Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
ЄДРПОУ: 23494714
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Проміжна фінансова звітність банку

Баланс
(Звіт про фінансовий стан) банку
на 30.09.2019 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 9969338 9695179
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках 7736633 8999808
Кредити та заборгованість клієнтів 32884514 32458158
Цінні папери в портфелі банку на продаж 8043223 4271878
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 1070616 1976750
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 62 62
Відстрочений податковий актив 406478 725142
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 3241610 1099721
Інші фінансові активи 0 0
Інші активи 2236310 970758
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 0 334424
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 65588784 60531880
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 526688 35589
Кошти клієнтів 55973985 52488347
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 6902 44937
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 73907 49499
Інші фінансові зобов’язання 0 0
Інші зобов'язання 1272006 1488009
Субординований борг 1204138 1384411
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 59057626 55490792
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 12179756 12179756
Емісійні різниці 739630 739630
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 484795 353769
Резерви переоцінки 14155 11272
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6887178 -8243339
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 6531158 5041088
Усього зобов'язань та власного капіталу 65588784 60531880
Статтю "Кошти в інших банках" слід читати "Кредити та заборгованість банків". Статтю "Цінні папери в портфелі банку на продаж" слід читати "Інвестиції в цінні папери". Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан за вимогами НБУ розміщено на власному сайті за посиланням https://alfabank.ua/ru/investor-relations.
Затверджено до випуску та підписано      
21.10.2019 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Поплавець І.В. (044) 490-16-45   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(звіт про фінансові результати) банку
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 6083827 4865683
Процентні витрати -3085595 -2193903
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 2998232 2671780
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -968870 -1496188
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 2029362 1175592
Комісійні доходи 2649954 1771037
Комісійні витрати -555864 -288415
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 355503 -29034
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 197408 178827
Результат від переоцінки іноземної валюти -545152 -76171
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості -1860 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова -10247 -1941
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів -16307 5410
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями -24798 22560
Інші операційні доходи 425692 581126
Адміністративні та інші операційні витрати -3261741 -2318897
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників Чистий прибуток від припинення визнання фінансвових активів:174,12;Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов'язань:1995,2574;Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів:782623,68336;Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами:-64263,100636;
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 720529 171558
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників Чистий збиток від модифікації фінансових активів:-156287,-77265;
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями -156287 -77265
Прибуток/(збиток) до оподаткування 1806462 1114387
Витрати на податок на прибуток -319275 -235198
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 1487187 879189
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 -972
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 0 175
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 2883 1333
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 0 0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2883 536
Усього сукупного доходу за рік 1490070 879725
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.012 0.007
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0

З проміжним скороченим звітом про прибутки і збитки та інший сукупний дохід складений за вимогами НБУ розміщений на сайті банку за посиланням https://alfabank.ua/ru/investor-relations.
Затверджено до випуску та підписано      
21.10.2019 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Поплавець І.В. (044) 490-16-45   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) банку
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 12179756 739630 0 353769 335680 -9035196 4573639 0 4573639
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 12179756 739630 0 353769 335680 -9035196 4573639 0 4573639
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 431071 431071 0 431071
інший сукупний дохід 0 0 0 0 -324408 0 -324408 0 -324408
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 360786 360786 0 360786
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 12179756 739630 0 353769 11272 -8243339 5041088 0 5041088
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 1487187 1487187 0 1487187
інший сукупний дохід 0 0 0 0 2883 0 2883 0 2883
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 131026 0 -131026 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 12179756 739630 0 484795 14155 -6887178 6531158 0 6531158

Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами - Примітка 20. Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі за вимогами НБУ розміщено на власному сайті за посиланням https://alfabank.ua/ru/investor-relations.
Затверджено до випуску та підписано      
21.10.2019 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Поплавець І.В. (044) 490-16-45   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
банку про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 7744850 4416144
Процентні витрати, що сплачені -2920738 -2158043
Комісійні доходи, що отримані 2764117 1778305
Комісійні витрати, що сплачені -556057 -289122
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 271711 4940
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 38963 117498
Результат операцій з іноземною валютою 197408 178827
Інші отримані операційні доходи 791542 672329
Виплати на утримання персоналу, сплачені -1966526 -1321995
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -1411965 -1053784
Податок на прибуток, сплачений -611 -505
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 4952694 2344594
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 -170000
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів -4599355 1194171
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 465279 -4386753
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -5430209 -5955909
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -975629 -213216
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 545917 -186946
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 7037726 6924739
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком -38955 -57496
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 124531 22067
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 2081999 -484749
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості -940171 -1699
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 1905507 924086
Придбання основних засобів 0 0
Надходження від реалізації основних засобів -2443838 -438552
Придбання нематеріальних активів 0 -276
Надходження від вибуття нематеріальних активів 334424 878
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 1144078 484437
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -663509 -171284
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 274412 -171596
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 9694052 8356951
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 9968464 8185355
Стаття "Чисте збільшення (зменшення) інших фінансових зобов'язань слід читати "Кошти, отримані від Національного банку України". Із проміжним скороченим звітом про рух грошових коштів за прямим методом можна ознайомитись на сайті банку за посиланням https://alfabank.ua/ru/investor-relations.
Затверджено до випуску та підписано      
21.10.2019 року   Голова правління Михайльо В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Поплавець І.В. (044) 490-16-45   Головний бухгалтер Головкова С.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 3 квартал 2019 року


№ з/п Текст примітки
1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) зареєстрованого Національним банком України 24 березня 1993 року за № 158. Банк є резидентом України. Головна установа Банку знаходиться за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100. Банк створено у формі акціонерного товариства (тип акціонерного товариства – приватне), акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Істотною участю в Банку на кінець звітного періоду володіє компанія ABH Ukraine Limited (Темістоклес Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, п/с 1066, Нікосія, Кіпр) – пряма участь в розмірі 90.1% статутного капіталу Банку, яка є материнською компанією Банку. Опосередкованою істотною участю в Банку (через компанію ABH Ukraine Limited) володіє компанія ABH Holdings S.A. (Люксембург) в розмірі 90.1% статутного капіталу Банку. В листопаді 2017 року акціонер Банку компанія ABH Ukraine Limited продала частку в статутному капіталі Банку в розмірі 9.9% компанії «MSP STIFTUNG» (ЛМЖ Лайтхаус Траст рег., Ауштрассе 14, FL-9495 Трісен, Ліхтенштейн). Керівництво Банку не володіє акціями. Кінцевими власниками Банку є вісім осіб: п. Михайло Фрідман, п. Герман Хан, п. Олексій Кузьмічьов, п. Пьотр Авен, п. Андрій Косогов, MSP STIFTUNG («МСП ШТІФТУНГ»), UniCredit S.p.A та неприбуткова організація The Mark Foundation for Cancer Research (яка володіє часткою прав, яка до 2015 року належала п. Алексу Кнастеру), інформацію про структуру власності оприлюднено на сайті Банку та на офіційному сайті Національного банку України. Кожна з фізичних осіб не має окремого контрольного голосу та/або не володіє 50% або більше прав в ABH Holdings S.A. 10 вересня 2019 року єдиним акціонером АТ "УКРСОЦБАНК" - ABH HOLDINGS SA було прийняте рішення №3/2019 припинити АТ "УКРСОЦБАНК" шляхом приєднання до АТ "АЛЬФА-БАНК" за спрощеною процедурою реорганізації, передбаченою Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків від 23 березня 2017 року. Загальними Зборами акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" 10 вересня 2019 року відповідно до протоколу № 3/2019 було прийнято рішення приєднати АТ "УКРСОЦБАНК" до АТ "АЛЬФА-БАНК", затвердити план реорганізації та його строки. В своїй діяльності Банк керується Стратегією розвитку банківської групи АТ «АЛЬФА-БАНК» та АТ «УКРСОЦБАНК» на 2018-2020 роки, що була затверджена Наглядовою Радою АТ «АЛЬФА-БАНК» (протокол засідання №48 від 06 липня 2018 року). Стратегічна мета банківської групи – стати найбільшою приватною банківською групою на ринку України. В рамках досягнення цієї мети, активи групи наприкінці 2016 року поповнилися АТ «УКРСОЦБАНК». Протягом 2017-2018 років, банківська група проводила міграцію активів з АТ «УКРСОЦБАНК» на АТ «АЛЬФА-БАНК». Кінцевою метою такої міграції є злиття двох банків в єдину банківську установу. Відповідно до вимог Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, складається звітність банківської групи, до складу якої станом на 30 вересня 2019 року входять АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «СІБ КУА «УКРСОЦНЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС», ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА», ТОВ «УЛК «АЛЬФА». Відповідальною особою банківської групи є АТ «АЛЬФА-БАНК». Стратегічною метою Банку є розвиток великого універсального банку, який працює у всіх сегментах. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на території всієї України. Ці послуги включають залучення грошових коштів, депозитів, надання кредитів, авансів, інвестування в цінні папери, здійснення грошових переказів по Україні та за її межі, а також валютно-обмінні операції. Діяльність Банку регулюється Банківською ліцензією на право надання банківських послуг №61 від 05 жовтня 2011 року та Генеральною ліцензією №61 від 05 жовтня 2011 року на право здійснення валютних операцій. Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02 вересня 1999 року. До системи Банку на 30 вересня 2019 року входять Головний офіс та 246 відділень, які надають послуги у різних областях України та забезпечують його діяльність (на кінець 2018 року - Головний офіс та 253 відділення). На 30 вересня 2019 року загальна чисельність співробітників Банку складала 7 976 осіб, а на 31 грудня 2018 року – 7 495 осіб.
2 На кінець третього кварталу 2019 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилося завдяки зниженню ціни на сталь, а находження врожаю нового сезону – на зернові. Посилення геополітичних конфліктів зумовило зростання цін на нафту та природний газ. Водночас пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками світу сприяло відновленню інтересу інвесторів до ризикових активів, у тому числі активів країн, ринки яких розвиваються. Посилення геополітичних конфліктів зумовило зростання цін на нафту та природний газ. Водночас пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками світу сприяло відновленню інтересу інвесторів до ризикових активів, у тому числі активів країн, ринки яких розвиваються. Відповідно більшість валют країн цієї групи з початку вересня зміцнилася. Уповільнення базової інфляції та зростання адміністративно регульованих цін переважило зростання цін на продукти харчування. Так, базова інфляція сповільнилася завдяки жорсткій монетарній політиці, що стримувала фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу. Додатковим чинником було суттєве зниження цін на паливо на тлі відповідних тенденцій на зовнішніх ринках енергоресурсів, які разом зі зміцненням курсу гривні відобразилися й на сповільненні промислової інфляції. Дещо збільшилося падіння в промисловості насамперед через спад у переробній промисловості, зокрема в харчовій, металургії та машинобудуванні. Водночас зростання у будівництві підтримувалося нарощенням капітальних видатків зведеного бюджету. Зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту підтримувалося стійким збільшенням доходів населення та високими споживчими настроями. Водночас відновилося стрімке зростання оптової торгівлі на тлі нарощення видобутку та експорту металевих руд, значного обсягу експорту зернових культур, а також зростання імпорту вугілля. Державний бюджет виконано з профіцитом попри суттєве погіршення стану доходів. Так доходи скоротилися в річному вимірі, що пов'язано із різним графіком перерахувань коштів НБУ та НАК "Нафтогаз" у поточному та минулому році. Крім того, суттєво сповільнилося зростання податкових надходжень через подальше падіння у виробництві тютюнових виробів, здешевлення газу та стримані обсяги імпорту в гривневому еквіваленті. Зростання видатків прискорилося, особливо капітальних. Профіцит місцевих бюджетів істотно розширився. Високий врожай зернових і надалі підтримував експорт товарів, однак його зростання в цілому сповільнилося внаслідок низки переважно тимчасових зовнішніх чинників. Імпорт стабільно зростав передусім за рахунок продукції машинобудування. У вересні Правління НБУ продовжило цикл пом’якшення монетарної політики, вчергове в поточному році знизивши облікову ставку до 16.5%. Таке рішення та висока ймовірність зниження ключової ставки в майбутньому, обмеження пропозиції ОВДП урядом та збільшення попиту на них, зокрема, з боку нерезидентів, призвели до зниження дохідності гривневих паперів за всіма строками обігу. На валютному ринку і далі зберігався ревальваційний тренд, зумовлений фундаментальними чинниками. Це дало змогу НБУ й далі поповнювати міжнародні резерви, не протидіючі ринковим тенденціям.
3 Ця проміжна скорочена фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», яку слід читати разом з опублікованою річною фінансовою звітністю Банку за 2018 рік. Ця проміжна скорочена фінансова звітність не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплекту фінансової звітності згідно з МСФЗ, а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Банку з дати останньої річної фінансової звітності. Проміжна скорочена фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «МСФЗ»), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ»). Банк веде бухгалтерський облік відповідно МСФЗ. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів без застосування трансформаційних проведень. Для Звіту про фінансовий стан (Баланс) та відповідних приміток попереднім періодом є 31 грудня 2018 року, а для Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал) та Звіту про рух грошових коштів та відповідних приміток попереднім періодом є дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2018 року. Функціональною валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. Під час підготовки цієї фінансової звітності Банк використовував такі курси іноземної валюти: 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Гривня / 1 долар США 24.082809 27.688264 Гривня / 1 євро 26.334552 31.714138
4 Облікова політика, принципи бухгалтерського обліку, методи розрахунку, облікові оцінки та судження, які використовувались при підготовці цієї скороченої проміжної фінансової звітності Банку, відповідають обліковій політиці, принципам, методам, обліковим оцінкам та судженням, що були розкриті у річній фінансовій звітності за 2018 рік, в тому числі в частині застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», що описані у примітці 5. 4.1 Зміни у представленні інформації у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за дев’ять місяців 2018 року Звірка Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2018 року У тисячах гривень на 30 вересня 2018 року згідно зі старою політикою Вплив змін на 30 вересня 2018 року зі змінами Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 168 972 (68 336) 100 636 Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів - 68 336 68 336 Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості 49 (49) - Чистий збиток від модифікації фінансових активів - (77 265) (77 265) Чистий прибуток від припинення визнання фінансових активів - 12 12 Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов’язань - 2 574 2 574 Інші операційні доходи 813 034 (813 034) - Інші операційні доходи та витрати (примітка 24) - 581 126 581 126 Адміністративні та інші операційні витрати (2 625 533) 2 625 533 - Адміністративні витрати (примітка 25) - (2 318 897) (2 318 897) Звірка Звіту про рух грошових коштів за прямим методом за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2018 року У тисячах гривень на 30 вересня 2018 року згідно зі старою політикою Вплив змін на 30 вересня 2018 року зі змінами ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ Кошти обов’язкових резервів банку за вимогами Національного банку України 659 065 (659 065) - Грошові кошти, що отримані від операційної діяльності 174 316 (659 065) (484 749) Чисті зміни грошових коштів 487 469 (659 065) (171 596) Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року (примітка 6) 7 697 886 659 065 8 356 951
5 З 01 січня 2019 року вступила в дію МСФЗ 16 «Оренда»(далі – МСФЗ 16) і стає обов’язковим до застосування з цієї дати. МСФЗ 16 був випущений у січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда». МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди в балансі, на початку оренди визнається Актив з права користування, і Орендне зобов’язання, з визнанням витрат по амортизації активу в формі права користування та окремо нарахуванням процентних витрат за зобов'язанням. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). Для орендодавців порядок обліку відповідно до МСФЗ 16 не змінюється, в порівнянні МСБО 17, використовуються ті ж принципи класифікації, як і раніше, з двома видами оренди: операційної і фінансової. Починаючи з 01 січня 2019 року Банк продовжує оцінювати вплив переходу на МСФЗ 16. За попередніми даними можливий вплив на Звіт про фінансовий стан (Баланс) від впровадження МСФЗ 16 наступний: У тисячах гривень на 01 січня 2019 року Активи з права користування 244 678 Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди) 244 678 Власний капітал -
6 Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Готівкові кошти 827 757 1 078 305 Кошти в Національному банку України 2 758 620 1 010 582 Кореспондентські рахунки 3 491 687 4 284 513 Депозити овернайт 2 290 595 1 123 384 Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 301 406 2 200 385 Кредити овернайт 300 123 Резерв під зменшення корисності (850) (1 990) Балансова вартість 9 969 338 9 695 179 Депозитні сертифікати Національного банку України є короткостроковим безризиковим інструментом, який використовує Банк для управління короткостроковою ліквідністю та дотримання обов’язкового резервування на кореспондентському рахунку та управляється у бізнес-моделі ІІ типу. Далі наведені грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року Грошові кошти та їх еквіваленти 9 969 338 8 182 221 Зменшення на суму нарахованих доходів (1 810) (754) Збільшення на суму резервів під зменшення корисності за грошовими коштами та їх еквівалентами (таблиця 6.1) 850 3 888 Збільшення на суму переоцінки депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України 85 - Збільшення на суму дисконтів/премій 1 - Усього грошових коштів та їх еквівалентів для формування Звіту про рух грошових коштів 9 968 464 8 185 355 Максимальний ризик на одного позичальника станом на 30 вересня 2019 року становить 1 249 582 тисячі гривень, станом на 31 грудня 2018 року 1 297 725 тисяч гривень. Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Кореспондентські рахунки Депозити овернайт Кредити овернайт Усього Залишок на 01 січня 2019 року (1 966) (24) - (1 990) Доформування/(розформування) 1 074 (28) (53) 993 на 1 стадії 1 074 (28) (53) 993 Курсові різниці 139 4 4 147 Залишок на 30 вересня 2019 року (753) (48) (49) (850) Таблиця 6.3. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Кореспондентські рахунки Депозити овернайт Кредити овернайт Усього Залишок на 01 січня 2018 року (3 146) (46) - (3 192) Доформування/(розформування) (811) 78 (51) (784) на 1 стадії (811) 78 (51) (784) Курсові різниці 130 (46) 4 88 Залишок на 30 вересня 2018 року (3 827) (14) (47) (3 888)
7 Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість банків У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Кредити 7 388 021 9 011 967 Депозити 361 347 - Резерв під зменшення корисності (12 735) (12 159) Балансова (амортизована) вартість 7 736 633 8 999 808 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 вересня 2019 року становить 6 885 921 тисяча гривень, на 31 грудня 2018 року становить 8 987 568 тисяч гривень, який розкрито в примітці 33 «Операції з пов’язаними сторонами». Таблиця 7.2. Аналіз кредитів та заборгованості банків на 30 вересня 2019 року за стадіями визначення очікуваних кредитних збитків У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Усього Валова балансова вартість 7 732 541 - 16 827 7 749 368 Кредити 7 371 194 - 16 827 7 388 021 Депозити 361 347 - - 361 347 Резерв під зменшення корисності (142) - (12 593) (12 735) Балансова (амортизована) вартість 7 732 399 - 4 234 7 736 633 Таблиця 7.3. Аналіз кредитів та заборгованості банків за 2018 рік за стадіями визначення очікуваних кредитних збитків У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Усього Валова балансова вартість 8 995 140 - 16 827 9 011 967 Кредити 8 995 140 - 16 827 9 011 967 Депозити - - - - Резерв під зменшення корисності - - (12 159) (12 159) Балансова (амортизована) вартість 8 995 140 - 4 668 8 999 808 Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю банків на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Депозити Кредити Усього Залишок на 31 грудня 2018 року - (12 159) (12 159) Доформування/(розформування) (34) (549) (583) на 1 стадії (34) (115) (149) на 2 стадії - - - на 3 стадії - (434) (434) Курсові різниці 7 - 7 Залишок на 30 вересня 2019 року (27) (12 708) (12 735) Таблиця 7.5. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю банків за стадіями на 30 вересня 2019 року Стадії розрахунку очікуваних кредитних збитків(для відображення за рядком трансферів) 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Усього Залишок на 31 грудня 2018 року - - (12 159) (12 159) кредити - - (12 159) (12 159) депозити - - Доформування/(розформування), у тому числі: (149) - (434) (583) кредити (115) - (434) (549) депозити (34) - - (34) Курсові різниці 7 - - 7 Залишок на 30 вересня 2019 року (142) - (12 593) (12 735) кредити (115) - (12 593) (12 708) депозити (27) - (27) Таблиця 7.6. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю банків на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Депозити Кредити Усього Залишок на 31 грудня 2017 року (92) (14 515) (14 607) Доформування/(розформування) 85 2 352 2 437 на 1 стадії 85 741 826 на 2 стадії - - - на 3 стадії - 1 611 1 611 Курсові різниці 7 1 8 Залишок на 30 вересня 2018 року - (12 162) (12 162) Таблиця 7.7. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю банків за стадіями на 30 вересня 2018 року Стадії розрахунку очікуваних кредитних збитків(для відображення за рядком трансферів) 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Усього Залишок на 31 грудня 2017 року (838) (13 769) (14 607) кредити (746) (13 769) (14 515) депозити (92) - (92) Доформування/(розформування), у тому числі: 826 1 611 2 437 кредити 741 1 611 2 352 депозити 85 - 85 Курсові різниці 8 - 8 Залишок на 30 вересня 2018 року (4) (12 158) (12 162) кредити (4) (12 158) (12 162) депозити - - -
8 Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Валова балансова вартість 38 879 600 41 617 865 кредити, що надані юридичним особам 19 936 963 25 677 583 лізинг 89 699 120 873 іпотечні кредити фізичних осіб 1 404 678 1 824 927 кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 16 650 078 13 095 364 інші кредити, що надані фізичним особам 798 182 899 118 Резерв під зменшення корисності (5 995 086) (9 159 707) кредити, що надані юридичним особам (2 285 888) (5 669 001) лізинг (198) (3 898) іпотечні кредити фізичних осіб (1 060 177) (1 369 878) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (1 896 893) (1 276 152) інші кредити, що надані фізичним особам (751 930) (840 778) Балансова (амортизована) вартість 32 884 514 32 458 158 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 вересня 2019 року становить 1 626 877 тисяч гривень, станом на 31 грудня 2018 року становить 2 818 441 тисяча гривень. Кредитний ризик на перших 20 позичальників станом на 30 вересня 2019 року становить 15 017 407 тисяч гривень, станом на 31 грудня 2018 року 19 272 901 тисяча гривень. Таблиця 8.2. Кредитна концентрація за видами економічної діяльності У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Вид економічної діяльності сума % сума % Фізичні особи 18 852 938 48.5 15 819 409 38.0 Сільське господарство 3 690 972 9.5 4 810 815 11.6 Будівництво та нерухомість 3 039 175 7.8 2 489 429 6.0 Електроенергетика 2 671 024 6.9 4 489 619 10.8 Оптова торгівля 2 079 486 5.3 1 669 090 4.0 Роздрібна торгівля продуктами харчування 1 734 904 4.5 2 320 992 5.6 Хімія, нафтохімія 1 647 809 4.2 1 927 756 4.6 Нафтогазова промисловість 1 505 140 3.9 956 597 2.3 Машинобудування 983 879 2.5 3 932 912 9.5 Інші 2 674 273 6.9 3 201 246 7.6 Валова балансова вартість 38 879 600 100.0 41 617 865 100.0 Таблиця 8.3 Аналіз кредитного портфеля та заборгованості клієнтів за 30 вересня 2019 року за стадіями визначення очікуваних кредитних збитків У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Придбані/ створені кредитно-знецінені активи Усього Валова балансова вартість 27 067 378 4 511 086 5 504 287 1 796 849 38 879 600 кредити, що надані юридичним особам 12 424 638 4 121 636 1 943 167 1 447 522 19 936 963 лізинг 89 699 - - - 89 699 іпотечні кредити фізичних осіб 105 041 13 727 1 136 116 149 794 1 404 678 кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 14 430 339 375 242 1 669 370 175 127 16 650 078 інші кредити, що надані фізичним особам 17 661 481 755 634 24 406 798 182 Резерв під зменшення корисності (382 198) (484 972) (4 644 112) (483 804) (5 995 086) Балансова (амортизована) вартість 26 685 180 4 026 114 860 175 1 313 045 32 884 514 Чисті трансфери між стадіями кредити, що надані юридичним особам валова балансова вартість (1 882 247) (268 421) 2 150 668 - - резерв під зменшення корисності 20 846 891 558 (912 404) - - лізинг валова балансова вартість - - - - - резерв під зменшення корисності - - - - - іпотечні кредити фізичних осіб валова балансова вартість (8 291) 5 113 3 178 - - резерв під зменшення корисності 1 242 (25) (1 217) - - кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби валова балансова вартість (1 048 992) 371 369 677 623 - - резерв під зменшення корисності 100 004 152 703 (252 707) - - інші кредити, що надані фізичним особам валова балансова вартість (975) 84 891 - - резерв під зменшення корисності 85 328 (413) - - Чиста валова балансова вартість у трансферах (2 940 505) 108 145 2 832 360 - - Чисті резерв під зменшення корисності у трансферах (таблиця 8.6) 122 177 1 044 564 (1 166 741) - - Таблиця 8.4 Аналіз кредитного портфеля та заборгованості клієнтів за 2018 рік за стадіями визначення очікуваних кредитних збитків У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Придбані/ створені кредитно-знецінені активи Усього Валова балансова вартість 23 983 988 9 262 441 7 165 129 1 206 307 41 617 865 кредити, що надані юридичним особам 12 015 949 8 916 179 3 909 506 835 949 25 677 583 лізинг 120 873 - - - 120 873 іпотечні кредити фізичних осіб 148 549 11 304 1 448 941 216 133 1 824 927 кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 11 675 195 333 984 956 272 129 913 13 095 364 інші кредити, що надані фізичним особам 23 422 974 850 410 24 312 899 118 Резерв під зменшення корисності (314 123) (2 029 937) (6 468 741) (346 906) (9 159 707) Балансова (амортизована) вартість 23 669 865 7 232 504 696 388 859 401 32 458 158 Чисті трансфери між стадіями кредити, що надані юридичним особам валова балансова вартість (54 987) (371 196) 426 183 - - резерв під зменшення корисності (12 775) 31 263 (18 488) - - лізинг валова балансова вартість - - - - - резерв під зменшення корисності - - - - - іпотечні кредити фізичних осіб валова балансова вартість (7 708) (12 377) 20 085 - - резерв під зменшення корисності (90) 2 780 (2 690) - - кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби валова балансова вартість (925 106) 402 989 522 117 - - резерв під зменшення корисності 74 252 80 029 (154 281) - - інші кредити, що надані фізичним особам валова балансова вартість (867) 107 760 - - резерв під зменшення корисності (477) (37) 514 - - Чиста валова балансова вартість у трансферах (988 668) 19 523 969 145 - - Чисті резерви під зменшення корисності у трансферах 60 910 114 035 (174 945) - - Таблиця 8.5 Аналіз змін резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю клієнтів за 30 вересня 2019 року У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Придбані/ створені кредитно-знецінені активи Усього Залишок на 31 грудня 2018 року (314 123) (2 029 937) (6 468 740) (346 907) (9 159 707) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (40) (42) (1 394 747) (57 819) (1 452 648) кредити, що надані юридичним особам (144 137) (1 938 332) (3 511 299) (75 233) (5 669 001) лізинг (3 898) - - - (3 898) іпотечні кредити фізичних осіб (5 009) (787) (1 209 238) (154 844) (1 369 878) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (160 364) (90 710) (927 959) (97 119) (1 276 152) інші кредити, що надані фізичним особам (715) (108) (820 244) (19 711) (840 778) Доформування/(розформування) у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків (91 022) 1 476 643 (2 217 152) (178 943) (1 010 474) кредити, що надані юридичним особам (8 514) 1 480 478 (1 540 653) (178 035) (246 724) лізинг 3 700 - - - 3 700 іпотечні кредити фізичних осіб 575 (105) (5 611) 15 270 10 129 кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (87 365) (3 815) (656 822) (15 575) (763 577) інші кредити, що надані фізичним особам 582 85 (14 066) (603) (14 002) Списання безнадійної заборгованості 18 - 2 408 003 3 450 2 411 471 Використання резерву в зв’язку з продажем кредитів 5 193 - 380 268 16 195 401 656 Курсові різниці 17 678 68 350 616 143 35 726 737 897 Зміни невизнаних процентів за кредитно-знеціненими активами 30 (1) 636 913 (12 871) 624 071 Залишок на 30 вересня 2019 року (382 226) (484 945) (4 644 565) (483 350) (5 995 086) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (10) (43) (757 834) (70 690) (828 577) кредити, що надані юридичним особам (130 264) (389 578) (1 515 019) (251 027) (2 285 888) лізинг (198) - - - (198) іпотечні кредити фізичних осіб (4 043) (827) (951 400) (103 907) (1 060 177) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (247 606) (94 520) (1 446 677) (108 090) (1 896 893) інші кредити, що надані фізичним особам (115) (20) (731 469) (20 326) (751 930) Таблиця 8.6 Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю клієнтів за стадіями на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Кредити, що надані юридичним особам Лізинг Іпотечні кредити фізичних осіб Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби Інші кредити, що надані фізичним особам Усього Залишок на 31 грудня 2018 року (5 669 001) (3 898) (1 369 878) (1 276 152) (840 778) (9 159 707) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (764 851) - (350 225) (130 767) (206 805) (1 452 648) Доформування/(розформування), ініціація фінансових інструментів, у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків: (246 724) 3 700 10 129 (763 577) (14 002) (1 010 474) на 1 стадії (8 514) 3 700 575 (87 365) 582 (91 022) на 2 стадії 1 480 478 - (105) (3 815) 85 1 476 643 на 3 стадії (1 540 653) - (5 611) (656 822) (14 066) (2 217 152) придбані/ створені кредитно-знецінені активи (178 035) - 15 270 (15 575) (603) (178 943) Списання безнадійної заборгованості 2 334 820 - 63 980 5 078 7 593 2 411 471 Використання резерву в зв’язку з продажом кредитів 103 483 - 89 155 189 663 19 355 401 656 трансфери між стадіями (таблиця 8.3) стадія 1 20 846 - 1 242 100 004 85 122 177 стадія 2 891 558 - (25) 152 703 328 1 044 564 стадія 3 (912 404) - (1 217) (252 707) (413) (1 166 741) Курсові різниці 551 176 - 114 198 2 250 70 273 737 897 Зміни невизнаних процентів за кредитно-знеціненими активами 640 358 - 32 239 (54 155) 5 629 624 071 Залишок на 30 вересня 2019 року (2 285 888) (198) (1 060 177) (1 896 893) (751 930) (5 995 086) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (124 493) - (317 986) (184 922) (201 176) (828 577) Станом на 30 вересня 2019 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі 41 194 тисячі гривень. Таблиця 8.7 Аналіз змін резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю клієнтів за 30 вересня 2018 року У тисячах гривень 1 стадія очікувані кредитні збитки 12 місяців 2 стадія очікувані кредитні збитки за весь строк 3 стадія кредитно-знецінені активи Придбані/ створені кредитно-знецінені активи Усього Залишок на 31 грудня 2017 року (228 338) (2 255 808) (6 350 755) (298 384) (9 133 285) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (214) (883) (1 056 891) (33 959) (1 091 947) кредити, що надані юридичним особам (131 775) (2 217 399) (3 877 794) (42 990) (6 269 958) лізинг (6 007) - - - (6 007) іпотечні кредити фізичних осіб (4 905) (1 120) (1 257 628) (170 966) (1 434 619) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (84 154) (37 082) (400 434) (65 428) (587 098) інші кредити, що надані фізичним особам (1 497) (207) (814 899) (19 000) (835 603) Доформування/(розформування), у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків: (20 369) (916 770) (544 671) (64 755) (1 546 565) кредити, що надані юридичним особам (8 756) (897 031) (186 337) (45 651) (1 137 775) лізинг 4 353 - - - 4 353 іпотечні кредити фізичних осіб (127) 41 (57 744) (9 139) (66 969) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (16 578) (19 897) (305 002) (10 342) (351 819) інші кредити, що надані фізичним особам 739 117 4 412 377 5 645 Списання безнадійної заборгованості 66 19 83 929 3 722 87 736 Використання резерву в зв’язку з продажем кредитів 1 825 1 136 098 96 812 19 243 1 253 978 Курсові різниці (954) 16 007 (17 267) 37 749 35 535 Зміни невизнаних процентів за кредитно-знеціненими активами 208 856 (342 428) (17 996) (359 360) Залишок на 30 вересня 2018 року (247 563) (2 019 598) (7 074 380) (320 421) (9 661 961) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (6) (27) (1 399 319) (51 955) (1 451 307) кредити, що надані юридичним особам (139 699) (1 961 447) (4 246 544) (51 192) (6 398 882) лізинг (1 654) - - - (1 654) іпотечні кредити фізичних осіб (4 724) (1 068) (1 250 367) (164 772) (1 420 931) кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби (100 741) (56 996) (749 399) (85 210) (992 346) інші кредити, що надані фізичним особам (744) (87) (828 070) (19 247) (848 148) Таблиця 8.8 Аналіз зміни резерву під зменшення корисності за кредитами та заборгованістю клієнтів за стадіями за 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Кредити, що надані юридичним особам Лізинг Іпотечні кредити фізичних осіб Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби Інші кредити, що надані фізичним особам Усього Залишок на 31 грудня 2017 року (6 833 295) (11 009) (1 351 544) (512 877) (834 546) (9 543 271) вплив переходу на МСФЗ 9 563 337 5 002 (83 075) (74 221) (1 057) 409 986 Залишок на 31 грудня 2017 року (перераховано) (6 269 958) (6 007) (1 434 619) (587 098) (835 603) (9 133 285) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (614 671) - (275 817) (50 231) (151 228) (1 091 947) Доформування/(розформування), ініціація фінансових інструментів, у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків: (1 137 775) 4 353 (66 969) (351 819) 5 645 (1 546 565) на 1 стадії (8 756) 4 353 (127) (16 578) 739 (20 369) на 2 стадії (897 031) - 41 (19 897) 117 (916 770) на 3 стадії (186 337) - (57 744) (305 002) 4 412 (544 671) придбані/ створені кредитно-знецінені активи (45 651) - (9 139) (10 342) 377 (64 755) Списання безнадійної заборгованості 27 508 - 49 888 901 9 439 87 736 Використання резерву в зв’язку з продажом кредитів 1 138 050 - 93 480 1 767 20 681 1 253 978 трансфери між стадіями стадія 1 4 423 - (601) 53 068 (554) 56 336 стадія 2 14 022 - 1 942 53 711 39 69 714 стадія 3 (18 445) - (1 341) (106 779) 515 (126 050) Курсові різниці 38 711 - 218 (112) (3 282) 35 535 Зміни невизнаних процентів за кредитно-знеціненими активами (195 418) - (62 929) (55 985) (45 028) (359 360) Залишок на 30 вересня 2018 року (6 398 883) (1 654) (1 420 931) (992 346) (848 148) (9 661 962) у тому числі невизнані проценти за кредитно-знеціненими активами (810 089) - (338 746) (106 216) (196 256) (1 451 307) Станом на 30 вересня 2018 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі 48 724 тисячі гривень.
9 Таблиця 9.1. Інвестиції в цінні папери У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Державні облігації номіновані в доларах США 7 057 226 3 110 923 Державні облігації номіновані в гривнях 652 326 736 972 Державні облігації номіновані в євро 254 883 423 583 Балансова вартість боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 7 964 435 4 271 478 Державні боргові цінні папери Казначейства США в доларах США 6 578 - Боргові цінні папери, що випущені банками в доларах США 23 335 - Боргові цінні папери нефінансових підприємств в доларах США 48 475 - Балансова вартість боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 78 388 - Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 400 400 Балансова вартість цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 400 400 Балансова вартість 8 043 223 4 271 878 У третьому кварталі 2019 року з метою диверсифікації вкладень та доходів від операцій з цінними паперами, Банк продовжив здійснювати купівлю-продаж боргових цінних паперів інвестиційного класу емітентів-нерезидентів. Станом на 30 вересня 2019 року і 31 грудня 2018 року державні облігації не були прострочені, а акції знеціненими. Таблиця 9.2 Основні інвестиції в інструменти капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, за балансовою вартістю Найменування компанії У тисячах гривень Вид діяльності Країна реєстрації 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року ПАТ «Національний депозитарій України» Управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, оброблення даних Україна 10 10 ПАТ «Розрахунковий центр» Управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, оброблення даних Україна 330 330 ФБ «ПФТС» Біржові операції з фондовими цінностями Україна 60 60 Усього 400 400
10 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Балансова (справедлива) вартість на початок періоду 1 976 750 2 424 823 Придбання інвестиційної нерухомості 908 285 - сплачені кошти 904 996 - витрати на операцію 3 289 - Надходження внаслідок звернення стягнення на предмет застави 61 061 73 412 кошти направлені на погашення заборгованості за кредитами 61 061 72 476 сплачені кошти - 502 витрати на операцію - 434 Капітальні інвестиції на реконструкцію 31 887 168 344 Переведення до основних засобів (1 840 325) - Продаж інвестиційної нерухомості (46 863) (811 538) Збитки від продажу інвестиційної нерухомості (18 319) (17 890) Зміни при поновленні/втраті права власності (1 860) 9 920 Доходи від переоцінки до справедливої вартості - 129 822 Інші зміни - (143) Балансова (справедлива) вартість на кінець періоду 1 070 616 1 976 750 Станом на 30 вересня 2019 року до складу "Інших операційних доходів" включено доходи від продажу інвестиційної нерухомості на загальну суму 13 984 тисяч гривень. Договори щодо передачі інвестиційної нерухомості у невідмовну операційну оренду Банком протягом 2018 року та трьох кварталів 2019 року не укладались.
11 У тисячах гривень Земельні ділянки Будівлі, споруди Машини та обладнання Інші основні засоби Незавершені капітальні вкладення Нематеріальні активи Усього Балансова вартість на 31 грудня 2017 року: 80 086 308 783 521 752 38 495 94 821 214 185 1 258 122 первісна/переоцінена вартість 80 086 448 700 885 313 232 539 94 821 443 003 2 184 462 знос - (139 917) (363 561) (194 044) - (228 818) (926 340) Надходження - - 153 505 12 617 297 693 78 285 542 100 Капітальні інвестиції - 58 4 723 861 - 47 207 52 849 Вибуття - (1 740) - (160) (296 156) - (298 056) Амортизаційні відрахування - (7 237) (99 357) (19 212) - (75 383) (201 189) Балансова вартість на 30 вересня 2018 року: 80 086 299 864 580 623 32 601 96 358 264 294 1 353 826 первісна/переоцінена вартість 80 086 446 872 1 043 028 234 797 96 358 568 496 2 469 637 знос - (147 008) (462 405) (202 196) - (304 202) (1 115 811) Балансова вартість на 31 грудня 2018 року: - 42 958 584 032 34 268 153 498 284 965 1 099 721 первісна/переоцінена вартість - 54 430 1 079 408 244 360 153 498 622 766 2 154 462 знос - (11 472) (495 376) (210 092) - (337 801) (1 054 741) Надходження - 35 60 044 25 469 563 985 91 434 740 967 Капітальні інвестиції - 187 716 5 073 3 801 118 483 315 073 Переведення з інвестиційної нерухомості (примітка10) - 1 640 380 - - 199 945 - 1 840 325 Вибуття - (7) (40) (390) (489 263) (28) (489 728) Амортизаційні відрахування - (15 845) (115 048) (20 993) (112 861) (264 747) Балансова вартість на 30 вересня 2019 року : - 1 855 237 534 061 42 154 428 165 381 993 3 241 610 первісна/переоцінена вартість - 1 882 554 1 128 897 262 454 428 165 832 503 4 534 573 знос - (27 317) (594 836) (220 301) - (450 509) (1 292 963) Станом на 30 вересня 2019 року Банком, як майновим поручителем, передано у заставу власну будівлю Банку, балансова вартість якої складає 1 812 403 тисячі гривень (примітка 30). Станом на 30 вересня 2018 року Банком не проводилися операції по передаванню власних основних засобів та нематеріальних активів у заставу. Основні засоби і нематеріальні активи, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження у Банку відсутні, а також відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються і знаходяться на реконструкції. Станом на 30 вересня 2019 року Банк має створений нематеріальний актив первісною вартістю 45 754 тисячі гривень. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 363 742 тисячі гривень, нематеріальних активів 189 132 тисячі гривень. Договори щодо передачі приміщень лізингоотримувачам у невідмовну операційну оренду Банком станом на 30 вересня 2018 року та 30 вересня 2019 року не укладались.
12 Таблиця 12.1. Інші активи У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року перераховано Інші фінансові активи Похідні фінансові активи 843 764 166 832 Грошове покриття, розміщене в інших банках 694 847 401 663 Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з банками 154 818 3 525 Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з клієнтами 128 657 10 747 Нараховані доходи за банківськими операціями 56 841 60 420 Резерв під зменшення корисності за іншими фінансовими активами (21 486) (27 797) Балансова (амортизована) вартість інших фінансових активів 1 857 441 615 390 Інші нефінансові активи Активи з права користування 205 257 244 678 Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги 98 056 52 781 Витрати майбутніх періодів 96 162 58 128 Розрахунки за податками і зборами 3 885 3 994 Запаси матеріальних цінностей 2 289 339 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 204 25 Резерв під зменшення корисності за іншими активами (26 984) (4 577) Балансова вартість інших нефінансових активів 378 869 355 368 Усього резервів під зменшення корисності інших активів (48 470) (32 374) Балансова вартість інших активів 2 236 310 970 758 Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 вересня 2019 року складає 596 156 тисяч гривень, а на 31 грудня 2018 року - 259 639 тисяч гривень. Таблиця 12.2. Аналіз змін резервів під зменшення корисності за іншими активами, що оцінюються за амортизованою вартістю на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Грошове покриття, розміщене в інших банках Нараховані доходи за банківськими операціями Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з клієнтами Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з банками Дебіторська заборгованість з придбання активів та послуги Усього Залишок на 31 грудня 2018 року (1 396) (22 181) (3 270) (950) (4 577) (32 374) Доформування/(розформування) 1 138 4 452 610 (100) (22 407) (16 307) Списання безнадійної заборгованості - 57 - - - 57 Курсові різниці 21 58 - 75 - 154 Залишок на 30 вересня 2019 року (237) (17 614) (2 660) (975) (26 984) (48 470) Таблиця 12.3. Аналіз змін резервів під зменшення корисності за іншими активами, що оцінюються за амортизованою вартістю на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Грошове покриття, розміщене в інших банках Нараховані доходи за банківськими операціями Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з клієнтами Дебіторська заборгованість за банківськими операціями з банками Дебіторська заборгованість з придбання активів та послуги Усього Залишок на 31 грудня 2017 року (7) (8 291) (714) - (1 473) (10 485) вплив переходу на МСФЗ 9 - (11 640) (2 683) (1 278) - (15 601) Залишок на 31 грудня 2017 року (перераховано) (7) (19 931) (3 397) (1 278) (1 473) (26 086) Доформування/(розформування) (1 490) (2 256) 127 466 (3 104) (6 257) Курсові різниці 101 6 - (138) - (31) Залишок на 30 вересня 2018 року (1 396) (22 181) (3 270) (950) (4 577) (32 374) Таблиця 12.4. Активи з права користування У тисячах гривень Будівлі, споруди Усього Балансова вартість на 31 грудня 2018 року: - - Вплив МСФЗ 16 244 678 244 678 Балансова вартість на 31 грудня 2018 року: 244 678 244 678 первісна/переоцінена вартість 244 678 244 678 знос - - Надходження 27 788 27 788 Вибуття (822) (822) Амортизаційні відрахування (68 972) (68 972) Переоцінка: 2 585 2 585 переоцінка первісної вартості 3 256 3 256 переоцінка зносу (671) (671) Балансова вартість на 30 вересня 2019 оку: 205 257 205 257 первісна/переоцінена вартість 274 900 274 900 знос (69 643) (69 643)
13 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Балансова вартість на початок звітного періоду 334 424 878 Придбання для передачі в фінансовий лізинг, в тому числі: - 276 сплачені кошти - - витрати на операцію - 276 Переведення з основних засобів (примітка 11) - 334 424 Надання у фінансовий лізинг - (276) Продаж (321 181) (878) Збиток від продажу майна (13 243) - Балансова вартість на кінець звітного року - 334 424 Станом на 30 вересня 2019 року до складу "Інших операційних доходів" включено доходи від продажу активів на продаж на загальну суму 15 369 тисяч гривень.
14 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Кореспондентські рахунки 494 197 21 742 Кредити, що отримані від інших банків 28 891 13 847 Депозити, що отримані від інших банків 3 600 - Усього коштів інших банків 526 688 35 589
15 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Державні та громадські організації: 20 449 2 281 кошти на вимогу та поточні рахунки 20 449 2 281 Суб’єкти господарювання: 21 702 903 20 446 061 кошти на вимогу та поточні рахунки 15 293 910 13 438 525 строкові кошти 6 408 897 6 814 653 кошти за недіючими рахунками 84 86 інші кошти клієнтів 12 192 797 Фізичні особи: 34 250 633 32 040 005 кошти на вимогу та поточні рахунки 9 234 440 8 147 144 депозитні сертифікати на вимогу 26 742 38 858 строкові кошти 23 280 481 21 845 137 депозитні сертифікати строкові 1 707 561 2 001 964 кошти за недіючими рахунками 135 155 інші кошти клієнтів 1 274 6 747 Усього коштів клієнтів 55 973 985 52 488 347 Далі наведена інформація про гарантійні депозити, отримані Банком в якості покриття кредитного ризику: У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Гарантії 622 487 102 124 Гарантії платежів 5 441 1 024 526 Кредити юридичним особам 1 794 793 866 527 Акредитиви 235 202 400 873 Кредити фізичним особам 12 828 14 985 Овердрафти, кредити на платіжні картки 1 621 1 138 Усього 2 672 372 2 410 173 Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче: У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Сума % Сума % Фізичні особи – резиденти 33 587 348 60.01 31 338 638 59.71 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 4 094 006 7.31 4 242 901 8.08 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 3 665 383 6.55 2 817 172 5.37 Переробна промисловість 3 254 302 5.81 3 060 651 5.83 Діяльність транспорту та зв`язку 2 608 209 4.66 3 770 632 7.18 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 1 729 978 3.09 1 116 475 2.13 Фінансова діяльність 1 697 284 3.03 1 833 859 3.49 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1 442 184 2.58 303 678 0.58 Юридичні особи – нерезиденти 786 419 1.40 1 202 505 2.29 Фізичні особи – нерезиденти 663 285 1.18 701 367 1.34 Інші 2 445 587 4.38 2 100 469 4.00 Балансова (амортизована) вартість 55 973 985 100 52 488 347 100
16 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Облігації, випущені на внутрішньому ринку 6 902 44 937 Балансова (амортизована) вартість 6 902 44 937 Інформація про облігації серії «S», що знаходились в обігу у третьому кварталі 2019 року наведена нижче: У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Номінальна вартість облігацій, що знаходяться в обігу Купонна ставка (відсотків річних) Номінальна вартість облігацій, що знаходяться в обігу Купонна ставка (відсотків річних) Серія «S» 6 864 14.0 45 819 14.0 Усього 6 864 45 819 Облігації серії «S» не мають додаткового забезпечення, їх обмін на власні акції емітента не передбачено. Свідоцтво про реєстрацію випуску №73/2/2017 від 05 вересня 2017 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 листопада 2018 року. Строк погашення облігацій серії «S» – 21-26 червня 2023 року, за випуском облігацій передбачено достроковий викуп та перегляд відсоткової ставки – раз на рік. З 26 червня 2019 року на 5-8 купонні періоди Банком встановлено процентну ставку – 18.5% річних.
17 Таблиця 17.1. Резерви за зобов’язаннями на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Резерви за наданими фінансовими гарантіями Резерви за кредитними зобов'язаннями Усього Залишок на 01 січня 2019 року (10 069) (39 430) (49 499) Доформування/(розформування), у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків: (2 032) (22 766) (24 798) на 1 стадії (1 893) (16 974) (18 867) на 2 стадії (139) (1 502) (1 641) на 3 стадії - (4 290) (4 290) Курсові різниці 390 - 390 Залишок на 30 вересня 2019 року (11 711) (62 196) (73 907) Таблиця 17.2. Резерви за зобов’язаннями на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Резерви за наданими фінансовими гарантіями Резерви за кредитними зобов'язаннями Усього Залишок на 01 січня 2018 року - - - вплив переходу на МСФЗ 9 (38 755) (554) (39 309) Залишок на 01 січня 2018 року (перераховано) (38 755) (554) (39 309) Доформування/(розформування), у тому числі на стадіях визнання очікуваних кредитних збитків: 27 264 (4 704) 22 560 на 1 стадії 13 140 (4 688) 8 452 на 2 стадії 14 124 (16) 14 108 на 3 стадії - - - Курсові різниці 11 - 11 Залишок на 30 вересня 2018 року (11 480) (5 258) (16 738)
18 Таблиця 18.1. Інші зобов’язання У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року перераховано Інші фінансові зобов’язання Кредиторська заборгованість за банківськими операціями 517 282 600 735 Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими зобов’язаннями 48 087 45 446 Зобов’язання банку за випущеними електронними грошима 35 942 61 152 Зобов’язання за форвардними контрактами 1 740 4 205 Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою 62 - Кредиторська заборгованість за цінними паперами 47 - Балансова (амортизована) вартість інших фінансових зобов’язань 603 160 711 538 Зобов’язання з лізингу (оренди) 220 992 262 048 Інші нефінансові зобов’язання Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 223 874 309 423 Забезпечення по оплаті праці 92 253 94 239 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 116 404 79 539 Доходи майбутніх періодів 15 254 12 471 Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за послуги 69 18 751 Балансова вартість інших нефінансових зобов’язань 447 854 514 423 Балансова вартість інших зобов’язань 1 272 006 1 488 009 Таблиця 18.2. Зобов’язання з лізингу (оренди) У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року До 1 місяця 10 651 11 449 1-3 місяця 23 488 19 289 3-6 місяців 37 528 28 916 6-12 місяців 66 093 58 517 Понад 12 місяців 124 960 163 117 Всього 262 720 281 288
19 Нижче наведена інформація про субординований борг на 30 вересня 2019 року Назва інвестора юридичної особи Дата укладення угоди Дата закінчення дії угоди Сума Ставка за боргом на звітну дату (%) «SELINE LIMITED» (Кіпр) 28.08.2014 02.09.2024 1 204 138 8.56 Балансова (амортизована) вартість 1 204 138 Нижче наведена інформація про субординований борг на 31 грудня 2018 року Назва інвестора юридичної особи Дата укладення угоди Дата закінчення дії угоди Сума Ставка за боргом на звітну дату (%) «SELINE LIMITED» (Кіпр) 28.08.2014 02.09.2024 1 384 411 8.56 Балансова (амортизована) вартість 1 384 411 Необхідності для наведення інформації для цілей складання Звіту про рух грошових коштів за перше півріччя 2018 року та перше півріччя 2019 року немає. Банк не отримував та не сплачував коштів за субординованим боргом.
20 У тисячах гривень Кількість акцій в обігу, одиниць Статутний капітал Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами Емісійні різниці Премія на акції, сплачена Інші операції Залишок на 30 вересня 2018 року 121 797 564 660 12 179 756 373 031 366 598 1 Залишок на 31 грудня 2018 року 121 797 564 660 12 179 756 373 031 366 598 1 Залишок на 30 вересня 2019 року 121 797 564 660 12 179 756 373 031 366 598 1 Номінальна вартість однієї простої іменної акції станом на 30 вересня 2019 року дорівнює 0.10 гривень (нуль гривень 10 копійок), на 31 грудня 2018 року - 0.10 гривень (нуль гривень 10 копійок). На звітну дату Банк не випускав привілейованих акцій, виплати дивідендів не здійснювалось. Обмежень щодо володіння акціями на кінець звітного періоду немає. Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – немає.
21 У тисячах гривень Переоцінка основних засобів Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у сукупному доході Усього Залишок на 31 грудня 2017 року 336 477 (1 333) 335 144 Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: - 1 333 1 333 переоцінка боргових цінних паперів, що буде рекласифікована в прибуток/(збиток) - 1 333 1 333 Переоцінка основних засобів: (972) - (972) реалізований результат переоцінки, віднесений на нерозподілений прибуток (972) - (972) Податок на прибуток, пов'язаний із (примітка 26): 175 - 175 зміною резерву переоцінки основних засобів 175 - 175 Усього зміна резервів переоцінки (інший сукупний дохід) (797) 1 333 536 Залишок на 30 вересня 2018 року 335 680 - 335 680 Залишок на 31 грудня 2018 року 14 240 (2 968) 11 272 Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: - 2 883 2 883 переоцінка боргових цінних паперів, що буде рекласифікована в прибуток/(збиток) - 2 883 2 883 Усього зміна резервів переоцінки (інший сукупний дохід) - 2 883 2 883 Залишок на 30 вересня 2019 року 14 240 (85) 14 155
22 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ Кредитами та заборгованістю клієнтів 4 991 465 4 266 272 Коштами в інших банках 672 927 262 798 Борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 189 295 65 675 Борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 151 996 197 014 Депозитами, кредитами овернайт в інших банках 65 903 67 942 Кореспондентськими рахунками в інших банках 12 241 5 982 Усього процентних доходів 6 083 827 4 865 683 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ Строковими коштами фізичних осіб (1 586 724) (1 098 651) Коштами на вимогу суб’єктів господарювання (565 173) (276 502) Строковими коштами юридичних осіб (403 535) (405 382) Коштами на вимогу фізичних осіб (171 856) (103 999) Строковими коштами небанківських фінансових установ (96 905) (60 504) Субординованим боргом (85 153) (87 813) Борговими цінними паперами, що емітовані банком (69 837) (50 212) Строковими коштами інших банків (35 650) (46 047) Коштами на вимогу небанківських фінансових установ (35 410) (22 670) Зобов’язаннями з лізингу (оренди) (31 711) - Коштами, що отримані від Національного банку України (3 538) (31 584) Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу інших банків (103) (10 531) Строковими коштами, що отримані від міжнародних та інших організацій, юридичних осіб - (8) Усього процентних витрат (3 085 595) (2 193 903) Чистий процентний дохід 2 998 232 2 671 780
23 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року КОМІСІЙНІ ДОХОДИ Розрахунково-касові операції 2 465 844 1 537 738 За операціями на валютному ринку 124 194 107 197 Кредитне обслуговування 21 913 98 410 Гарантії надані та позабалансові операції 35 316 26 153 Операції з цінними паперами 2 040 1 358 Інші 647 181 Усього комісійних доходів 2 649 954 1 771 037 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ Розрахунково-касові операції (461 558) (225 184) Розрахунки з міжнародними платіжними системами (93 556) (62 782) Операції з цінними паперами (750) (449) Усього комісійних витрат (555 864) (288 415)
24 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року перераховано Штрафі, пені, що отримані банком 227 979 199 374 Роялті за використання торгових знаків 184 001 - Агентські винагороди 158 808 231 808 Дохід від оперативного лізингу (оренди), суборенди 92 930 58 380 Відшкодування за операціями та послугами з міжнародними платіжними системами 29 843 21 011 Додаткові доходи за придбаними та погашеними кредитами фізичних осіб 15 588 15 383 Дохід від продажу активів на продаж 15 369 - Дохід від продажу інвестиційної нерухомості 13 984 152 597 Відшкодування витрат за комунальні послуги 11 917 2 555 Надлишки в касі та ПТКС 9 496 6 118 Відшкодування орендної плати 4 453 6 Кредиторська заборгованість, списана у дохід 3 778 2 076 Винагороди за інформаційно-.консультаційні послуги 3 528 4 261 Додаткові доходи за придбаними та погашеними кредитами юридичних осіб 277 103 299 Інші доходи 6 292 6 728 Усього операційних доходів 778 243 803 596 Витрати на агентські винагороди (212 183) (146 506) Витрати на інкасацію та перевезення цінностей (27 879) (10 427) Витрати на право використання нематеріальних активів (роялті) (21 091) (29 247) Витрати від вибуття інвестиційної нерухомості (18 319) (8 493) Витрати на культурно-масові заходи (16 179) (12 049) Витрати від продажу довгострокових активів, призначених для продажу (13 244) - Витрати на відшкодування та компенсації контрагентам за банківськими операціями, оцінкою та іншими (8 313) (4 285) Витрати на нестачі в касі та ПТКС (8 071) (2 176) Витрати на підбір персоналу (5 157) (2 639) Послуги за організацію погашення заборгованості (4 609) (11) Послуги нотаріуса (2 989) (848) Компенсація клієнтам надлишків у касі, ПТКС за минулі роки (2 782) (365) Витрати на страхування (1 935) (942) Сплачені штрафи (1 723) (698) Судові витрати, держмита (1 493) (777) Членські внески (1 255) (868) Інші витрати (5 059) (2 139) Усього операційних витрат (352 281) (222 470) Усього операційних доходів та витрат 425 962 581 126
25 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року перераховано Витрати на утримання персоналу (1 878 991) (1 301 001) Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (428 046) (339 557) Амортизація основних засобів, програмного забезпечення та інших матеріальних активів (264 747) (201 189) Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (194 815) (142 655) Витрати на оперативний лізинг (оренду) (167 611) (159 160) Витрати на маркетинг та рекламу (95 266) (50 247) Професійні послуги (93 095) (86 647) Амортизація активів з права користування (69 302) - Витрати на відрядження (32 220) (17 281) Витрати на охорону (22 170) (7 707) Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток (10 609) (7 888) Спонсорство та доброчинність (2 617) (2 964) Представницькі витрати (2 106) (2 629) Інші витрати (146) 28 Усього адміністративних витрат (3 261 741) (2 318 897)
26 Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року Поточний податок на прибуток (611) (505) Зміна відстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи списанням тимчасових різниць (318 664) (234 693) Витрати з податку на прибуток (319 275) (235 198) Наявність витрат по поточному податку на прибуток, зважаючи на податкові збитки, пояснюється віднесенням на витрати сум податку на прибуток, сплаченого за кордоном, які неможливо врахувати у зменшення зобов’язань з поточного податку на прибуток (внаслідок податкових збитків). Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку та суми податкового прибутку У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року Прибуток/ збиток до оподаткування 1 806 462 1 114 387 Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування (325 163) (200 590) Коригування облікового прибутку: Витрати, які не враховуються з метою оподаткування 19 911 (25 858) Доходи, які не враховуються з метою оподаткування - 41 037 Невизнаний у поточному періоді відстрочений податковий актив - (50 319) Інші коригування (14 023) 532 Витрати з податку на прибуток (319 275) (235 198) Виходячи з Плану утилізації відстроченого податкового активу для АТ «АЛЬФА-БАНК», Банк не визнав частину відстроченого податкового активу у 2016-2018 роках у сумі 815 710 тисяч гривень. Додатково за дев’ять місяців 2019 року не визнання частини відстроченого податкового активу не здійснювалося. Відповідно до норм податкового законодавства України у звітному періоді не відбувалися зміни ставок податку на прибуток, ставка становить 18%. Таблиця 26.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань станом на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Залишок на початок періоду Визнані у прибутках/ збитках Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду Основні засоби (28 955) 41 840 - 12 885 Резерви під знецінення активів та інші резерви 11 992 4 391 - 16 383 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди 1 557 815 (364 895) - 1 192 920 Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди 1 540 852 (318 664) - 1 222 188 Відстрочені податкові активи, які не визнані (815 710) - - (815 710) Визнаний відстрочений податковий актив 725 142 (318 664) - 406 478 Таблиця 26.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань станом на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Залишок на початок періоду Визнані у прибутках/ збитках Визнані у власному капіталі Залишок на кінець періоду Основні засоби (15 616) 567 175 (14 874) Переоцінка землі (12 955) - - (12 955) Перенесені податкові збитки на майбутні періоди 1 758 607 (187 925) - 1 570 682 Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди 1 807 909 (184 375) 175 1 623 709 Відстрочені податкові активи, які не визнані (765 341) (50 319) - (815 660) Визнаний відстрочений податковий актив 1 042 568 (234 694) 175 808 049
27 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року Прибуток за звітний період 1 487 187 879 189 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч одиниць) 121 797 565 121 797 565 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (гривень) 0.012 0.007 Прибуток на одну просту акцію станом на 30 вересня 2019 року складає 0.012 гривень.
28 Таблиця 28.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші операції Усього Зовнішні доходи процентні доходи 3 374 366 1 596 683 1 112 778 6 083 827 комісійні доходи 1 921 196 725 841 2 917 2 649 954 Міжсегментний трансфер доходів 2 906 810 2 043 599 (4 950 409) - Разом доходи 8 202 372 4 366 123 (3 834 714) 8 733 781 Процентні витрати (1 826 328) (1 082 486) (176 781) (3 085 595) Чисте збільшення резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів (736 161) (233 119) 410 (968 870) Чисте збільшення резерву під знецінення інших активів - - (16 307) (16 307) Чисте збільшення резервів за зобов’язаннями (18 886) (5 912) - (24 798) Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою нижчою, ніж ринкова (10 247) - - (10 247) Комісійні витрати (523 917) (16 973) (14 974) (555 864) Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами - - 718 360 718 360 Результат від операцій з іноземною валютою 48 146 - (395 890) (347 744) Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки - - 355 503 355 503 Чистий збиток від модифікації фінансових активів - (156 287) - (156 287) Чистий прибуток від припинення визнання фінансових активів - 164 10 174 Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов’язань 1 561 446 (12) 1 995 Чистий збиток від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості - (1 860) - (1 860) Інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати (1 960 120) (808 572) (67 087) (2 835 779) Міжсегментний трансфер витрат (1 858 993) (1 011 414) 2 870 407 - Міжсегментні витрати (оренда) (2 362) (1 801) 4 163 - Витрати з податку на прибуток - - (319 275) (319 275) Усього прибуток (збиток) сегменту 1 315 065 1 048 309 (876 187) 1 487 187 Таблиця 28.2. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські банківські та інші операції Усього Активи звітного сегменту 15 056 845 18 054 182 32 477 757 65 588 784 Зобов?язання звітного сегменту 34 304 817 21 538 436 3 214 373 59 057 626 Капітальні інвестиції 243 191 66 460 5 422 315 073 Амортизація (204 346) (55 845) (4 556) (264 747) Таблиця 28.3. Доходи, витрати та результати звітних сегментів на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські банківські операції Вилучення Усього Зовнішні доходи процентні доходи 2 404 166 1 783 437 678 080 - 4 865 683 комісійні доходи 1 294 861 445 514 30 662 - 1 771 037 Міжсегментний трансфер доходів 1 878 527 924 256 210 172 (3 012 955) - Разом доходи 5 577 554 3 153 207 918 914 (3 012 955) 6 636 720 Процентні витрати (1 248 239) (748 849) (196 815) - (2 193 903) Чисте збільшення резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів (385 448) (1 112 393) 1 653 - (1 496 188) Чисте збільшення резерву під знецінення інших активів - 5 410 - - 5 410 Чисте (збільшення) /зменшення резервів за зобов'язаннями - 22 560 - - 22 560 Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою нижчою, ніж ринкова (1 941) - - - (1 941) Комісійні витрати (274 817) (315) (13 283) - (288 415) Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами - 285 168 687 - 168 972 Результат від операцій з іноземною валютою 26 340 (7) 76 323 - 102 656 Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки - - (29 034) - (29 034) Чистий збиток від модифікації фінансових активів - (77 265) - - (77 265) Чистий прибуток від припинення визнання фінансових активів 12 - - - 12 Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов’язань 1 804 770 - - 2 574 Інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати (1 557 095) (134 215) (46 461) - (1 737 771) Міжсегментний трансфер витрат (922 118) (1 259 066) (831 771) 3 012 955 - Міжсегментні витрати (оренда) (24 193) (13 171) (647) - (38 011) Витрати з податку на прибуток (185 745) (43 882) (5 571) - (235 198) Усього прибуток (збиток) сегменту 1 006 114 (206 931) 41 995 - 841 178 Таблиця 28.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 31 грудня 2018 року У тисячах гривень Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші операції Усього Активи звітного сегменту 12 276 751 20 349 720 27 905 409 60 531 880 Зобов?язання звітного сегменту 32 050 363 19 150 714 4 289 715 55 490 792 Капітальні інвестиції за рік 42 715 9 211 923 52 849 Амортизація (169 426) (29 010) (2 753) (201 189) Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку на 30 вересня 2018 року. Коригування, виявлені при звірці. Кожний сегмент має умовні витрати на оренду офісу в залежності від площі, що займають його працівники (для створення однакових умов для всіх сегментів). У тисячах гривень Разом по звітним сегментам Коригування Разом по Банку Зовнішні доходи процентні доходи 4 865 683 - 4 865 683 комісійні доходи 1 771 037 - 1 771 037 Процентні витрати (2 193 903) - (2 193 903) Чисте збільшення резерву під знецінення еквівалентів грошових коштів, кредитів та заборгованості клієнтів, кредитів та заборгованості банків (1 496 188) - (1 496 188) Чисте (збільшення) зменшення резерву під знецінення інших активів 5 410 - 5 410 Чисте (збільшення) /зменшення резервів за зобов'язаннями 22 560 - 22 560 Витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою нижчою, ніж ринкова (1 941) - (1 941) Комісійні витрати (288 415) - (288 415) Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 168 972 - 168 972 Результат від операцій з іноземною валютою 102 656 - 102 656 Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки (29 034) - (29 034) Чистий збиток від модифікації фінансових активів (77 265) - (77 265) Чистий прибуток від припинення визнання фінансових активів 12 12 Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов’язань 2 574 2 574 Інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати, в тому числі міжсегментна оренда (1 775 782) 38 011 (1 737 771) Витрати з податку на прибуток (235 198) - (235 198) Усього прибуток (збиток) сегменту 841 178 38 011 879 189
29 Банк здійснює управління капіталом з метою реалізації завдань, поставлених акціонерами. Глобальне управління капіталом здійснюється Наглядовою Радою Банку. Тактичними завданнями управління капіталом є забезпечення виконання вимог Національного банку України щодо розміру регулятивного капіталу Банка та нормативів адекватності капіталу. Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (із змінами та доповненнями), встановлені нормативи капіталу: ? мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); ? адекватності регулятивного капіталу (Н2). Регулятивний капітал. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 року, має становити: 120 мільйонів гривень - до 17 червня 2016 року; 200 мільйонів гривень - з 11 липня 2017 року; 300 мільйонів гривень - з 11 липня 2020 року; 400 мільйонів гривень - з 11 липня 2022 року; 500 мільйонів гривень - з 11 липня 2024 року. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Встановлюється для запобігання надмірного перекладання банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку. Нормативне значення цього нормативу для діючих банків має бути не менше ніж 10%. Банком щомісячно оприлюднюються на своєму веб-сайті показники економічних нормативів та складові розрахунку регулятивного капіталу відповідно до вимог, встановлених постановою Правління Національного банку України № 11 від 15 лютого 2018 року «Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України». У тисячах гривень (не здійснювався аудит, а підлягав аналізу достатності) 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Основний капітал, в тому числі: 4 607 486 3 372 006 статутний капітал 12 179 756 12 179 756 емісійний дохід 739 630 739 630 резервні фонди 484 795 353 769 зменшення основного капіталу, в тому числі: (8 796 695) (9 901 149) нематеріальні активи (381 993) (260 920) капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (40 336) (86 352) поточний фінансовий результат, який включається до розрахунку основного капіталу 1 363 163 1 266 403 Додатковий капітал, в тому числі 1 683 078 2 372 448 субординований борг, що враховується до капіталу 1 204 140 1 384 413 Відвернення (330) (330) Усього регулятивного капіталу 6 290 234 5 744 124 Адекватність регулятивного капіталу, % 14.52 13.63
30 Розгляд справ у суді. Станом на кінець дня 30 вересня 2019 року у суді розглядаються 594 позови Банку про стягнення заборгованості на загальні суми: 97 189 тисяч гривень, 44 450 тисяч доларів США, 585 тисяч євро. Також, станом на звітну дату судами розглядаються 315 позовів на загальну суму: 8 361 тисяча гривень, 51 тисяча доларів США, та 306 позовів немайнового характеру, де відповідачем є Банк. Час від часу в поточній діяльності Банк отримує претензії та позови за зобов'язаннями від клієнтів. В зв'язку з тим, що по оцінках Банку вони не призведуть до суттєвих збитків, додаткові резерви на 30 вересня 2019 року не формувалися. Результати розгляду справ у суді не мали суттєвого впливу на фінансовий результат Банку. Зобов’язання з кредитування. Таблиця 30.1. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Зобов'язання по кредитним карткам фізичних осіб 4 752 333 3 878 187 Зобов'язання з кредитування, що надані 473 191 402 169 Невикористані кредитні лінії 166 446 29 394 Імпортні акредитиви 531 535 493 746 Гарантії видані 2 218 868 1 509 353 Резерви за зобов'язаннями (73 907) (49 499) Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням за мінусом резерву 8 068 466 6 263 350 Таблиця 30.2. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Гривня 7 145 540 5 652 701 Долар США 848 066 573 193 Євро 74 860 37 456 Усього 8 068 466 6 253 350 Активи, що надані в заставу. Таблиця 30.3. Активи, що надані в заставу без припинення визнання У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року активи, надані в заставу забезпечене зобов'язання активи, надані в заставу забезпечене зобов'язання Інвестиційна нерухомість (примітка 10) - - 1 808 438 1 120 614 Основні засоби та нематеріальні активи (примітка 11) 1 812 403 930 527 - - Усього 1 812 403 930 527 1 808 438 1 120 614
31 У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Додатне значення справедливої вартості (примітка 12) Від'ємне значення справедливої вартості (примітка 18) Додатне значення справедливої вартості (примітка 12) Від'ємне значення справедливої вартості (примітка 18) Угоди «FX-своп» на умовах «форвард» 929 (1 668) 2 121 (3 256) Угоди «FX-своп» на умовах «спот» 14 - - - Форвардні контракти з продажу державних облігацій 514 799 (72) 68 556 (949) Форвардні контракти купівлі/продажу іноземної валюти 328 022 - 96 155 - Чиста справедлива вартість 843 764 (1 740) 166 832 (4 205) Нижче наведена інформація стосовно похідних фінансових інструментів в розрізі валют станом на 30 вересня 2019 року Форвардні контракти У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартості Від'ємне значення справедливої вартості Угоди «FX-своп» на умовах «форвард» долар США до отримання (+) - 193 163 долар США до сплати (-) (72 249) (13 917) ЄВРО до отримання (+) - 13 164 фунт стерлінг до сплати (-) - (96 997) гривня до сплати (-) 73 178 (97 081) Справедлива вартість угод «FX-своп» на умовах «форвард» 929 (1 668) Угоди «FX-своп» на умовах «спот» долар США до сплати (-) (36 291) - гривня до отримання (+) 36 305 - Справедлива вартість угод «FX-своп» на умовах «спот» 14 - Форвардні контракти з продажу державних облігацій долар США до сплати (-) (2 436 610) - гривня до отримання (+) 2 951 409 (67) гривня до сплати (-) - (5) Справедлива вартість форвардних контрактів з продажу державних облігацій 514 799 (72) Форвардні контракти купівлі/продажу іноземної валюти долар США до сплати (-) (961 690) - гривня до отримання (+) 1 289 712 - Справедлива вартість форвардних контрактів з купівлі/продажу іноземної валюти 328 022 - Справедлива вартість похідних фінансових інструментів 843 764 (1 740) Нижче наведена інформація стосовно похідних фінансових інструментів в розрізі валют станом на 31 грудня 2018 року Форвардні контракти У тисячах гривень Додатне значення справедливої вартості Від'ємне значення справедливої вартості Угоди «FX-своп» на умовах «форвард» долар США до отримання (+) 114 027 - долар США до сплати (-) (332 259) - євро до сплати (-) - (285 427) швейцарський франк до сплати (-) (112 992) - гривня до отримання (+) 333 345 282 171 Справедлива вартість угод «FX-своп» на умовах «форвард» 2 121 (3 256) Форвардні контракти з продажу державних облігацій долар США до сплати (-) (1 875 152) (221 029) гривня до отримання (+) 1 943 708 220 080 Справедлива вартість форвардних контрактів з продажу державних облігацій 68 556 (949) Форвардні контракти купівлі/продажу іноземної валюти долар США до сплати (-) (1 384 413) - гривня до отримання (+) 1 480 568 - Справедлива вартість форвардних контрактів з купівлі/продажу іноземної валюти 96 155 - Справедлива вартість похідних фінансових інструментів 166 832 (4 205)
32 Таблиця 32.1. Аналіз фінансових активів і зобов’язань, що обліковуються за амортизованою вартістю або історичною собівартістю. У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року справедлива вартість балансова вартість справедлива вартість балансова вартість Грошові кошти та їх еквіваленти 9 969 338 9 969 338 9 695 179 9 695 179 Кредити та заборгованість банків 7 736 633 7 736 633 8 999 808 8 999 808 Кредити та заборгованість клієнтів 33 134 258 32 884 514 32 704 664 32 458 158 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 400 400 400 400 Інші фінансові активи 1 013 677 1 013 677 448 558 448 558 Усього фінансових активів 51 854 306 51 604 562 51 848 609 51 602 103 Кошти банків 526 688 526 688 35 589 35 589 Кошти клієнтів 55 973 985 55 973 985 52 488 347 52 488 347 Боргові цінні папери, емітовані банком 6 902 6 902 44 937 44 937 Інші фінансові зобов’язання 601 422 601 422 724 703 724 703 Субординований борг 1 204 138 1 204 138 1 384 411 1 384 411 Усього фінансових зобов’язань 58 313 135 58 313 135 54 677 987 54 677 987 Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому. Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку ідентичних активів або зобов’язань (без будь-яких коригувань). Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку. Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку. Методи та припущення, використані при визначенні справедливої вартості. Під час подання інформації про справедливу вартість фінансових інструментів Банком були використані наступні методи і зроблені припущення: - розрахункова справедлива вартість інструментів із плаваючою процентною ставкою, що котируються на активному ринку, дорівнює їхній балансовій вартості; - справедлива вартість за інвестиціями в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (примітка 9), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та придбані Банком для дотримання законодавчих вимог до учасників організованого фондового ринку, дорівнює їх балансовій вартості; - справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових котирувань, була розрахована на основі розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоків; - переважна частина залучених Банком коштів є короткостроковими і балансова вартість є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартості; - інші активи і зобов’язання є короткостроковими і їх вартість приблизно дорівнює справедливій. Таблиця 32.2. Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього справедлива вартість Усього балансова вартість Рівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ Активи, які оцінюються за справедливою вартістю Грошові кошти та їх еквіваленти - - 301 406 301 406 301 406 Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 8 042 823 - - 8 042 823 8 042 823 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - - 400 400 400 Інвестиційна нерухомість - - 1 070 616 1 070 616 1 070 616 Основні засоби (будівлі та земля) - - 1 855 237 1 855 237 1 855 237 Похідні фінансові активи - 843 764 - 843 764 843 764 Активи, справедлива вартість яких розкривається Грошові кошти та їх еквіваленти 9 667 932 - - 9 667 932 9 667 932 Кредити та заборгованість банків - 7 736 633 - 7 736 633 7 736 633 Кредити та заборгованість клієнтів - - 33 134 258 33 134 258 32 884 514 Інші фінансові активи - - 1 013 677 1 013 677 1 013 677 Зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю Похідні фінансові зобов’язання - 1 740 - 1 740 1 740 Зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається Кошти банків - 526 688 - 526 688 526 688 Кошти клієнтів - 55 973 985 - 55 973 985 55 973 985 Боргові цінні папери, емітовані банком - 6 902 - 6 902 6 902 Інші фінансові зобов’язання - 601 422 - 601 422 601 422 Субординований борг - 1 204 138 - 1 204 138 1 204 138 Таблиця 32.3. Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки на 31 грудня 2018 року У тисячах гривень Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього справедлива вартість Усього балансова вартість Рівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ Активи, які оцінюються за справедливою вартістю Грошові кошти та їх еквіваленти - - 2 200 385 2 200 385 2 200 385 Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 4 271 478 - - 4 271 478 4 271 478 Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - - 400 400 400 Інвестиційна нерухомість - - 1 976 750 1 976 750 1 976 750 Основні засоби (будівлі та земля) - - 42 958 42 958 42 958 Необоротні активи, утримувані для продажу - - 334 424 334 424 334 424 Похідні фінансові активи - 166 832 - 166 832 166 832 Активи, справедлива вартість яких розкривається Грошові кошти та їх еквіваленти 7 494 794 - - 7 494 794 7 494 794 Кредити та заборгованість банків - 8 999 808 - 8 999 808 8 999 808 Кредити та заборгованість клієнтів - - 32 704 664 32 704 664 32 458 158 Інші фінансові активи - - 448 558 448 558 448 558 Зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю Похідні фінансові зобов’язання - 4 205 - 4 205 4 205 Зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається Кошти банків - 35 589 - 35 589 35 589 Кошти клієнтів - 52 488 347 - 52 488 347 52 488 347 Боргові цінні папери, емітовані банком - 44 937 - 44 937 44 937 Інші фінансові зобов’язання - 724 703 - 724 703 724 703 Субординований борг - 1 384 411 - 1 384 411 1 384 411
33 Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Материнською компанією для Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр). Інформацію про фізичних осіб кінцевих власників Банку розкрито у примітці 1. Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності банку, зокрема голова та члени Наглядової Ради Банку, голова правління та члени правління. Таблиця 33.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Материнська компанія Контролер материнської компанії банку Фізичні особи - кінцеві власники Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Грошові кошти та їх еквіваленти - - - - 928 724 контрактна ставка (%) - - - - 0.10 Кредити та заборгованість банків - - - - 6 885 921 контрактна ставка (%) - - - - 11.41 Кредити та заборгованість клієнтів - - - 307 65 140 контрактна ставка (%) - - - 6.71 18.65 Інші активи 514 799 2 - 29 169 169 Кошти банків - - - - 493 916 контрактна ставка (%) - - - - 0.03 Кошти клієнтів 844 2 180 1 103 12 440 336 446 контрактна ставка (%) - - 0.01 1.88 5.85 Резерви за зобов'язаннями - - - 5 4 Інші зобов’язання - - - 5 222 8 088 Таблиця 33.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Материнська компанія Контролер материнської компанії банку Фізичні особи - кінцеві власники Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Процентні доходи - - - 22 598 244 Процентні витрати - - - (271) (16 447) Комісійні доходи 1 033 31 127 276 1 277 Комісійні витрати - - - - (54 251) Чисте збільшення резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів - - - - (1 429) Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 92 304 - - - 364 Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами (103 368) - - - - Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів 550 560 - - - - Результат від операцій з іноземною валютою - - - - 43 491 Результат від переоцінки іноземної валюти 21 608 - - - - Чисте зменшення резерву під знецінення інших активів - - - 3 799 Збільшення/зменшення резервів за зобов'язаннями - - - (3) (251) Чистий прибуток від припинення визнання фінансових активів - - - - 8 Чистий прибуток від припинення визнання фінансових зобов’язань - - - 1 - Інші операційні доходи та витрати - - - 3 238 103 Адміністративні витрати - - - (116 163) (56 617) Таблиця 33.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Материнська компанія Інші пов’язані особи Зобов'язання з кредитування, що надані - 10 000 Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 3 123 609 - Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки (3 123 609) - Таблиця 33.4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами на 30 вересня 2019 року У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Сума розміщених у банках коштів - (390 000) Сума погашених банками коштів - 1 831 482 Сума кредитів, наданих (3 076) (70 926) Сума кредитів, погашених 3 078 23 538 Таблиця 33.5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року У тисячах гривень Материнська компанія Контролер материнської компанії банку Фізичні особи - кінцеві власники Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Грошові кошти та їх еквіваленти - - - - 1 132 574 контрактна ставка (%) - - - - 0.93 Кредити та заборгованість банків - - - - 8 987 568 контрактна ставка (%) - - - - 10.25 Кредити та заборгованість клієнтів - - - 311 20 172 контрактна ставка (%) - - - 25.37 15.03 Інші активи 68 557 2 - 1 21 496 Кошти банків - - - - 19 468 контрактна ставка (%) - - - - 0.69 Кошти клієнтів 560 2 658 1 272 5 013 1 311 316 контрактна ставка (%) - - 0.01 5.37 1.29 Інші зобов’язання 949 - - 5 653 10 363 Таблиця 33.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами на 30 вересня 2018 року У тисячах гривень Материнська компанія Контролер материнської компанії банку Фізичні особи - кінцеві власники Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Процентні доходи - - - 63 275 651 Процентні витрати - - - (4 070) (20 399) Комісійні доходи 839 1 646 94 246 1 791 Комісійні витрати - - - - (13 952) Чисте (збільшення) зменшення резерву під знецінення еквівалентів грошових коштів, кредитів та заборгованості клієнтів, кредитів та заборгованості банків - - - (4) 22 Результат від операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки - - - - 2 764 Результат від операцій з похідними фінансовими інструментами 10 388 - - - (2 923) Результат від переоцінки похідних фінансових інструментів 38 599 - - - - Результат від операцій з іноземною валютою - - - - 36 827 Результат від переоцінки іноземної валюти (12 266) - - (1) - Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення інших активів - (6) - - 5 332 Інші операційні доходи та витрати - - - 9 201 972 Адміністративні витрати - - - (144 521) (17 873) Таблиця 33.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2018 року У тисячах гривень Материнська компанія Інші пов’язані особи Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 2 096 180 - Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки (2 096 180) - Гарантії отримані - (969 089) Таблиця 33.8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами на 31 грудня 2018 року У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи Сума розміщених у банках коштів - (9 036 034) Сума погашених банками коштів - 2 446 799 Сума кредитів, наданих (3 207) (23 046) Сума кредитів, погашених 3 393 499 684 Таблиця 33.9. Виплати провідному управлінському персоналу У тисячах гривень 30 вересня 2019 року 30 вересня 2018 року Витрати Нараховане зобов`язання Витрати Нараховане зобов`язання Поточні виплати працівникам (105 703) 5 152 (140 050) 5 326
34 Після дати балансу економічні умови функціонування банків та їх клієнтів, внаслідок внутрішніх і зовнішніх політичних та економічних чинників, суттєво не були покращені в порівняні з умовами, що були зазначені в примітці 2. 15 жовтня 2019 року Загальними Зборами акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" відповідно до протоколу № 4/2019 та єдиним акціонером АТ "УКРСОЦБАНК" рішенням №5/2019 були прийняті рішення щодо затвердження передавального акту активів, зобов'язань, капіталу АТ "УКРСОЦБАНК" на баланс АТ "АЛЬФА-БАНК", як банку-правонаступнику. Відповідно до передавального акту Банком були прийняті наступні активи, зобов'язання, капітал АТ "УКРСОЦБАНК" У тисячах гривень 15 жовтня 2019 року Внутрішньо групові залишки АКТИВИ Грошові кошти та їх еквіваленти 1 706 329 1 708 601 Кредити та заборгованість клієнтів 6 131 624 - Інвестиції в цінні папери 60 - Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 8 612 - Інвестиційна нерухомість 347 538 - Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1 919 - Основні засоби та нематеріальні активи 227 818 - Інші активи 102 325 - Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 1 589 337 - Усього активів 10 115 562 1 708 601 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти банків 7 792 493 7 749 351 Кошти клієнтів 749 804 - Боргові цінні папери, емітовані банком 520 - Відстрочені податкові зобов'язання 2 104 - Резерви за зобов'язаннями 10 045 - Інші зобов'язання 75 900 - Усього зобов'язань 8 630 866 7 749 351 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал 16 545 990 - Емісійні різниці 1 628 083 - Резервні та інші фонди банку 2 332 221 - Резерви переоцінки 60 007 - Нерозподілений прибуток/(непокритий збиток) (19 081 605) - Усього власного капіталу 1 484 696 - Усього зобов'язань та власного капіталу 10 115 562 - За оцінками управлінського персоналу найбільший вплив на Банк може мати макроекономічна невизначеність подальшого розвитку країни, волатильність курсу гривні до іноземних валют, зокрема відбулась зміна курсу гривні з 24.082809 до 25.035071 гривень за долар США.