Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

1997 р. - на заводi розпочато процес приватизацiї. 1998 р. - державне пiдприємство перетворено у акцiонерне товариство. 28 вересня 1999 року вiдбулися першi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "НПТЗ", на яких були прийнятi такi основнi рiшення: сформованi органи управлiння ВАТ "НПТЗ" (Правляння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя), прийнято Статут ВАТ "НПТЗ" у новiй редакцiї, затверджено План реструктуризацiї ВАТ "НПТЗ". Вiдповiдно ло плану реструктуризацiї протягом 2000-2003 рокiв створено 16 закритих акцiонерних товариств, де завод виступив засновником. 20.11.03р. розпочато провадження у справiпро банкрутство ВАТ "НПТЗ". 18.12.03 р. введено процедуру розпорядження майном ВАТ "НПТЗ" та призначено розпорядником майна Єпiфанову О.Г.. 12.07.04р. розпочата процедура санацiї ВАТ "НПТЗ", керуючим санацiєю призначено Єпiфанову О.Г.. Ухвалою господарського суду вiд 27.05.05 р. затверджено план санацiї.Ухвалами господарського суду вiд 27.12.05 р., вiд 27.06.06 р., 26.12.06 р., вiд 02.07.07 р. строк процедури санацiї продовжувався. Ухвалю господарського суду вiд 16.11.07 р. затверджено мирову угоду, укладену 24.10.07 р. мiж боржником та комiтетом кредиторiв, провадження у справi про банкрутство припинено, забов"язано керуючого санацiєю Єпiфанову О.Г. виконувати обов"язки керiвника боржника до призначення, у встановленому порядку, керiвника. 30.11.07 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ВАТ "НПТЗ", на яких були прийнятi такi основнi рiшення: прийнято Статут ВАТ "НПТЗ" у новiй редакцiї;сформованi органи управлiння ВАТ "НПТЗ" (Виконавчий орган-Генеральний директор, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя). В 2011 роцi згiдно з законодавством та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв було прийнято рiшення змiнити найменування (тип) Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД".Визначити ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" правонаступником всiх прав та обов"язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" та державного пiдприємства Нiкопольський державний Пiвденнотрубний завод. Загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД", що вiдбулися 19.05.2017р., було прийнято рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" шляхом лiквiдацiї. Причина прийняття даного рiшення: добровiльна лiквiдацiя в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статуту. 02.11.2017 року Господарський суд Днiпропетровської областi постановив: Визнати ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" - банкрутом. Вiдкрити лiквiдацiйну процедуру. Лiквiдатором призначити голову лiквiдацiйної комiсiї Верченко Дмитра Валерiйовича.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Спискова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "НПТЗ" на кiнець 2018р. 0 чол

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Ємiтент не належить до будь-яких об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Ємiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПАТ "НПТЗ" продукцiю не виробляє.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Правочини щодо придбання основних засобiв протягом останнiх 5-ти рокiв товариством не укладались. У звiтньому перiодi було затверджено вимоги кредиторiв, та сформовано лiквiдацiйну масу для подальшої реалiзацiї з метою погашення вимогiв кредиторiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д/н

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента вiдносяться полiтичнi та макроекономiчнi проблеми, а саме: - податкове навантаження - високi податки, збори, обов"язковi платежi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

В зв'язку з лiквiдацiйною процедурою припинено господарську дiяльнiсть