Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітніх періодів не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників: 11 чол. Фонд оплати праці визачався відповідно до сформованого штатного розпису. Кадрової програми у емітента не має.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не провадить спільну діяльність з іншими організаціями, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб на має.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство обрало облiкову полiтику вiдповiдно вимогам встановлених нормативами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 року до затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається пiдприємством виходячи з ефективностi їх використання. Запаси включають паливо, запаснi частини, та iншi матерiали, i МШП. Грошовi кошти включають суму грошей на розрахунковому рахунку та в касi i депозитiв строкових. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною вартiстю. Дохід вiд надання послуг вiдображається в облiку на дату здiйснення наданих послуг. Витрати на податок на прибуток включають податки розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України. Змiн в облiковiй полiтицi протягом року не було. Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв в товариствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" та 8 "Нематерiальнi активи". Аналiтичний i синтетичний облiк вiдповiдає чинному законодавству. Амортизацiя (знос) проводились у вiдповiдностi до вимог ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Облiк запасiв: Облiк i визнання виробничих запасiв ведеться за видами (паливо, запаснi частини, малоцiннi предмети, та iншi матерiали) з вiдображенням сум податку на додану вартiсть сплачених постачальникам. Оприбуткування виробничих запасiв проводиться за цiнами придбання, їх рух та списання на виробничi потреби пiдтверджується первинними документами. Порядок визначення запасiв на 31.12.2019р. вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Вiдповiдно даних фiнансової звiтностi на 31.12.2019р. Облiк витрат обiгу. Облiк витрат ведеться з одночасним зменшенням активiв або збiльшенням зобов"язань у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 16 "Витрати" з веденням вiдповiдного аналiтичного облiку собiвартостi робiт, послуг, а також загальновиробничих витрат по вiдповiдних статтях передбачених цим стандартом. Податковий облiк вiдповiдає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Грошовi кошти та касовi операцiї. Касовi операцiї проводяться та облiковуються у вiдповiдностi до вимог Постанови правлiння НБУ вiд 15.12.2004р. № 637 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦIЙ У НАЦIОНАЛЬНIЙ ВАЛЮТI В УКРАЇНI", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005р. за № 40/10320. Вимоги щодо дотримання лiмiту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на пiдставi первинних документiв, що витримують всi вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному рахунку пiдтверджено виписками банку. Облiк касових i банкiвських операцiй вiдповiдає чинному законодавству, в тому числi в оформленнi прибуткових i видаткових касових ордерiв, їх реєстрацiї, у веденнi касової книги, у використаннi банкiвських рахункiв. Дебiторська заборгованiсть. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8.10.1999р. №237 iз змiнами i доповненнями. Згiдно з критерiями вищевказаного стандарту товариство класифiкувало дебiторську заборгованiсть як поточну i оцiнювало на дату балансу за первинною вартiстю. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку по вищезгаданим статтям. Розрахунки з бюджетом проводяться у вiдповiдностi до встановлених чинним законодавством строкiв сплати податкiв та видiв бюджетних платежiв i податкiв. Доход вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено. Витрати на податок на прибуток включають податки розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами послуг, що надаються ПрАТ "БУД.ТРАНС" є: - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв: Придбання за 5 останніх років на 69,6,7 тис. грн. Пидбано ноутбук, кондиціонери, холодильник, електрочайники. Вiдчуження активiв 70,8 тис. грн. Списані, вийшовші з ладу: вогнегасники, ноутбук, холодильник,водонагрівачі, телефони, кулер. У 2017 році був проданий автомобіль ДЕУ ЛАНОС за 54,9 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента нежитлові приміщення, автомобiль Тойота Камрi, автомобiль Ланос, комп'ютери, кондицiонери.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть товариства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування капiтальних витрат на технiчне переозброєння, розширення та реконструкцiю виробництва товариством здiйснюється за рахунок власних коштiв, шляхом збiльшення обсягiв виробництва та зниження собiвартостi робiт.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

За звiтний перiод всi укладенi договори виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПрАТ "БУД.ТРАНС" намагається прикласти всі зусилля щодо сплати всіх зобов'язань по податкам. Розширення діяльності не планується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент дослiджень та розробок не проводив i витрат на дослiдження та розробку за звiтний перiод не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства не було.