Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

У 2018 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не проводилося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 147 осiб, в тому числi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 8 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 осiб.Факторами змiни фонду оплати працi є: - змiна середньої заробiтної плати в Українi, Днiпропетровському регiонi; - пiдвищення продуктивностi працi. Кадрова програма емiтента заснована на ретельному вiдборi кандидатiв, постiйному пiдвищенню квалiфiкацiї дiючого персоналу (навчання без вiдриву вiд виробництва у вищих учбових закладах, курсах пiдготовки, семiнарах), впровадження соцiальних програм (заохочення за сумлiнну працю, оздоровлення працiвникiв та їх дiтей, надання матерiальної допомоги).

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить нi в якi об'єднання, не веде спiльної дiяльностi.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльнiстi з iншими пiдприємствами Товарство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною. Основним критерiєм вибору облiкової полiтики щодо класифiкацiї, оцiнки активiв, зобов'язань та власного капiталу встановлено норми П(С)БО в Українi. Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися у випадках, якщо: -змiнюються статутнi вимоги Товариства; - змiнюються вимоги органу, який здiйснює функцiї з державного регулювання методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; - змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi. Дохiд Дохiд визнається Товариством пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв (акцiонерiв), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться способом вивченням виконаної роботи.Дохiд вiдображається за методом нарахування. Визначений дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не повинен коригуватись на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами. Витрати Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення, або розподiлу акцiонерами), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Витрати вiдображаються за методом нарахування. У виробництвi використовується простий метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї. Податок на прибуток Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду. Поточний податок на прибуток вiдображаеться у складi прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в iншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає стягненню податковими органами або виплату їм. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIV з подальшими доповненнями та вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БО). Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Баланс складено у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Основнi засоби Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробничої дiяльностi або постачання готової продукцiї,товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Амортизацiю основних засобiв Товариство розраховує за прямолiнiйним методом за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв вважається несуттєвою i рiвною нулю. Товариство може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу (не менш як на 10%). У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. Iншi необоротнi матерiальнi активи Активи, строк корисного використання яких бiльше одного року i вартiстю менше 6000 гривень (в тому числi бiблiотечнi фонди) вiдносяться до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Змiна вартiсних ознак предметiв, що входять до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв, розглядається як змiна облiкових оцiнок. У зв'язку iз змiною вартiсних ознак змiни в бухгалтерському облiку щодо основних засобiв, зарахованих на баланс в попереднiх перiодах, не проводились. Амортизацiю iнших необоротних матерiальних активiв Товариство нараховує за прямолiнiйним методом. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта 100 вiдсоткiв його вартостi. При цьому слiд забезпечується кiлькiсний оперативний облiк таких активiв у розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб на вiдповiдних балансових рахунках. Такi малоцiннi необоротнi матерiальнi активи i бiблiотечнi фонди, не пiдлягають переоцiнцi. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. У Звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариство вiдображає залишкову вартiсть основних засобiв яка розраховується як рiзниця мiж первiсноювартiстю та сумою амортизацiї та сумою будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.По всiх об'єктах нематерiальних активiв встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Облiк вартостi нематерiального активу яка амортизується вести за кожним з об'єктiв, що входить до складу окремої групи. Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк повинен становити 10 рокiв безперервної експлуатацiї, за умови, що його використання пов'язане з господарською дiяльнiстю пiдприємства. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. Запаси Запаси - це активи Товариства, якi вiдповiдають таким критерiям: 1) утримуються для продажу у звичайнiй господарськiй дiяльностi; 2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або, 3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, товари. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне найменування цiнностей (у розрiзi номенклатурних номерiв, замовлень, товарних актiв).Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за собiвартiстю запасiв, яка складається з таких понесених пiдприємством фактичних витрат.Транспортно-заготiвельнi витрати (в тому числi суми мита i зборiв нарахованих митними органами) повиннi включаються до первiсної вартостi конкретних найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi у разi, якщо можна достовiрно визначити суми таких витрат, якi безпосередньо вiдносяться до придбаних запасiв. Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших ) при придбанi Товариство здiйснює по фактичнiй собiвартостi. Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки один метод. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiдну функцiональну валюту, за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, встановленим на цю дату. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд). Товариство використовувало такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi: Дебiторська заборгованiсть Дебiторську заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/ або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (вiдсотками) у перiодi її нарахування. Списання безнадiйної заборгованостi здiйснюється за рiшенням керiвництва на пiдставi подання документiв вiд керiвникiв пiдроздiлiв, якi iнiцiюють активнi операцiї Товариства та в подальшому супроводжують їх, та вiдомостей про стан заборгованостi вiд головного бухгалтера. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть фiнансових i фiскальних органiв, а також авансовi платежi, переплату Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено Зобов'язання та забезпечення Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується за сумою погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiляються на: довгостроковi; поточнi; непередбаченi зобов'язання; доходи майбутнiх перiодiв. Поточними зобов'язаннями визнаються зобов'язання, якi будуть погашенi протягом операцiйного циклу Товариства або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу. Довгостроковими зобов'язаннями визнаються всi зобов'язання, якi не є поточними. Непередбаченi зобов'язання вiдображаються в облiку на позабалансових рахунках за облiковою оцiнкою. Забезпеченням вважаються зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат в разi необхiдностi. Суми створених забезпечень визнаються витратами. Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi Товариства. Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. В Товариствi створюються забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. Власний капiтал Зареєстрований капiтал: Зареєстрований капiтал Товариства представлено у звiтi про фiнансовий стан (балансi) статутним капiталом, який вiдображає суми заявлених та повнiстю сплачених часток засновникiв (акцiонерiв). Додатковий капiтал: В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками (акцiонерами) понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях "Емiсiйний дохiд" та "Накопиченi курсовi рiзницi". До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат. Звiтнiсть за сегментами Товариства не видiляє та не складає звiтнiсть за сегментами.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вiд продукцiї - виробництво стартерних свинцево-кiслотних батарей. В 2018 роцi вироблено227,3 тисяч умовних батарей, середня цiна реалiзацiї за 1 умовну батарею 1122 грн, обсяг експорту 43691 тис.грн , або 18,2% вiд загального обсягу. Основнi ринки збуту - Україна - 81,8 %, в т.ч. через дилерську мережу 65 %. Продаж здiйснюється методом оптової торгiвлi. Особливiсть розвитку галузi в тому, що в Українi виробляються аналогiчнi батареї в кiлькостi, що перевищує потреби народного господарства в 2 рази. Перспективнi плани - в залученнi стратегiчного iнвестора з розширенням обсягiв експорту в 3-4 рази. Основнi постачальники сировини, матерiалiв i комплектуючих: ТОВ "Мегатекс" Україна, ТОВ "Свинець" Україна, ТОВ "Укрсплав" Україна, ТОВ "Белiнвестторг-сплав" Республiка Белорусь, ТОВ "Мicroporous GmbH" Австрiя.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не проводилося. Придбання обладнання буде проводитися пiсля входження стратегiчного iнвестора.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента - нерухомiсть (будинки i споруди виробничого , адмiнiстративно-побутового призначення) , обладнання для виробництва акумуляторних батарей (лiнiя виробництва елементiв батарей, складальна, заливки i зарядки), транспортнi i вантажнi машини, мережi газовi, електричнi, водопостачальнi , водовiдведення. В 2018 роцi був один значний правочин - укладання договору застави з акцiонерним товариством "Мiжнародний iнвестицiйний банк) (Рiшення Наглядової ради протолл №1 вiд 30.01.2018)Виробнича потужнiсть пiдприємства 1500 тисяч умовних батарей на рiк, коефiцiєнт використання потужностi 0,17. Спосiб утримання активiв - в експлуатацiї з систематичним проведенням поточних та капiтальних ремонтiв. Мiсцезнаходження - м. Днiпро, вул. Курсантська, 30. Екологiчних питань, якi можуть вплинути на використання активiв - пiдвищення на законодавчому рiвнi вимог до рiвня викидiв. На теперiшнiй час екологiчнi вимоги виконуються в повному обсязi (необхiднi лiцензiї отриманi, товариство здiйснює систематичний монiторинг навколишнього середовища, ступiнь впливу на неї, показники нижче за норму. Капiтальне будiвництво вiдсутнє в планах товариства, технiчне переоснащення буде розглянуто пiсля входження стратегiчного iнвестора.Метод фiнансування - залучення iнвестицiй, прогнозований початок технiчного переоснащення - 2020 рiк, кiнець 2022 року. Збiльшення потужностi не передбачається.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Законодавчих або економiчних обмежень на дiяльнiсть пiдприємства немає.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика фiнансування дiяльностi товариства комбiнована: - на першому етапi за рахунок стратегiчного iнвестора; - на другому етапi за рахунок емiтента. Робочий капiтал товариства недостатнiй навiть для поточних потреб, покращення лiквiдностi можливо пiсля одержання iнвестицiй.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв на 31.12.18 р 70500 тис.грн. Очiкується прибуток вiд їх виконання - 250 тис.грн

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента - залучення стратегiчного iнвестора, що дозволить у 2020-2022 роках провести технiчне переоснащення , збiльшити обсяг виробництва i продаж, прибуток товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Щорiчний обсяг витрат на дослiдження i розробку - 1200-1300 тис.грн. Фiнансовiй стан товариства за 2016-2018 роки дещо полiпшився. В результатi втрати ринку Росiї в 2014-2018 роках вiдбулося зменшення обсягiв продаж i виробництва на 40 % що негативно позначилося на фiнансовому станi товариства. Ця тенденцiя була стримана у 2017 роцi, в 2018 роцi збiльшився обсяг виробництва вiдносно до 2016 року на 8 %, збитки товариства скоротились на 7,6 млн.грн, збiльшилися запаси сировини, знизилася кредиторська заборгованiсть.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

№ Показни,. млн.грн 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк % 2016 до 2018 1 Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї . 225,8 237,7 244,3 108 2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 195,6 221,1 228,4 117 3 Iншi доходи. 14,7 19,8 24,5 167 4 Адмiнiстр витрати 5,1 5,6 6,2 122 5 витрати на збут 2,7 6,0 3,8 141 6 Iншi витрати 14,7 18,3 23,8 162 7 Прибут ( збит) - 7,6 -25,4 0