Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Згідно Статуту вищим органом ПАТ "ЗАВОД"ЕЛЕКТРОМАШ" є загальнi збори акцiонерiв.Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. Органами управління Товариства є : загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, ревізізор.Ревізор, одноособовий контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Всі працівникм були звільнені наказом від 31.08.2012р. № 16К. У 2018р. не було штатних, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом. Заробітна плата не нараховувалось та не виплачувалась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями,установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Дата переходу ПАТ "ЗАВОД"ЕЛЕКТРОМАШ" на Міжнародні стандарти фінансової звітності(МСФЗ)-01.01.2012 року. Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2018 року Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково. Облікова політика за МСФЗ затверджена Наказом директора від 02.01.2018 року № 1.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльності товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна . Товариство володiє будівлями , примiщення яких воно надає в оренду. У 2018 р.господарська діяльність не велась.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань та вiдчуджень активiв за останнi п'ять рокiв не відбувалось.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться iз застосуванням методу, що передбачений нормами п.26 П(С)БО №7 "Основнi засоби", при нормi амортизацiї по ставкам, передбаченим п.п.8.2.2 ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 1994.12.28 № 334/94-ВР. Основні засоби відображені у звітності за первісною вартістю - вартістю придбання. На кінець року первісна вартість основних засобів складала 954 тис. грн., знос 209 тис. грн. Протягом звiтного року не було проведено переоцiнку (дооцiнку) основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Недосконалiсть та нестабiльнiсть дiючого Законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

У 2018 роцi договорів укладених не було, господарська діяльність не здійснювалась.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ" у 2018 році планує поліпшити свій фінансовий стан порівняно та відновити фінансово-господарську діяльнісь.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок не було. У 2018 р.господарська діяльність не здійснювалась.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство дивiденди за звiтний перiод не нараховувало i не виплачувало.У 2018 р.господарська діяльність не здійснювалась.