Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
ЄДРПОУ: 25959784
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Проміжна фінансова звітність банку

Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2019 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6454956 5325330
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках 20413 20
Кредити та заборгованість клієнтів 12137795 19452242
Цінні папери в портфелі банку на продаж 110 3461602
Цінні папери в портфелі банку до погашення 6532301 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 932436 890213
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 18233 20067
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 912239 858097
Інші фінансові активи 74270 105481
Інші активи 121627 72090
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 296695 418193
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 27501075 30603335
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 11590211 16618411
Кошти клієнтів 7116307 8515217
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 17354 10586
Відстрочені податкові зобов'язання 14881 5360
Резерви за зобов’язаннями 2271 17169
Інші фінансові зобов’язання 637050 616834
Інші зобов'язання 15442 107714
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 19393516 25891291
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 24065461 20765461
Емісійні різниці 270558 270558
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 0 0
Резерви переоцінки 172996 179622
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -16401456 -16503597
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 8107559 4712044
Усього зобов'язань та власного капіталу 27501075 30603335
Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/
Затверджено до випуску та підписано      
30.10.2019 року   Голова правління Князєва I.О.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Латун О.В., 044 247-40-23   Головний бухгалтер Скрекотень Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 2616216 2977601
Процентні витрати -575857 -973510
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 2040359 2004091
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -1365654 -7961397
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 674705 -5957306
Комісійні доходи 350017 342319
Комісійні витрати -116251 -98064
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 43776 81077
Результат від переоцінки іноземної валюти 39374 -27115
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -21386 -39527
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 14404 -3406
Інші операційні доходи 191562 34607
Адміністративні та інші операційні витрати -1062413 -1327462
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 113788 -6994877
Витрати на податок на прибуток -19694 194
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 94094 -6994683
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 94094 -6994683
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.0039 -0.3368
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.0039 -0.3368
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/
Затверджено до випуску та підписано      
30.10.2019 року   Голова правління Князєва I.О.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Латун О.В., 044 247-40-23   Головний бухгалтер Скрекотень Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений
звіт про сукупний дохід
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік 94094 -6994683
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 -20453
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 606 3954
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 994 1411
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток -179 -254
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 1421 -15342
Усього сукупного доходу за рік 95515 -7010025
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 95515 -7010025
неконтрольованій частці 0
Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/
Затверджено до випуску та підписано      
30.10.2019 року   Голова правління Князєва I.О.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Латун О.В., 044 247-40-23   Головний бухгалтер Скрекотень Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 12465461 270558 0 0 189597 -7689262 0 5236354 0 5236354
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 -1204259 0 -1204259 0 -1204259
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 12465461 270558 0 0 189597 -8893521 0 4032095 0 4032095
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 -5864 -7614187 0 -7620051 0 -7620051
інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 -4111 4111 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 8300000 0 0 0 0 0 0 8300000 0 8300000
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 20765461 270558 0 0 179622 -16503597 0 4712044 0 4712044
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 1421 94094 0 95515 0 95515
інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 -8047 8047 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 3300000 0 0 0 0 0 0 3300000 0 3300000
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 24065461 270558 0 0 172996 -16401456 0 8107559 0 8107559

Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/
Затверджено до випуску та підписано      
30.10.2019 року   Голова правління Князєва I.О.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Латун О.В., 044 247-40-23   Головний бухгалтер Скрекотень Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 3235488 2742446
Процентні витрати, що сплачені -349737 -503631
Комісійні доходи, що отримані 350017 342319
Комісійні витрати, що сплачені -116269 -98064
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 43774 81077
Інші отримані операційні доходи 127325 30350
Виплати на утримання персоналу, сплачені 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -841491 -1019234
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 2449107 1575263
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 2428428 1135477
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках -21571 -431872
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 3300223 2707800
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 208285 25820
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 10 -746
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -856609 -1190602
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань -201910 25077
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 4877535 2710740
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж -37710000 -46878000
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 35960000 45028000
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення -90975000 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 89675000 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 40826 0
Придбання основних засобів -120883 -67011
Надходження від реалізації основних засобів 20980 2518
Придбання нематеріальних активів 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 16 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -3109061 -1914493
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -638848 -90436
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1129626 705811
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5325330 4546821
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6454956 5252632
Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/
Затверджено до випуску та підписано      
30.10.2019 року   Голова правління Князєва I.О.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Латун О.В., 044 247-40-23   Головний бухгалтер Скрекотень Т.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до проміжного скороченого звіту
за 3 квартал 2019 року


№ з/п Текст примітки
1 Примiтки розташованi за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/fin_rep_ifrs/