Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Проміжна фінансова звітність банку

Баланс
(Звіт про фінансовий стан) банку
на 30.09.2020 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 1458791 787608
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Кошти в інших банках 325453 377325
Кредити та заборгованість клієнтів 2308596 1435797
Цінні папери в портфелі банку на продаж 2252800 2661675
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0 0
Інвестиційна нерухомість 17530 19380
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 992 1141
Відстрочений податковий актив 616 0
Гудвіл 43012 52828
Основні засоби та нематеріальні активи 333009 333497
Інші фінансові активи 21029 26065
Інші активи 21461 28053
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 28952 41264
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 0 0
Усього активів: 6812241 5764633
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 50220 214
Кошти клієнтів 4787617 3638304
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 3583
Інші залучені кошти 0 0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 19965 11510
Інші фінансові зобов’язання 111694 163768
Інші зобов'язання 71953 52217
Субординований борг 0 0
Зобов'язання групи вибуття 0 0
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0
Усього зобов'язань: 5041450 3869596
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 1048726 1048726
Емісійні різниці 4600754 4600754
Незареєстрований статутний капітал 0 0
Інший додатковий капітал 0 0
Резервні та інші фонди банку 1332 1332
Резерви переоцінки 206911 210748
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4086932 3966523
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0
Неконтрольована частка 0 0
Усього власного капіталу 1770791 1895037
Усього зобов'язань та власного капіталу 6812241 5764633
Статтю 1030 Кошти в iнших банках читати як Кредити та заборгованiсть банкiв;
Статтю 1050 Цiннi папери в портфелi банку на продаж читати як Iнвестицiї в цiннi папери;
Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування.
Затверджено до випуску та підписано      
22.10.2020 року   Голова правління Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлука Коррiас
        (підпис, ініціали, прізвище)
Мельник Т.I., (044) 251-02-43   Головний бухгалтер Л.В.Остахова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(звіт про фінансові результати) банку
за 3 квартал 2020 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 341589 408676
Процентні витрати 117373 109553
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 224216 299123
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 1916 11749
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 222300 310872
Комісійні доходи 108593 113582
Комісійні витрати 37584 48373
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 41
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 0 13373
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 72 12
Результат від операцій з іноземною валютою 413 15862
Результат від переоцінки іноземної валюти 11946 5000
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 2618 3
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 22 0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 4166 1514
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 186415 179731
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 41155 83768
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 7181 888
Інші операційні доходи 28269 34921
Адміністративні та інші операційні витрати 198486 202905
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 125971 49541
Витрати на податок на прибуток 430 921
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 125541 50462
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19155 17804
Прибуток/(збиток) за рік 0 0
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 102 277
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток 367 1284
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 1008 2016
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 0 0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток 181 363
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 1296 3214
Усього сукупного доходу за рік 124245 47248
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 125541 50462
неконтрольованій частці 0 0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 124245 47248
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.07 0.03
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.07 0.03
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.07 0.03
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.07 0.03

Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв;
Статтю 1070 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових зобов'язань;
Статтю 1130 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв читати як Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення iнших активiв;
Статтю 1140 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Витрати на виплати працiвникам;
Статтю 1150 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя;
Статтю 1530 Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування читати як Амортизацiя активiв з права користування;
Статтю 2000 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв читати як Змiни результатiв переоцiнки за операцiями з акцiонерами;
Статтю 2510 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Змiни результатiв переоцiнки iнвестицiй у цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд;
Статтю 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за перiод;
Статтю 4310 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях);
Статтю 4320 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Скоригований чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях).
Затверджено до випуску та підписано      
22.10.2020 року   Голова правління Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлука Коррiас
        (підпис, ініціали, прізвище)
Мельник Т.I., (044) 251-02-43   Головний бухгалтер Л.В.Остахова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) банку
за 3 квартал 2020 року


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 1048726 4600754 0 1332 251409 3898038 2004183 0 2004183
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 1048726 4600754 0 1332 218635 3912512 1956935 0 1956935
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 32774 14474 47248 0 47248
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 50462 50462 0 50462
інший сукупний дохід 0 0 0 0 32774 35988 3214 0 3214
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 34419 35701 1282 0 1282
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 1653 0 1653 0 1653
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 8 287 279 0 279
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 125541 125541 0 125541
Залишок на кінець попереднього періоду 1048726 4600754 0 1332 210748 3966523 1895037 0 1895037
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 3837 120409 124246 0 124246
інший сукупний дохід 0 0 0 0 3837 5132 1295 0 1295
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат 0 0 0 0 4606 4960 354 0 354
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 0 0 0 0 826 0 826 0 826
Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операції з акціонерами 0 0 0 0 57 172 115 0 115
Емісія акцій:
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 1048726 4600754 0 1332 206911 4086932 1770791 0 1770791

Статтю 1000 Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) читати як Залишок на 01 сiчня 2019 року;
Статтю 1110 Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення читати як Залишок на кiнець дня 30 вересня 2019 року ;
Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як Усього сукупного доходу;
Статтю 1200 прибуток/(збиток) за рiк читати як (збиток) за 30.09.2019 року;
Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв;
Статтю 1370 Дивiденди читати як (збиток) за 30.09.2020 року;
Статтю 2000 Залишок на кiнець попереднього перiоду читати як Залишок на 01 сiчня 2020 року;
Статтю 2200 прибуток/(збиток) за рiк читати як Усього сукупного доходу;
Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв;
Статтю 9999 Залишок на кiнець звiтного перiоду читати як Залишок на 30 вересня 2020 року.
Затверджено до випуску та підписано      
22.10.2020 року   Голова правління Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлука Коррiас
        (підпис, ініціали, прізвище)
Мельник Т.I., (044) 251-02-43   Головний бухгалтер Л.В.Остахова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
банку про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2020 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 385160 318829
Процентні витрати, що сплачені 112730 106459
Комісійні доходи, що отримані 108387 113426
Комісійні витрати, що сплачені 37594 48381
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 413 15862
Інші отримані операційні доходи 22651 19980
Виплати на утримання персоналу, сплачені 201992 117981
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 197078 275019
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях 33609 79743
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 156518 269004
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 777353 12567
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 16445 5721
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 29
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 839303 680896
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 3618 1335
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 33120 13134
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 164566 362265
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 115005563 85450855
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 115375001 85045812
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 41
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 1850 39360
Придбання основних засобів 22143 30737
Надходження від реалізації основних засобів 0 0
Придбання нематеріальних активів 27660 8551
Надходження від вибуття нематеріальних активів 18963 67202
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 340448 337728
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 166169 67707
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 505014 24537
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 787608 823213
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1458791 780043
Статтю 1640 Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках читати як Чисте зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв;
Статтю 2010 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Придбання цiнних паперiв;
Статтю 2020 Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери;
Статтю 2030 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Результат вiд операцiй iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
Статтю 2140 Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв читати як Результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв.
Затверджено до випуску та підписано      
22.10.2020 року   Голова правління Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлука Коррiас
        (підпис, ініціали, прізвище)
Мельник Т.I., (044) 251-02-43   Головний бухгалтер Л.В.Остахова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
банку про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2020 року


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 0 0
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 0 0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів 0 0
Придбання асоційованих компаній 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0
Придбання основних засобів 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 0 0
Придбання нематеріальних активів 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій 0 0
Емісія привілейованих акцій 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0
Викуп власних акцій 0 0
Продаж власних акцій 0 0
Отримання субординованого боргу 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 0 0
Фiнансова звiтнiсть за непрямим методом у звiтному перiодi не складалась.
Затверджено до випуску та підписано      
22.10.2020 року   Голова правління Голова Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлука Коррiас
        (підпис, ініціали, прізвище)
Мельник Т.I., (044) 251-02-43   Головний бухгалтер Л.В.Остахова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 3 квартал 2020 року


№ з/п Текст примітки
1 Статтю 1030 Кошти в iнших банках читати як Кредити та заборгованiсть банкiв; Статтю 1050 Цiннi папери в портфелi банку на продаж читати як Iнвестицiї в цiннi папери; Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування.
2 Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв; Статтю 1070 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових зобов'язань; Статтю 1130 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв читати як Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення iнших активiв; Статтю 1140 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Витрати на виплати працiвникам; Статтю 1150 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя; Статтю 1530 Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування читати як Амортизацiя активiв з права користування; Статтю 2000 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв читати як Змiни результатiв переоцiнки за операцiями з акцiонерами; Статтю 2510 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Змiни результатiв переоцiнки iнвестицiй у цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд; Статтю 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за перiод; Статтю 4310 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях); Статтю 4320 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Скоригований чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях).
3 Статтю 1000 Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) читати як Залишок на 01 сiчня 2019 року; Статтю 1110 Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення читати як Залишок на кiнець дня 30 вересня 2019 року ; Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як Усього сукупного доходу; Статтю 1200 прибуток/(збиток) за рiк читати як (збиток) за 30.09.2019 року; Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв; Статтю 1370 Дивiденди читати як (збиток) за 30.09.2020 року; Статтю 2000 Залишок на кiнець попереднього перiоду читати як Залишок на 01 сiчня 2020 року; Статтю 2200 прибуток/(збиток) за рiк читати як Усього сукупного доходу; Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв; Статтю 9999 Залишок на кiнець звiтного перiоду читати як Залишок на 30 вересня 2020 року.
4 Статтю 1640 Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках читати як Чисте зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв; Статтю 2010 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Придбання цiнних паперiв; Статтю 2020 Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери; Статтю 2030 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Результат вiд операцiй iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; Статтю 2140 Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв читати як Результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв.
5 Звiт банку про рух грошових коштiв за непрямим методом: Фiнансова звiтнiсть за непрямим методом у звiтному перiодi не складалась.