Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: АТ "УКРСОЦБАНК"
ЄДРПОУ: 00039019
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Проміжна фінансова звітність банку

Баланс
(Звіт про фінансовий стан) банку
на 30.09.2019 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 1582823 1947819
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках 20870 151593
Кредити та заборгованість клієнтів 6115549 9814633
Цінні папери в портфелі банку на продаж 60 60
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 8612
Інвестиційна нерухомість 249702 354252
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1919 1896
Відстрочений податковий актив 0 442000
Гудвіл 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 727244 959312
Інші фінансові активи 0 0
Інші активи 256124 500793
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 1726880 1491841
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 10681171 15672811
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 7685650 9941824
Кошти клієнтів 664675 2365305
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 3
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 2104 0
Резерви за зобов’язаннями 534 534
Інші фінансові зобов’язання 0 0
Інші зобов'язання 346039 291424
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 8699002 12599090
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 16673140 16673140
Емісійні різниці 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 1629022 8179504
Резервні та інші фонди банку 2332222 2332222
Резерви переоцінки 60906 65406
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18729805 -24193235
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників Резерв об’єднання:16684,16684;
Власний капітал – усього за додатковими статтями 16684 16684
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 1982169 3073721
Усього зобов'язань та власного капіталу 10681171 15672811
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
29.10.2019 року   Голова правління Матяш Р.М.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Вітко В., +380442301398   Головний бухгалтер Олексій Савенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки банку
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 256912 417055
Процентні витрати -198132 -194133
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 58780 222922
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 0 0
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 0 0
Комісійні доходи 123463 235727
Комісійні витрати -31377 -100085
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 5203
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою -2938 17913
Результат від переоцінки іноземної валюти -606 5789
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 0 0
Інші операційні доходи 145284 175327
Адміністративні та інші операційні витрати -304552 -463989
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників Результат від операцій з торговими цінними паперами:0,0;Відрахування до резерву під кредитні збитки за кредитами та заборгованості клієнтів та інших фінансових зобов’язань:-254701,-502739;Відрахування до резерву під кредитні збитки дебіторської заборгованості та інших фінансових активів:32187,-12510;Чистий збиток від модифікації фінансових активів:0,-837;Чистий прибуток (збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю:0,-9338;
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями -222514 -525424
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування -234460 -426643
Витрати на податок на прибуток -384126 -37582
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 0 0
Прибуток/(збиток) за рік -618586 -464225
Прибуток /(збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -0.00374 -0.00281
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -0.00374 -0.00281
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
29.10.2019 року   Голова правління Матяш Р.М.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Вітко В., +380442301398   Головний бухгалтер Олексій Савенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід банку
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Прибуток/(збиток) за рік -618586 -464225
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 15 10649
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 15 10649
СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників Збиток (-)/ прибуток у результаті переоцінки нерухомості:0,0;
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 0 0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 0 0
Усього сукупного доходу за рік -618571 -453576
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
д/н
Затверджено до випуску та підписано      
29.10.2019 року   Голова правління Матяш Р.М.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Вітко В., +380442301398   Головний бухгалтер Олексій Савенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) банку
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 16673140 8179504 0 2332222 960187 -23547091 16684 4614646 0 4614646
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 0 0 0 0 0 -386805 0 -386805 0 -386805
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 16673140 8179504 0 2332222 960187 -23933896 16684 4227841 0 4227841
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 -839465 0 -839465 0 -839465
інший сукупний дохід 0 0 0 0 20883 0 0 20883 0 20883
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 16673140 8179504 0 2332222 478846 -24271102 16684 3409294 0 3409294
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 -1091783 0 -1091783 0 -1091783
інший сукупний дохід 0 0 0 0 231 0 0 231 0 231
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників Реалізований результат переоцінки:0,0,0,0,-4731,4731,0,0,0,0,0;Покриття збитків минулих років за рахунок прибутку від операцій з акціонерами:0,-6550482,0,0,0,6550482,0,0,0,0,0;
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0 -6550482 0 0 -4731 6555213 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 16673140 1629022 0 2332222 60906 -18729805 16684 1982169 0 1982169

д/н
Затверджено до випуску та підписано      
29.10.2019 року   Голова правління Матяш Р.М.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Вітко В., +380442301398   Головний бухгалтер Олексій Савенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
банку про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2019 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 1326840 1675743
Процентні витрати, що сплачені -635319 -837650
Комісійні доходи, що отримані 407502 710357
Комісійні витрати, що сплачені -108429 -292918
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами -3 3100
Результат операцій з іноземною валютою 1332 58591
Інші отримані операційні доходи 334032 322006
Виплати на утримання персоналу, сплачені -307500 -527079
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -579728 -674531
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 438727 437619
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 305685
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 99062 117099
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 1451053 3102749
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 224026 74304
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -1654849 7355461
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів -1604515 -13265021
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 105439 -158696
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -941057 -3278154
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 179228 342305
Придбання основних засобів -18432 -15619
Надходження від реалізації основних засобів 580145 570195
Придбання нематеріальних активів -56443 -92079
Надходження від вибуття нематеріальних активів 365974 201283
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 684498 804802
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності -256559 -2473352
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -108437 -93669
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1947819 6053551
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1582823 3486530
В рядку Чисте зменшення (-)/збільшення інших зобов'язань значення Чисте зменшення (-)/збільшення кредитів отриманих. В рядку Надходження від вибуття нематеріальних активів значення Надходження від вибуття активів на продаж
Затверджено до випуску та підписано      
29.10.2019 року   Голова правління Матяш Р.М.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Вітко В., +380442301398   Головний бухгалтер Олексій Савенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 3 квартал 2019 року


№ з/п Текст примітки
1 (1) Загальна інформація (А) Інформація про Банк АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (надалі – «Банк») було створене як відкрите акціонерне товариство згідно із законодавством України і зареєстроване Національним банком України 27 вересня 1991 року під назвою Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк». У червні 2010 року Банк був перереєстрований у публічне акціонерне товариство згідно зі змінами у законодавстві України, що набрали чинності у 2009 році і які встановили дві форми існування акціонерних товариств: публічні та приватні. З 1 вересня 2011 року Банк здійснював свою діяльність на ринку України як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК». Банк спеціалізується на наданні банківських послуг компаніям, що здійснюють свою діяльність у різних галузях, державним органам та фізичним особам. Ці послуги включають залучення депозитів та надання кредитів, інвестування у цінні папери, операції з обміну валют та здійснення платежів, переказ коштів на території України і за кордоном. 26 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про зміну найменування (назви) Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» 9 серпня 2018 року Укрсоцбанк привів своє найменування і тип акціонерного товариства у відповідність до змін законодавства, у зв'язку з чим найменування банку було змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК», тип акціонерного товариства – на приватне. Юридична адреса Банку: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. Станом на 30 вересня 2019 року Банк має 18 відділень (31 грудня 2018 року: 53 відділення). (Б) Акціонери Банку Станом на 31 грудня 2016 року головним акціонером Банку був холдинг ABH Holdings S.A. (Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А., Люксембург) (надалі – ABHH), який став власником 99,9101 % акцій Банку (у відсотках до загальної кількості акцій) в результаті передачі йому частки Групи UniCredit в Банку. Остаточними ключовими учасниками у структурі власності Банку через ABH Holdings S.A., якому належало 99.9101 % акцій Банку, були громадяни Держави Ізраїль Михайло Фрідман (сукупна участь особи в Банку – 32.8337%) та Герман Хан (сукупна участь особи в Банку – 20.9471%), а також громадяни Російської Федерації Олексій Кузмічьов (сукупна участь особи в Банку – 16.3092%) та Пьотр Авен (сукупна участь особи в Банку – 12.3907%). Відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», після придбання контрольного пакету акцій Банку, ABHH направив публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів – власників простих акцій Банку про придбання в них акцій. В результаті купівлі акцій у акціонерів, які надали згоду на продаж своїх акцій, частка ABHH збільшилась і станом на 31 грудня 2017 року склала 99,9104 %. З 16 липня 2018 року у відповідності до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» була проведена процедура з обов'язкового продажу простих та привілейованих акцій Банку акціонерами Банку на вимогу акціонера АВНН, який є власником домінуючого контрольного пакета акцій. Внаслідок зазначеної операції 16 липня 2018 року усі акції міноритарних акціонерів були списані з рахунків міноритаріїв і зараховані на рахунок власника домінуючого контрольного пакета акцій - холдинга АВНH, розмір частки якого у зв’язку з цим збільшився і станом на 30 вересня 2018 року склав 100 %. В результаті збільшення частки АВНН до 100 %, збільшилась опосередкована частка остаточних ключових учасників і склала: Михайло Фрідман – 32,8632 %; Герман Хан – 20,9659 %; Олексій Кузмічьов - 16,3239 %; Пьотр Авен - 12,4018 %. ? (В) Дочірні підприємства Перелік дочірніх підприємств та частка участі/прав голосу Банку представлено таким чином: Назва Країна реєстрації Характер діяльності 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року ТОВ «СІБ КУА «Укрсоцнерухомість» Україна Компанія з управління активами 100.0% 100.0% ТОВ «Укрсоцбуд» Україна Будівництво 100.0% 100.0% В листопаді 2015 року Спостережна рада Банку прийняла рішення про припинення діяльності дочірнього підприємства ТОВ «СІБ КУА «Укрсоцнерухомість». Станом на 30 червня 2019 року ТОВ «СІБ КУА «Укрсоцнерухомість» перебувало в стані припинення. Станом на 30 вересня 2019 року ТОВ «Укрсоцбуд» не перебувало в процесі припинення.
2 2) Основа підготовки консолідованої фінансової звітності (А) Заява про відповідність Ця консолідована проміжна скорочена фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту фінансовго обліку 34 «Проміжна фінансова звітність». Ця консолідована проміжна скорочена фінансова звітність не включає усю інформацію та примітки , що вимагаються до розкриття у річному консолідованому фінансовому звіті. Банк не включив примітки , які суттєво повторюють інформацію, що міститься в консолідованій фінансовій звітності за 2018 рік, що була підготовлена відповідно до Міжнародного стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), таких як основні принципи облікової політики. Банк також не включив примітки щодо даних статей, що мають незначні зміни порівняно з даними тих самих статей річної фінансової звітності. Додатково, Банк розкриває інформацію, по якій відбулися значні події після випуску консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, що був підготовлений відповідно до МСФЗ. Керівництво переконане , що стисле розкриття фінансових операцій в цій консолідованій проміжній скороченій фінансовій звітності є достатнім для достовірності відображення даних, а також відповідна фінансова інформація пов’язана і є порівняльною із річною фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ за 2018 рік. З точки зору керівництва ця консолідована проміжна скорочена фінансова звітність відображає усі оцінки та припущення, необхідні для повного розкриття інформації у звіті про фінансовий стан , звіті про сукупні доходи та збитки, звіті про рух капіталу та звіті про рух грошових коштів за окремий проміжний звітний період. Ця консолідована проміжна фінансова звітність АТ «Укрсоцбанк», підготовлена у відповідності до МСФЗ, доступна для публічного використання і може бути отримана за такою адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (Б) Умови здійснення діяльності в Україні На кінець третього кварталу 2019 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилося завдяки зниженню ціни на сталь, а находження врожаю нового сезону – на зернові. Посилення геополітичних конфліктів зумовило зростання цін на нафту та природний газ. Водночас пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками світу сприяло відновленню інтересу інвесторів до ризикових активів, у тому числі активів країн, ринки яких розвиваються. Відповідно більшість валют країн цієї групи з початку вересня зміцнилася. Уповільнення базової інфляції та зростання адміністративно регульованих цін переважило зростання цін на продукти харчування. Так, базова інфляція сповільнилася завдяки жорсткій монетарній політиці, що стримувала фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу. Додатковим чинником було суттєве зниження цін на паливо на тлі відповідних тенденцій на зовнішніх ринках енергоресурсів, які разом зі зміцненням курсу гривні відобразилися й на сповільненні промислової інфляції. Дещо збільшилося падіння в промисловості насамперед через спад у переробній промисловості, зокрема в харчовій, металургії та машинобудуванні. Водночас зростання у будівництві підтримувалося нарощенням капітальних видатків зведеного бюджету. Зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту підтримувалося стійким збільшенням доходів населення та високими споживчими настроями. Водночас відновилося стрімке зростання оптової торгівлі на тлі нарощення видобутку та експорту металевих руд, значного обсягу експорту зернових культур, а також зростання імпорту вугілля. Державний бюджет виконано з профіцитом попри суттєве погіршення стану доходів. Так доходи скоротилися в річному вимірі, що пов'язано із різним графіком перерахувань коштів НБУ та НАК "Нафтогаз" у поточному та минулому році. Крім того, суттєво сповільнилося зростання податкових надходжень через подальше падіння у виробництві тютюнових виробів, здешевлення газу та стримані обсяги імпорту в гривневому еквіваленті. Зростання видатків прискорилося, особливо капітальних. Профіцит місцевих бюджетів істотно розширився. Високий врожай зернових і надалі підтримував експорт товарів, однак його зростання в цілому сповільнилося внаслідок низки переважно тимчасових зовнішніх чинників. Імпорт стабільно зростав передусім за рахунок продукції машинобудування. У вересні Правління НБУ продовжило цикл пом’якшення монетарної політики, вчергове в поточному році знизивши облікову ставку до 16.5%. Таке рішення та висока ймовірність зниження ключової ставки в майбутньому, обмеження пропозиції ОВДП урядом та збільшення попиту на них, зокрема, з боку нерезидентів, призвели до зниження дохідності гривневих паперів за всіма строками обігу. На валютному ринку і далі зберігався ревальваційний тренд, зумовлений фундаментальними чинниками. Це дало змогу НБУ й далі поповнювати міжнародні резерви, не протидіючі ринковим тенденціям. (В) Застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк здатний продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. За 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року, сукупні збитки склали 1,091,552 тисячі гривень, а непокритий збиток становив 18,729,805 тисячі гривень станом на 30 вересня 2019 року. За 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року відтік грошових коштів від операційної діяльності склав 941,057 тисячі гривень. Ці умови вказують на наявність суттєвої невизначеності щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі без подальшої підтримки з боку акціонера. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи достатній рівень капіталу Банку та історичний досвід, який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть рефінансовані у ході звичайної господарської діяльності. Також, керівництво планує здійснювати наступні заходи щодо зниження рівня збитків: • оптимізацію експлуатаційних витрат за рахунок заходів з підвищення ефективності витрат і раціоналізації регіональної мережі і головного офісу Банку; • реструктуризацію непродуктивних кредитів та заборгованості клієнтів; • реалізацію заставного майна. Дана консолідована фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Банку 29 жовтня 2019 року. (Г) Функціональна валюта Позиції, включені в консолідовану проміжну фінансову звітність Банку, виражені у валюті, що найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються Банку («функціональна валюта»). Функціональною валютою даної консолідованої проміжної фінансової звітності є гривня. Консолідована проміжна фінансова звітність представлена у тисячах гривень, якщо не зазначено інше. Банк використовував такі офіційні курси обміну валют на кінець періоду під час підготовки цієї консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності: 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Гривня/1 долар США 24.082809 27.688264 Гривня/1 євро 26.334552 31.714138 Гривня/1 швейцарський франк 24.249127 28.248096 ? (Ґ) Облікові політики, презентації та методи розрахунку Ця консолідована проміжна скорочена фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком обліку об’єктів нерухомості, які відображаються за переоціненою вартістю згідно з вимогами МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю згідно з вимогами МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», оцінки окремих фінансових інструментів у відповідності до МСБО 9 «Фінансові інструменти», за виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСФЗ 16 «Оренда», а також стягнутої застави, у відповідності до МСБО 2 «Запаси», які відображаються за меншою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. В цій консолідованій проміжній скороченій фінансовій звітності були використана облікова політика, представлення та методи обчислення аналогічні до тих, що були використані при підготовці консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. З 1 січня 2019 набувають чинності нові і переглянуті МСФЗ: Стандарти/тлумачення Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після МСФЗ 16 «Оренда» 1 січня 2019 року Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність при відображенні податку на прибуток» 1 січня 2019 року Річні удосконалення МСФЗ, 2015 – 2017 роки – Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS) 12 та МСФЗ (IAS) 23 1 січня 2019 року Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Зміна, зменшення та врегулювання пенсійного плану» 1 січня 2019 року МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 січня 2016 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає оцінку, облік, презентацію та розкриття у звітності за договорами оренди. Всі договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дії договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі здійснюються протягом періоду часу. Відповідно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифікацію оренди в якості операційної або фінансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, і замість цього вводить єдину модель обліку операцій оренди для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи і зобов’язання по відношенню до всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком випадків, коли вартість об’єкта оренди є незначною; і (б) амортизацію об'єктів оренди окремо від відсотків по орендним зобов’язанням в звіті про прибутки і збитки. Відносно обліку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по суті, зберігає вимоги до обліку, передбачені МСФЗ (IAS) 17. (Д) Сфери застосування істотних суджень керівництва та джерела невизначеності оцінок. При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ від керівництва Банку вимагається робити оцінки та припущення, які впливають на відображені суми активів та зобов’язань, розкриття умовних активів та зобов’язань на звітну дату, а також відображених у звітності сум доходів і витрат протягом звітного періоду. Керівництво здійснює свої оцінки та приймає професійні судження на постійній основі. Оцінки та судження керівництва ґрунтуються на історичному досвіді та різних інших факторах, які, на їхню думку, є доцільними в даних обставинах. Незважаючи на те, що оцінки базуються на інформації, яка є у керівництва щодо поточних подій та обставин, фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок в залежності від різних припущень або умов.
3 (3) Грошові кошти та їх еквіваленти у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Готівкові кошти 700,746 1,016,176 Поточні рахунки у Національному банку України 93,491 272,490 Поточні рахунки та строкові депозити в інших банках з початковими строками погашення до трьох місяців 792,369 659,673 Резерв під кредитні збитки -3,783 -520 Всього 1,582,823 1,947,819
4 (4) Кошти в інших банках Станом на 30 вересня 2019 року до складу коштів в інших банках було включено гарантійний депозит у сумі 2,408 тисяч гривень, відкритий під резервний акредитив, що був випущений Банком з метою забезпечення зобов’язань перед компанією VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (31 грудня 2018 року: 60,056 тисяча гривень).
5 (5) Кредити та заборгованість клієнтів у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Кредити та заборгованість клієнтів за амортизованою собівартістю 22,591,502 35,791,159 Резерв під кредитні збитки -16,475,953 -25,976,526 Всього, за вирахуванням резерву під кредитні збитки 6,115,549 9,814,633 у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Юридичні особи: 7,727,353 10,213,819 Кредити корпоративним клієнтам 7,387,111 9,851,277 Фінансовий лізинг 340,242 362,542 Фізичні особи: 20,676,777 25,577,340 Кредити видані на поточні потреби під заставу іпотеки 7,848,944 11,985,841 Іпотечні кредити 6,445,738 9,269,997 Кредитування придбання автомобілів 1,766,875 2,060,579 Фінансовий лізинг 11,471 4,685 Інші кредити 994,480 2,256,238 Всього, до вирахування резерву під кредитні збитки 22,591,502 35,791,159 Всього, за вирахуванням резерву під кредитні збитки 6,115,549 9,814,633 Резерв під кредитні збитки -16,475,953 -25,976,526 Кредитні збитки по відношенню до суми кредитів до вирахування резерву під кредитні збитки, % 72.9 72.6 Інформацію про рух резервів під кредитні збитки за квартали, які закінчилися 30 вересня 2019 та 2018 років, розкрито у Примітці (27).
6 (6) Інвестиційна нерухомість у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Земля 506 1,343 Нерухомість 249,196 352,909 Всього 249,702 354,252
7 (7) Відстрочені податкові активи Банк розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться та готуються відповідно до вимог податкового законодавства України. Починаючи з 1 січня 2015 року прибуток до оподаткування Банку розраховується шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у консолідованій фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Податкового Кодексу України. Визнані відстрочені податкові активи та зобов’язання, відносяться до: у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Кредитів та заборгованості клієнтів 279,031 1,110,959 Цінних паперів в портфелі банку на продаж 5,905 5,905 Основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості -60,749 -22,881 Інших активів та зобов’язань - 1,307 Податкового збитку, перенесеного на майбутній період 3,999,290 2,908,396 Невизнаних відстрочених податкових активів -4,225,581 -3,561,686 Всього -2,104 442,000 Зміни визнаних відстрочених податкових активів та зобов’язань за квартали, які закінчилися 30 вересня 2019 та 2018 років, що відносяться до: у тисячах гривень 1 січня 2018 року Інші сукупні доходи та збитки (-) Прибуток або збиток 30 вересня 2018 року 1 січня 2019 року Інші сукупні доходи та збитки (-) Прибуток або збиток 30 вересня 2019 року Кредитів та заборгованості клієнтів 2,220,031 - -833,656 1,386,375 1,110,959 -831,928 279,031 Цінних паперів в портфелі банку на продаж 5,047 - 857 5,904 5,905 - - 5,905 Основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості -37,392 20,883 3,487 -13,022 -22,881 231 -38,099 -60,749 Інших активів та зобов’язань 111 - -101 10 1,307 - -1,307 0 Податкового збитку, перенесеного на майбутній період 1,805,784 - 756,643 2,562,427 2,908,396 - 1,090,894 3,999,290 Невизнаних відстрочених податкових активів -2,989,381 - -122,652 -3,112,033 -3,561,686 - -663,895 -4,225,581 Всього 1,004,200 20,883 -195,422 829,661 442,000 231 -444,335 -2,104
8 (8) Основні засоби та нематеріальні активи Основні засоби, що використовуються для здійснення основної діяльності: у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Земля 230 230 Будівлі 75,677 83,364 Офісні меблі та приладдя 3,025 14,122 Електронні системи та обладнання 3,373 27,149 Інше 69,841 82,839 Всього 152,146 207,704 Рух основних засобів за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року, представлений таким чином: у тисячах гривень ЗМІНИ Земля Будівлі Офісні меблі та приладдя Електронні системи та обладнання Інше Всього Чистий залишок на початок періоду 230 83,364 14,122 27,149 82,839 207,704 Збільшення - 82 12 11 18,327 18,432 Придбання - - 12 11 18,327 18,350 Капіталізовані витрати наремонт - 82 - - - 82 Зменшення - -7,769 -11,109 -18,787 -36,325 -73,990 Вибуття - -3,900 -9,757 -5,451 -16,331 -35,439 Переведення в інші активи - -1,405 -14 -40 -1,079 -2,538 Переведення в необоротні активи, утримувані до продажу - -883 - - - -883 Амортизаційні нарахування - -1,581 -1,338 -13,296 -18,915 -35,130 Чистий залишок на кінець періоду 230 75,677 3,025 8,373 64,841 152,146 Вартість 230 81,208 21,597 124,028 246,170 473,233 Накопичена амортизація - -5,531 -18,572 -115,655 -181,329 -321,087 Рух основних засобів за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2018 року, представлений таким чином: у тисячах гривень ЗМІНИ Земля Будівлі Офісні меблі та приладдя Електронні системи та обладнання Інше Всього Чистий залишок на початок періоду 230 1,013,241 20,317 51,617 114,068 1,199,473 Збільшення - 4,227 318 3,857 7,218 15,620 Придбання - - 318 559 7,183 8,060 Капіталізовані витрати на ремонт - 4,227 - 3,298 35 7,560 Зменшення - -520,833 -5,275 -21,857 -29,325 -577,290 Вибуття - -189,466 -1,994 -1,534 -82 -193,076 Переведення в інші активи - -110 -486 -732 -201 -1,529 Переведення в необоротні активи, утримувані до продажу - -270,511 - -1,108 -45 -271,664 Переведення в інвестиційну нерухомість - -36,321 - - - -36,321 Амортизаційні нарахування - -24,425 -2,795 -18,483 -28,997 -74,700 Чистий залишок на кінець періоду 230 496,635 15,360 33,617 91,961 637,803 Вартість 230 531,337 84,965 344,534 387,201 1,348,267 Накопичена амортизація - -34,702 -69,605 -310,917 -295,240 -710,464 Нематеріальні активи: у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 3 грудня 2018 року Програмне забезпечення та ліцензії 575,098 751,608 Всього 575,098 751,608 Рух нематеріальних активів за 9 місяців, яки закінчилися 30 вересня 2019 та 2018 років, представлений таким чином: у тисячах гривень ЗМІНИ 2019 рік 2018 рік Чистий залишок на початок періоду 751,608 894,310 Придбання 56,441 92,080 Амортизація -232,951 -206,116 Чистий залишок на кінець періоду 575,098 780,274 Вартість 1,825,032 1,849,703 Накопичена амортизація -1,249,934 -1,069,429
9 (9) Інші активи у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Інші нефінансові активи: 237,189 280,163 Матеріали 942 3,986 Податки, крім поточних податкових активів 16,675 19,208 Витрати майбутніх періодів 61,868 30,698 Передоплати 20,644 91,826 Ремонт орендованих приміщень 287 6,730 Стягнута застава та активи на продаж 150,680 200,117 Авансові виплати працівникам 669 2,539 Резерви під кредитні збитки -14,576 -74,941 Інші фінансові активи: 18,935 220,630 Нараховані доходи 33,848 92,637 Дебіторська заборгованість за операціями з банками та клієнтами 14,583 211,692 Резерви під кредитні збитки фінансових активів -29,496 -83,699 Всього 256,124 500,793
10 (10) Необоротні активи, утримувані для продажу Станом на 30 вересня 2019 року необоротні активи, утримувані для продажу, балансовою вартістю 624,639 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 1,016,491 тисяча гривень) представлені будівлями, що використовувались у минулому Банком як приміщення відділень та за рішенням правління були рекласифіковані в необоротні активи, утримувані для продажу. ? Зміни необоротних активів, утримуваних для продажу, за квартали, що закінчилися 30 вересня 2019 та 2018 років, представлені в таблиці нижче: у тисячах гривень 2019 рік 2018 рік Залишок на початок періоду 1,491,841 1,229,937 Звернення стягнення на предмет застави 877,078 359,848 Переведення з основних засобів 883 270,511 Переведення з інвестиційної нерухомості - 1,292,283 Переведення з інших активів 1,983 - Переведення до інвестиційної нерухомості -36,873 - Переведення в інші активи -10,723 -689 Зменшення корисності при зміні справедливої вартості -12,253 -89,936 Продаж -580,206 -562,516 Вибуття у зв’язку з відновленням кредитів -4,850 -32,294 Залишок на кінець періоду 1,726,880 2,467,144
11 (11) Кошти банків у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Поточні рахунки інших банків 757,683 917,295 Строкові депозити інших банків 42,606 40,153 Кредити, отримані від інших банків 6,885,361 8,984,376 Всього 7,685,650 9,941,824
12 (12) Кошти клієнтів у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Поточні рахунки 631,840 1,851,320 Строкові депозити 32,835 505,373 Всього 664,765 2,356,693
13 (13) Інші зобов’язання у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Інші фінансові зобов’язання: 344,049 272,491 Транзитні рахунки 39,739 61,887 Привілейовані акції 501 501 Інші нараховані витрати 258 3,024 Кредиторська заборгованість з придбання активів та послуг 261,587 119,026 Зобов’язання щодо випущених фінансових гарантій 2 228 Резерви, сформовані під інші зобов’язання Банку 9,110 10,512 Зобов’язання перед працівниками 32,852 77,313 Інші зобов’язання: 1,990 18,933 Доходи майбутніх періодів 609 12,976 Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,381 5,957 Всього 346,039 291,424
14 (14) Власний капітал Статутний капітал: у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Номінальна вартість простих акцій 16,545,990 16,545,990 Вплив гіперінфляції 127,150 127,150 Всього 16,673,140 16,673,140 Прибуток на акцію: у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Середньозважена кількість акцій – чиста та скоригована (у тисячах) 165,459,897 165,459,897 Збиток (-) за період -1,091,783 -839,465 Чистий та скоригований збиток (-) на одну просту акцію (у гривнях) -0.0066 -0.0051 Протягом звітного періоду жодних фінансових інструментів, які мають коригуючий вплив на акції, в обігу не було. Отже, чистий збиток на акцію дорівнює скоригованому чистому збитку на акцію. Збиток на акцію розраховується виходячи з середньої кількості акцій в обігу.
15 (15) Процентні доходи у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Грошові кошти та їх еквіваленти 1,818 26,728 Торгові цінні папери - 12,145 Кошти в інших банках 2,739 20,482 Кредити та заборгованість клієнтів 959,588 1,409,689 Всього 964,145 1,469,044
16 (16) Процентні витрати у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Кошти банків -607,683 -231,528 Кошти клієнтів -16,522 -474,672 Кредити отримані - -2,910 Всього -624,205 -709,110
17 (17) Комісійні доходи у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Видані гарантії 351 3,825 Послуги з управління, брокерські та консультаційні послуги: 2,306 44,947 - операції з іноземною валютою 2,302 41,664 - управління цінними паперами - 3,199 - консультаційні послуги 4 84 Обслуговування дебетових та кредитних карток 112,056 333,595 Послуги з обслуговування платежів 193,347 274,787 Факторингові операції 2 1,043 Інші послуги: 63,983 49,314 - кредити клієнтам 1,570 9,403 - агентські комісії 8,632 5,464 - оренда сейфів та депозитних скриньок 848 23,049 - доходи від переказу коштів 43 1,858 - рахунки в інших банках 52,890 9,540 Всього 372,045 707,511
18 (18) Комісійні витрати у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Отримані гарантії -476 -1,850 Обслуговування платежів -105,114 -295,752 Агентські комісії -38 -55 Інші послуги -40 -257 Всього -105,668 -297,914
19 (19) Результат від операцій з іншими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Результат від операцій з: Іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - 16,482 Іншими фінансові зобов’язаннями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - -13,877 Всього результату від операцій з іншими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - 2,605 Результат від операцій з іншими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток: Реалізований, нетто - 2,543 Від зміни ринкової вартості, нетто - 62 Всього результату від операцій з іншими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через збиток або прибуток - 2,605
20 (20) Інші операційні доходи у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Відшкодування витрат 5,815 21,791 Інші доходи: 225,661 379,786 Доходи від операційної оренди (орендна плата) 65,358 201,965 Доходи, отримані по кредитах, списаних за рахунок резерву 128,845 17,557 Результат від продажу основних засобів, необоротни активів, утримуваних для продажу та інших активів - 147,358 Інші доходи від операцій з картками 18,327 6,109 Дохід від дострокового повернення депозитів 2 1,475 Дівіденди отримані 194 - Дохід від реалізації запасів 12,534 5,129 Штрафи, пені отримані 401 193 Всього інших операційних доходів 231,476 401,577
21 (21) Адміністративні та інші операційні витрати у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Непрямі податки і збори -33,917 -46,136 Адміністративні витрати: -657,712 -790,737 Реклама, маркетинг і зв’язок -435 -13,693 Витрати, пов’язані з роботою з проблемною заборгованістю -111,019 -80,023 Витрати, пов’язані з персоналом -5,352 -10,135 Витрати на інформаційні та комунікаційні технології -163,087 -245,307 Консультаційні та професійні послуги -18,257 -15,336 Витрати на комунальні послуги та обслуговування нерухомості -61,171 -95,855 Операційна оренда -30,310 -49,572 Амортизаційні відрахування за основними засобами -35,130 -74,700 Амортизаційні відрахування на нематеріальні активи -232,951 -206,116 Інші адміністративні витрати: -65,260 -142,526 - послуги системи контролю та безпеки -47,238 -59,120 - страхування -1,663 -5,117 - поштові послуги -883 -3,403 - матеріали і канцелярське приладдя -4,236 -6,395 - транспорт -2,765 -1,738 - членські внески -5,613 -66,286 - інше -2,862 -467 Інші операційні витрати: -34,520 -90,894 - нараховані витрати по місцевим податкам -35 -355 - списання нестач готівки та цінностей у відділеннях -387 -765 - амортизація поліпшень орендованих приміщень -5,836 -1,389 - витрати по операціям з картками -490 -3,398 - знецінення стягнутої застави та активів на продаж -12,253 -79,638 - результат від продажу основних засобів, необоротних активів, утримуваних для продажу та інших активів -6,882 - - інше -8,637 -5,349 Витрати на персонал -263,056 -505,621 - заробітна плата -196,832 -372,489 - відрахування до фондів соціального страхування -34,653 -72,467 - платежі зовнішнім пенсійним фондам -8 -26 - інше -31,563 -60,639 Всього -1,054,465 -1,575,914
22 (22) Вигода / витрати (-) з податку на прибуток Узгодження ефективної ставки оподаткування у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року 2018 року Збиток (-) до оподаткування -647,426 -644,041 Діюча ставка оподаткування 18.0% 18.0% Очікувані вигоди з податку, розраховані згідно з діючою ставкою оподаткування 116,537 115,927 Ефект від зміни невизначеного відстроченого активу -663,895 -122,654 Податковий вплив інших постійних різниць 103,023 -188,697 Зміни відстрочених податків (+/-) -444,335 -195,424 Поточний податок на прибуток за попередній період -22 - Витрати з податку на прибуток -444,357 -195,424
23 (23) Гарантії та надані зобов’язання у тисячах гривень 30 вересня 2019 року 31 грудня 2018 року Гарантії, надані клієнтам - 53,247 Авалі, надані клієнтам 64 1,904 Резерв під кредитні збитки - -193 Всього 64 54,958
24 (24) Оцінка справедливої вартості У наступних таблицях представлений аналіз фінансових та нефінансових активів і зобов'язань, що обліковуються після первісного визнання за справедливою вартістю на постійній або періодичній основі. Фінансові та нефінансові активи та зобов'язання згруповані в залежності від їх рівня ієрархії справедливої вартості, що базується на вхідній інформації. у тисячах гривень 30 вересня 2019 року Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього Активи: Інвестиційні цінні папери: акції - - 60 60 Інвестиційна нерухомість - - 249,702 249,702 Земля та будівлі - - 75,907 75,907 Зобов’язання: Інші фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - - - - у тисячах гривень 31 грудня 2018 року Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього Активи: Інвестиційні цінні папери: акції - - 60 60 Інвестиційна нерухомість - - 354,252 354,252 Земля та будівлі - - 83,594 83,594 Зобов’язання: Інші фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - 3 - 3 Станом на 30 вересня 2019 року та на 31 грудня 2018 року не відбулося переміщень між Рівнями 1 і 2. Нижче подається інформація щодо методик оцінки та ключових вхідних даних визначення справедливої вартості вище згаданих активів та зобов’язань: Активи/ зобов’язання Рівень ієрархії справедливої вартості Методики оцінки та ключові вхідні дані Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 1 Котирувані ціни пропозиції на активному ринку. Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 2 Дисконтовані потоки грошових коштів. Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої усі суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються активними. Інші фінансові активи та зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 2 • Вбудований похідний інструмент для орендаря на купівлю об’єкту нерухомості Справедлива вартість розраховується з використанням методу оцінки американських опціонів на основі методу квадратичної апроксимації. Ціною опціону по суті є вартість європейського опціону, скоригована на премію за дострокове виконання. Європейський опціон оцінюється за допомогою формули Блека-Шоулза-Мертон. Дані, що використовуються у розрахунках та підлягають спостереженню: дохідність цінних паперів деномінованих у доларах США з рейтингом ССС, поточна вартість об’єкту нерухомості, що є базовим активом для опціону, вбудована волатильність об’єкта нерухомості, що є базовим активом для опціону, з урахуванням виду нерухомості (комерційна, торгова та інша) та регіону розміщення (визначається як історична волатильність на основі інформації щодо цін нерухомості у доларах США для, щонайменше, трьох останніх років, яка надається незалежними інформаційними агенціями. • Своп-контракти на купівлю валюти Справедлива вартість розраховується з використанням методу дисконтування суми (понесених витрат) / отриманого прибутку за угодою. У випадку визнаної суттєвої девальвації валюти котирування, замість курсу купівлі базової валюти використовується поточний спот-курс базової валюти на дату переоцінки. Дані, що використовуються у розрахунках та підлягають спостереженню: котирування спот та мінімальна альтернативна доходність від операцій на ринку. Будівлі та земля 3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості будівель та землі, при цьому використовується метод порівняння продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів, використовується дохідний метод. Для методу порівняння продажів ціни ринкових продажів по співставним об’єктам нерухомості та земельним ділянкам у безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним параметром, що використовується при даному методі оцінки, є ціна за квадратний метр об’єкту нерухомості та земельної ділянки. Інвестиційна нерухомість 3 Банк залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості, при цьому використовується метод порівняння продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів, використовуються дохідний або витратний методи. Для методу порівняння продажів ціни ринкових продажів по співставним об’єктам нерухомості та земельним ділянкам у безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним параметром, що використовується при даному методі оцінки, є ціна за квадратний метр об’єкту нерухомості та земельної ділянки. Для доходного методу використовуються ціна оренди подібного об’єкту за квадратний метр. Фінансові інструменти, що не оцінюються за справедливою вартістю За виключенням викладеного у таблиці нижче, на думку керівництва, балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, визнана у консолідованій фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості: у тисячах гривень 30 червня 2019 року 31 грудня 2018 року Балансова вартість Справедлива вартість Невизнаний прибуток та збиток (-) Балансова вартість Справедлива вартість Невизнаний прибуток та збиток (-) Кредити та заборгованість клієнтів 6,115,549 5,664,012 -451,537 9,814,633 9,401,134 -413,499 Всього невизнана зміна в нереалізованій справедливій вартості -451,537 -413,499 Справедливу вартість кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті, неможливо визначити достовірно, оскільки через регулятивні обмеження Національного банку України ринок цих фінансових інструментів протягом 2019 та 2018 років був відсутній, і немає можливості отримати достатню ринкову інформацію або застосувати будь-яку іншу методику оцінки таких інструментів. Станом на 30 вересня 2019 року балансова вартість таких кредитів складала 2,758,229 тисяч гривень (31 грудня 2018 року: 3,890,843 тисяч гривень). Рівні ієрархії визначення справедливої вартості активів та зобов’язань, що не оцінюються за справедливою вартістю У наступних таблицях представлені рівні ієрархії визначення справедливої вартості активів та зобов’язань, що не оцінюються за справедливою вартістю, але чия справедлива вартість розкрита у даній консолідованій фінансовій звітності: у тисячах гривень Станом на Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Bсього Кредити та заборгованість клієнтів, крім кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті 30 вересня 2019 року - - 2,905,783 2,905,783 31 грудня 2018 року - - 5,510,291 5,510,291 Справедлива вартість фінансових активів, включена до Рівня 3 вище, визначалась у відповідності до загальноприйнятих моделей ціноутворення на основі аналізу дисконтованих потоків грошових коштів, причому до найсуттєвіших вхідних даних належала ставка дисконтування, яка відображає кредитний ризик контрагентів.
25 (25) Операції з пов’язаними сторонами У таблиці нижче представлені залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами станом на 30 вересня 2019 року: у тисячах гривень ABH Holdings S.A. Провідний управлінський персонал Суб’єкти господа-рювання під спільним контролем Bсього Активи: Грошові кошти та їх еквіваленти - - 479,537 479,537 Інвестиції в дочірні компанії - - - 8,612 Інші активи - - 7,404 7,404 Всього активів - - 486,941 495,553 Зобов'язання: Кошти банків - - 7,642,432 7,642,432 Кошти клієнтів - - 24,671 36,611 Інші зобов'язання - 514 - 514 Всього зобов'язань - 514 7,667,103 7,679,557 У таблиці нижче представлені залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року: у тисячах гривень ABH Holdings S.A. Провідний управлінський персонал Суб’єкти господа-рювання під спільним контролем Bсього Активи: Грошові кошти та їх еквіваленти - - 30,237 30,237 Інвестиції в дочірні компанії - - - 8,612 Інші активи - - 7,093 7,094 Всього активів - - 37,330 45,943 Зобов'язання: Кошти банків - - 9,901,260 9,901,260 Кошти клієнтів - - 27,568 39,590 Інші зобов'язання 526 17,084 - 17,610 Всього зобов'язань 526 17,084 9,928,828 9,958,460 Операції з пов’язаними сторонами за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня 2019 року , представлені в таблиці нижче: у тисячах гривень ABH Holdings S.A. Провідний управлінський персонал Суб’єкти господа-рювання під спільним контролем Bсього Процентні доходи - - 272 272 Процентні витрати -42 - -602,606 602,648 Комісійні доходи - 5 67,948 67,957 Комісійні витрати - - -26 -26 Результат від операцій з іноземною валютою - - -1,326 -1,326 Адміністративні витрати - витрати на персонал - -63,553 - -63,553 Адміністративні витрати - інші - - -1,479 -1,479 Інші операційні доходи - - 23,352 23,357 Інші операційні витрати - - -668 -668 Операції з пов’язаними сторонами за 9 місяців, яке закінчилися 30 вересня 2018 року , представлені в таблиці нижче: у тисячах гривень ABH Holdings S.A. Провідний управлінський персонал Суб’єкти господа-рювання під спільним контролем Bсього Процентні доходи - - 10,490 10,490 Процентні витрати -15 - -228,373 228,394 Комісійні доходи - 39 20,445 20,487 Комісійні витрати - - -671 -671 Реалізований результат операцій з цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки - - -2,733 -2,733 Результат від операцій з іншими фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливаючерез прибуток або збиток - - -2,543 -2,543 Адміністративні витрати - витрати на персонал - -54,274 - -54,274 Адміністративні витрати - інші - - -3,901 -3,901 Інші операційні доходи - - 7,692 7,699 Інші операційні витрати - - -1,155 -1,155
26 (26) Звітність за сегментами Звітність за сегментами Банку подається відповідно до внутрішньої структури та системи внутрішньої управлінської звітності. Інформація стосується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву Банку, яке відповідає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та оцінки діяльності сегментів. Для цілей складання внутрішньої управлінської звітності для керівництва операції Банку поділяються на такі сегменти: Послуги фізичним особам: бізнес-сегмент надає банківські послуги клієнтам – фізичним особам, в тому числі відкриття та ведення поточних та накопичувальних рахунків, депозитів, послуги по зберіганню цінностей, обслуговування кредитних карток, споживче, авто, та іпотечне кредитування тощо; Послуги корпоративним клієнтам: бізнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних рахунків, депозитів, надання кредитного фінансування в різних формах, робота з похідними фінансовими інструментами, послуги купівлі-продажу іноземної валюти, управління активами, отриманими у власність Банку як погашення заборгованості клієнтів тощо; Централізовані казначейські банківські операції: бізнес-сегмент що організовує фінансування Банку та управління ризиками шляхом залучення коштів на фінансових ринках, випуску цінних паперів, інвестування в ліквідні активи. , Чиста процентна маржа від зовнішніх клієнтів та міжсегментна чиста процентна маржа: у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня За рік, який закінчився Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші банківські операції Всього Чиста процентна маржа від зовнішніх клієнтів 2019 618,419 316,246 -594,723 339,941 2018 413,716 521,301 -175,083 759,934 Міжсегментна чиста процентна маржа 2019 -255,333 -175,656 430,989 - 2018 -67,342 -5,066 72,407 - Чиста процентна маржа 2019 363,086 140,590 -163,735 339,941 2018 346,374 516,235 -102,676 759,934 Інформація щодо доходів, витрат та результатів звітних сегментів: у тисячах гривень за 9 місяців, які закінчилися 30 вересня За рік, який закінчився Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші банківські операції Всього Чиста процентна маржа 2019 363,086 140,590 -163,735 339,941 2018 346,374 516,235 -102,676 759,934 Чисті комісійні доходи 2019 125,351 45,373 95,653 266,377 2018 210,006 197,184 2,407 409,597 Чистий прибуток або збиток (-) від торго-вої діяльності та від зміни справедливої вартості 2019 -58 - 7,515 7,457 2018 22,700 - -1,362 21,338 Чисті інші витрати (-) та доходи 2019 46,024 60,304 -31,544 74,785 2018 -20,398 29,667 -65,460 -56,191 Чистий непро-центний дохід 2019 171,318 105,678 71,624 348,621 2018 212,308 226,851 -64,415 374,744 ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 2019 534,404 246,269 -92,110 688,562 2018 558,683 743,087 -167,092 1,134,678 ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 2019 -532,276 -373,058 -114,613 -1,019,948 2018 -917,252 -546,753 -19,936 -1,483,941 ОПЕРАЦІЙНИЙ ЗБИТОК 2019 2,127 -126,790 -206,724 -331,386 2018 -358,569 196,334 -187,028 -349,263 Відрахування (-) та відшкодування резерву під кредитні збитки 2019 -100,937 -204,851 -3,369 -309,157 2018 -587,896 160,312 -14,551 -442,135 Результат від продажу основних засобів та немате-ріальних активів 2019 - - -6,882 -6,882 2018 -20,383 45,385 122,355 147,358 ЗБИТОК (-) ТА ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ 2019 -98,809 -331,641 -216,975 -647,425 2018 -966,848 402,031 -79,224 -644,041 Амортизаційні відрахування 2019 -116,688 -140,936 -10,457 -268,081 2018 -178,584 -98,301 -3,932 -280,816 За рік, який закінчився Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші банківські операції Всього Коефіцієнти: Операційні витрати як відсоток операційних доходів, % 2019 99.60% 151.48% -124.43% 148.13% 2018 164.18% 73.58% -11.93% 130.78% Збитки від зменшення корисності як відсоток чистої процентної маржі, % 2019 -27.80% -145.71% 2.06% -90.94% 2018 -169.73% 31.05% 14.17% -58.18% Інформація щодо активів та пасивів звітних сегментів станом на: у тисячах гривень Послуги фізичним особам Послуги корпоративним клієнтам Централізовані казначейські та інші банківські операції Всього АКТИВИ 30 верcня 2019 року 4,006,484 2,809,811 3,864,876 10,681,171 31 грудня 2018 року 5,920,235 4,645,277 5,098,687 15,664,199 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 30 верcня 2019 року 456,541 206,320 8,036,141 8,699,002 31 грудня 2018 року 1,117,957 1,341,429 10,131,092 12,590,478
27 Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку. Основні ризики, яких зазнає Банк: кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності, операційний ризик. Цілі та політики Банку щодо загального управління ризиками відповдіють тим ,що розкриті в окремій фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року Кредитний ризик Кредитним ризиком є ризик того, що одна сторона фінансового інструменту може зазнати збитків в результаті неспроможності іншої сторони здійснити платіж (або здійснити його невчасно) за своїми зобов’язаннями відповідно до умов контракту. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами та зобов’язаннями інших банків та клієнтів. Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються системою кредитних політик Банку та детально описані в окремій річній фінансовій звітності за 2018 рік. У таблицях нижче наведена інформація про зміни валової балансової вартості фінансових активів протягом періоду, що вплинули на зміну розміру резервів під кредитні збитки, а також рух резерву під очікувані кредитні збитки протягом кварталів, які закінчилися 30 червня 2019 та 2018 років (відповідно) за класами фінансових активів. Аналіз змін валової балансової вартості коштів на поточному рахунку в Національному Банку України, поточних рахунків та строкових депозитів в інших банках та депозитних сертифікатів випущених Національним Банком України, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року : у тисячах гривень Стадія 1 Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2019 року 1,083,756 1,083,756 Нові активи створені або придбані 1,021 1,021 Курсові різниці -28,265 -28,265 Інші зміни -305,658 -342,498 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2019 року 750,854 714,014 Аналіз змін валової балансової вартості коштів на поточному рахунку в Національному Банку України, поточних рахунків та строкових депозитів в інших банках та депозитних сертифікатів випущених Національним Банком України, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року : у тисячах гривень Стадія 1 Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2018 року 5,060,628 5,060,628 Нові активи створені або придбані 1,492,883 1,492,883 Курсові різниці 140,912 140,912 Інші зміни -4,059,370 -4,059,370 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2018 року 2,635,053 2,635,053 Аналіз змін валової балансової вартості кредитів та заборгованості клієнтів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 POCI Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2019 року 1,914,438 1,124,003 31,804,873 947,845 35,791,159 Нові активи створені або придбані 48 - - - 48 Переведення зі стадії 1 у стадію 2 -45,000 45,000 - - - Переведення зі стадії 2 у стадію 3 - -20,699 20,699 - - Списання безнадійних боргів - - -2,839,937 - -2,839,937 Ефект продажу кредитів -188,795 -14,390 -2,507,919 - -2,711,104 Відновлення кредитів - - 2,256 - 2,256 Ефект від модифікації кредитів та заборгованості клієнтів - - -159,715 - -159,715 Курсові різниці -40,196 -5,865 -1,383,468 -9,258 -1,438,787 Інші зміни (в тому числі % нараховані, амортизація дисконту/премії, погашення) -557,500 -121,213 476,552 -37,629 -239,790 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2019 року 1,082,995 1,006,836 25,413,341 900,958 28,404,130 Аналіз змін валової балансової вартості кредитів та заборгованості клієнтів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року: у тисячах гривень Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 POCI Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2018 року 3,325,330 3,167,632 36,333,789 1,015,243 43,841,994 Нові активи створені або придбані 459,760 - - - 459,760 Переведення зі стадії 1 у стадію 2 -186,372 186,372 - - - Переведення зі стадії 2 у стадію 3 - -46,649 46,649 - - Списання безнадійних боргів - - -502,915 - -502,915 Ефект продажу кредитів - - -1,572,888 - -1,572,888 Ефект від модифікації кредитів та заборгованості клієнтів - - -243,584 - -243,584 Курсові різниці -47,763 -38,777 -2,224,750 -19,636 -2,330,926 Інші зміни (в тому числі % нараховані, амортизація дисконту/премії, погашення) -993,950 -412,667 156,424 -622,941 -1,873,134 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2018 року 2,557,005 2,855,911 31,992,725 372,666 37,778,307 Аналіз змін валової балансової вартості гарантій та наданих зобов’язань за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2019 року 55,151 55,151 Гарантії та зобов’язання з надання кредитів, визнання яких було припинено протягом звітного року -54,846 -54,846 Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів) -241 -241 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2019 року 64 64 Аналіз змін валової балансової вартості гарантій та наданих зобов’язань за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Валова балансова вартість станом на 01 січня 2018 року 137,998 137,998 Нові гарантії та зобов’язання з надання кредитів 73,438 73,438 Гарантії та зобов’язання з надання кредитів, визнання яких було припинено протягом звітного року -183,896 -183,896 Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів) 77,278 77,278 Валова балансова вартість станом на 30 червня 2018 року 104,818 104,818 Аналіз змін резервів під очікувані кредитні збитки коштів на поточному рахунку в Національному Банку України, поточних рахунків та строкових депозитів в інших банках та депозитних сертифікатів випущених Національним Банком України, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 1 січня 2019 року 520 520 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки 1,256 1,256 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику 1,256 1,256 Курсові різниці -26 -26 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2019 року 1,750 1,750 Аналіз змін резервів під очікувані кредитні збитки коштів на поточному рахунку в Національному Банку України, поточних рахунків та строкових депозитів в інших банках та депозитних сертифікатів випущених Національним Банком України, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 1 січня 2018 року 3,642 3,642 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки 2,647 2,647 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику 2,647 2,647 Курсові різниці -278 -278 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 31 грудня 2018 року 6,011 6,011 Аналіз змін резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за кредитами та заборгованістю клієнтів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 POCI Всього Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня 2019 року 58,963 122,691 25,704,496 90,376 25,976,526 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки -6,785 -14,461 52,424 22,215 53,393 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику -6,800 -14,461 52,424 22,215 53,378 Нові активи створені або придбані 15 - - - 15 Рух резерву, що не має впливу на прибутки або збитки -37,003 -12,421 -3,690,633 7,227 -3,732,830 Переведення зі стадії 1 у стадію 2 -1,717 1,717 - - - Переведення зі стадії 2 у стадію 3 -14,301 14,301 - - Ефект продажу кредитів -13,397 -5,120 -1,726,862 -11,242 -1,756,621 Списання безнадійних боргів - - -2,829,053 -10,885 -2,839,938 Відновлення кредитів - - 2,256 - 2,256 Коригування процентного доходу - - 817,090 13,319 830,409 Інші зміни -21,889 5,283 31,635 16,035 31,064 Курсові різниці -860 -1,066 -1,259,127 -858 -1,261,911 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2019 року 14,315 94,743 20,807,160 118,960 21,035,178 Аналіз змін резерву на покриття очікуваних кредитних збитків за кредитами та заборгованістю клієнтів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року: у тисячах гривень Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 POCI Всього Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня 2018 року 53,866 749,712 28,331,799 7,618 29,142,995 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки 3,499 -183,711 102,764 17,658 -59,790 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику -11,773 -183,711 102,764 17,658 -75,063 Нові активи створені або придбані 15,272 - - - 15,272 Рух резерву, що не має впливу на прибутки або збитки -14,535 11,253 -504,269 256,046 -251,505 Переведення зі стадії 2 у стадію 3 - -2,270 2,270 - - Ефект продажу кредитів - - -1,202,746 - -1,202,746 Списання безнадійних боргів - - -502,915 - -502,915 Відновлення кредитів - - 17,516 - 17,516 Коригування процентного доходу - - 1,136,693 - 1,136,693 Інші зміни -14,535 13,523 44,913 256,046 299,947 Курсові різниці -1,618 -20,186 -1,726,025 -9,379 -1,757,208 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2018 року 41,212 557,068 26,204,269 271,943 27,074,492 Аналіз змін резервів під очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 2 Стадія 3 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 01 січня 2019 року 13,991 69,708 83,699 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику -8,053 - -8,053 Переведення зі стадії 2 у стадію 3 -1,845 1,845 - Списання за рахунок резерву - -13,170 -13,170 Ефект продажу фінансових активів - -16 -16 Курсові різниці -24 -2,231 -2,255 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2019 року 4,069 56,136 60,205 Аналіз змін резервів під очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року : у тисячах гривень Стадія 2 Стадія 3 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 01 січня 2018 року 343 195,464 195,807 Збільшення/зменшення у зв’язку зі зміною кредитного ризику 3,028 - 3,028 Переведення зі стадії 2 у стадію 3 -660 660 0 Списання за рахунок резерву - -4,941 -4,941 Ефект продажу фінансових активів - -93,329 -93,329 Курсові різниці -24 -9,331 -9,355 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2018 року 2,687 88,523 91,210 Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки гарантій та зобов’язань наданих за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2019 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 01 січня 2019 року 193 193 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки -193 -193 Гарантії та зобов'язання з надання кредитів, визнання яких було припинено протягом звітного року 385 385 Збільшення/зменшення у зв’язку із зміною кредитного ризику -578 -578 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2019 року - - Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки гарантій та зобов’язань наданих за півріччя, яке закінчилося 30 червня 2018 року: у тисячах гривень Стадія 1 Всього Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 01 січня 2018 року 6,934 6,934 Рух резерву, що має вплив на прибутки або збитки -3,461 -3,461 Нові гарантії та зобов'язання з надання кредитів 360 360 Гарантії та зобов'язання з надання кредитів, визнання яких було припинено протягом звітного року -541 -541 Збільшення/зменшення у зв’язку із зміною кредитного ризику -3,281 -3,281 Вплив інших змін (в т.ч. вплив зміни валютних курсів) -283 -283 Резерв під очікувані кредитні збитки станом на 30 червня 2018 року 3,190 3,190 Модифікація фінансових активів У таблиці нижче проаналізовано вплив модифікаціїй за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою вартістю за півріччя, яке закінчилося 30 червня . у тисячах гривень 2019 рік 2018 рік Амортизована вартість до модифікації 269,309 686,448 Чистий збиток від модифікації -159,715 -243,584 Валова балансова вартість кредитів та заборгованості клієнтів після модифікації переведених до Стадії 1 (очікувані кредитні збитки на 12 місяців) станом на звітну дату 10,198 36,223 Ринковий ризик Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів, курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі. Валютний ризик Валютний ризик виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали, внаслідок чого Банк може зазнати втрат через зміну вартості активів, зобов’язань або позабалансових статей, виражених в іноземній валюті. Процентний ризик Процентний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів. Ризик ліквідності Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності та при управлінні позиціями. Ризиком ліквідності є ризик того, що нестача грошових надходжень ускладнить виконання фінансових зобов’язань Банку. Операційний ризик Банк визначає операційний ризик як імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників Банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем Банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик уключає юридичний ризик, однак має виключати ризик репутації та стратегічний ризик. Управління капіталом Політика Банку передбачає підтримку сталого рівня власного капіталу з метою забезпечення належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. При цьому враховується і вплив рівня капіталу на прибутки акціонерів, у зв’язку з чим Банк визнає необхідність балансу між підвищенням прибутковості, що є можливим в результаті підвищення співвідношення запозиченого та власного капіталу, і перевагами та стабільністю, які забезпечуються за рахунок стійкості фінансової позиції. Банк з метою визначення реального розміру капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності постійно оцінює якість своїх активів і позабалансових зобов’язань; здійснює відповідні коригування їх вартості шляхом формування резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за зобов’язаннями контрагентів. Структура капіталу Банку складається з боргових інструментів та капіталу, який представлений статутним капіталом, резервами, непокритим збитком, іншим додатковим капіталом, інформація про які розкривається у окремому звіті про зміни у власному капіталі. У нижченаведеній таблиці представлений аналіз регулятивних капітальних ресурсів Банку для цілей визначення адекватності капіталу згідно з принципами, які застосовуються Базельським комітетом: у тисячах гривень 31 грудня 2018 року 31 грудня 2018 року Оплачений капітал 18,302,162 24,852,644 Резерви -15,762,451 -21,844,329 За вирахуванням: нематеріальні активи -635,521 -751,608 Всього капіталу 1 рівня 1,904,191 2,256,707 Привілейовані акції 501 501 Всього капіталу 2 рівня (обмежений 100% капіталу 1 рівня) 501 501 Вилучення інвестицій у дочірні компанії -8,612 -8,612 Всього регулятивного капіталу 1,896,080 2,248,596 Коефіцієнти достатності капіталу: Капітал 1 рівня 19% 17% Всього капіталу 19% 17% Кількісні показники, встановлені Базельським комітетом для забезпечення адекватності капіталу, вимагають від Банку підтримувати мінімальні суми та співвідношення загального капіталу (8%) та капіталу 1 рівня (4%) до суми зважених на ризик активів.
28 У жовтні 2019 року Банк визнав знецінення нематеріальних активів у розмірі 468 887 тис. грн. 15 жовтня 2019 року Загальними Зборами акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" відповідно до протоколу № 4/2019 та єдиним акціонером АТ "УКРСОЦБАНК" рішенням №5/2019 були прийняті рішення щодо затвердження передавального акту активів, зобов'язань, капіталу АТ "УКРСОЦБАНК" на баланс АТ "АЛЬФА-БАНК", як банку-правонаступнику. 25 жовтня 2019 року НБУ виключив АТ «Укрсоцбанк» із держреєтру банків.