Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

зміни не відбувалися

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатніх працівниеів : 12 осіб, середня чисельність позаштатніх працівників та осіб що працюють за сумісництвом : 2 особи, тих що працюють неповний робочий час : 3 особи. Фонд зарплати в звітному періоді склав : 2338,8 тис.грн., що більше на 320,0 тис.грн. ніж в 2017 році. Збільшення відбулося у зв'язку із аідвищенням зарплати. Кадрова програма не ведеться

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ТОВ "Будсервіс-Центр" є учасником Корпорації "Граніт", яка створена в 2008 році. Місцезнаходження : 01032, м.Київ, вул.Назарівська, 11. Основні цілі : мобілізація та залучення юридичних осіб до активної діяльності по інвстуванню в економіку України капітоловкладень. Участь - безстрокова

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

емітент спільної діяльності не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

пропозиції щодо рорганізації з боку третіх осіб не було

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика Емітента відповідає діючим Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенням (стандартам)бухгалтерського обліку П(С)БО. Організаційне забезпечення ведення обліку здійснюється бухг.службою на чолі з головним бухгалтером. Для ведення обліку товариство використовує журнально-ордерну форму. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю. Переоцінка ОЗ здійснюється у відповідності з нормативно-правовими документами. Бухоблік ведеться автоматично. Для амортизації ОЗ і нематеріальних активів використовуються норми і методи амортизації, передбачені податковим законодавством

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види діяльності : - обслуговання об'єктів нерухомості - здавання в найм об'єктів нерухомості - інвестування нових будівельних проектів

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2014 році було придбано нежитлових приміщень на суму 15,0 млн.грн., відчджено - 1,0 млн.грн. В 2015 році придбань не було, відчуджено нерухомості (квартира та паркомісця) на суму 1 950,0 тис.грн. В 2016 році придбань не було, відчуджено нерухомості на суму 3 050,0 тис.грн. В 2017 році придбань не було, відчудженя нерухомості на суму 1 917,0 грн. В 2018 придбань не було, відчудження нерухомості на суиу 2 548,0 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Терміни та умови користування ОЗ: обмеження відсутні. Зміни у вартості ОЗ зумовлені продажем нерухомості. Станом на 31.12.2018 на балансі підприємства є у наявності ОЗ на суму 8071,8 тис.грн. Найбільш значущі ОЗ : 1) 15 паркомісць - 1639,0 тис.грн.; 2) нежилові приміщення - 4 000,0 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Можливими загрозами, проблемами в діяльності емітента є погіршення загальної економічної ситуації в Україні, велика вартість кредитних ресурсів, велика інфляція, мала платоспроможність населення.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Діяльність емітента фінансується за рахунок операційної діяльності (обслуговання об'єктів нерухомості), продаж власної нерухомоті, доходи від ореди приміщень.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

на кінець року всі договори виконані

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В перспективі емітент планує вдосконалити послуги, які надаються населеню у сфері житлово-комунальних послуг з метою надання більш комфортних умов для проживання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

не проводиться

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка б була істотною для інвесторів, відсутня