особами, які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До таких дій МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації або документів, пов'язаних з такою інформацією; незаконне привласнення активів; приховування або невключення певної інформації як до облікових регістрів, так і до первинних документів; відображення в облікових регістрах неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики. При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне застосування облікової політики (внаслідок нерозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема - бухгалтерському, може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського балансу (фальсифікація та приховування), звітності тощо. Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування звітності. Фальсифікація звітності зазвичай буває пов'язана з підміною показників та створенням у такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його діяльності. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в Приватному акціонерному товаристві «РЕКЛАМА» визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює директор. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Приватне акціонерне товариство «РЕКЛАМА» вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу. Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту Стан корпоративного управління відповідає законодавству України. Кодекс (принципи) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» затверджений річними загальними зборами акціонерів. У Товаристві діє дворівнева система управління, яка складається з Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства - Директора. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада та Директор тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою Радою та Директором, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства. Кількісний склад Наглядової Ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової Ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень. До складу Наглядової Ради Товариства обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. У внутрішньому документі Товариства про Наглядову Раду (Положення про Наглядову Раду) формулюються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової Ради. Процедура обрання членів Наглядової Ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової Ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів. Служба внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» представлена ревізійною комісією, яка підпорядковується Загальним зборам акціонерів та звітує перед ними. Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фінансових активів, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних так і наданих, і, відповідно, будь-яких застав та інших форм забезпечення. Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має не ліквідний баланс, ступінь ризику – висока, вірогідності банкрутства є. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні. За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацією, що розкривається Товариством. Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні. Судові процеси за звітний період не проводилися. На думку аудитора, Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА» дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.