Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанiя "Реноме" зареєстровано 15.04.2004 р. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 14.10.2010р., на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено тип та, вiдповiдно, найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Реноме" на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Реноме". Вiдповiднi змiни зареєстровано 19.10.2010р. Згідно рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Реноме", які відбулися 07.09.2017 року, було прийнято рішення змінити найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕНОМЕ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ", та змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, будинок 3, на нову адресу: 03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, літера "10-А". Зазначені зміни в найменуванні та місцезнаходженні юридичної особи було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому законом порядку. ПрАТ "РЕНОМЕ РЕНТ" є правонаступником всіх прав та обов’язків ПрАТ "СК "Реноме". Всі права та обов’язки за правочинами (угодами, договорами тощо), укладеними ПрАТ "СК "Реноме", повністю зберігають свою силу. Відповідно, всі укладені до зміни найменування правочини (угоди, договори тощо), що є чинними та за якими продовжують існувати правовідносини, зберігають свою силу в повному обсязі з урахуванням інформації, викладеної в цьому повідомленні, та не потребують переоформлення чи внесення формальних змін. Для здійснення страхової діяльності фінансова установа ПрАТ "СК "Реноме " мала відповідні ліцензії Держфінпослуг України: АВ №№ 547048 – 547055 від 05.11.2010 (безстрокові). ПрАТ "СК "Реноме" за власною заявою були анульовані всі ліцензій на страхову діяльність (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2919 від 27.06.2017 року) та ПрАТ "СК "Реноме" було виключене з Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3051 від 06.07.2017 року), у зв’язку з чим ПрАТ "СК "Реноме" втратило статус фінансової установи.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 5 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 12 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)– 11 осіб, фонд оплати праці - 634,8 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 61 тис. грн., що складає 8,77 %. Зменшення фонду оплати працi вiдбулось у зв'язку зi зменшенням чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств. Вiдокремлених пiдроздiлiв (дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших) товариство не має. Емiтент не бере участi в холдингових компанiях, концернах або асоцiацiях.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй iз врахуванням вимог ПСБО. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченної амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання. Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi на дату балансу за справедливою вартiстю згiдно незалежної експертної оцiнки. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання iнвестицiйної нерухомостi в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд її використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Довгострокові і короткострокові фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності відповідно до П(с)БО 12,19. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється за кожним видом фінансових інвестицій. Застосувується оцінка цінних паперів, що вибули, за методом середньозваженої собівартості проводиться за кожним видом (емітент, випуск) цінних паперів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких цінних паперів на дату операції на їх сумарну кількість на дату операцій.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом діяльності ПрАТ «Реноме Рент» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що відповідає коду 68.20 у Класифікаторі видів економічної діяльності, обсяг виручки у 2018 році склав 11677 тис.грн., що становить 96,42% загальної реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2015 році Емітентом було придбанно Дизельну електростанцію FV 500 ACG вартістю 1312,5 тис грн. для забезпечення безперебійного живлення в зв’язку з постійними перепадами напруги електроенергії в мережі.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Відповідно до даних балансу товариства на 31 грудня 2018 року залишкова вартість основних засобів становить 905 тис.грн, первісна вартість 1793 тис.грн; знос – 888 тис.грн, вартість інвестиційної нерухомості 98701 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотних проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства, нема.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на грудень 2018 року укладено 32 договори оренди, за якими здано в оренду більше ніж 10000 кв.м.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

З метою підвищення конкурентоспроможності та рентабельності у 2019 році планується виконати наступні роботи: - проектування, будівництво та введення в дію окремого вводу водопостачання до будинку; - продовження робіт по оздоблюванню фасаду; - ремонт вхідної групи; - облаштування жироулавлювача; - благоустрій території, укладання асфальту; - продовження реконструкції опалювальної системи, часткова заміна радіаторів; - виконання поточного ремонту.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика щодо дослiджень та розробок емiтентом не впроваджувалась. Плани щодо впровадження даної полiтики вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iнформацiї, яка б могла зацiкавити iнвесторiв емiтент не має.