Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПрАТ "Облагропромкомплект" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариство не має. Структура управлiння товариства: - Директор; - голова та члени наглядової ради; - ревiзор. Товариство має основнi складскi примiщення, майданчик з козловим краном. Обслуговуючи служби: адмiнiстративно-управлiнськiй персонал та молодший обслуговуючий персонал. Змiн у складi структури пiдприємства протягом звiтного перiоду не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3, середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб) - 0. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 р. складає - 138,7 тис.грн. Порiвняльно з попереднiм перiодом (2017 рiк - 117,3 тис.грн.) фонд оплати працi збiльшився на 21,4 тис.грн. за рахунок пiдвищення заробiтної плати. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного періоду збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С. На підприємстві розроблена і затверджена наказом директора облікова політика емітента. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: середньозважений. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - надання примiщень та складiв в оперативну оренду. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) не вказуються, оскільки Товариства виробництвом не займається.Середньореалізаційні ціни - оренда 1 кв.метра коштує 20,00 грн. Сума виручки 405 тис. грн. Експорт в діяльності емітента відсутній. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - в залежностi вiд попиту. Залежнiсть вiд сезонних змiн - дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн. Основні ринки збуту та основні клієнти - ТОВ "Компанiя "Омега.лтд", ТОВ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КРЕПЛЕНИЙ НЕКО", ТОВ "МИРПАК", ТОВ "БiБ" та приватнi пiдприємцi - фiзичнi особи. СОКУР А.С., ПАВЛИШИН В.В., ЗАМУЛА С.В., ПАВЛИШИНА Л.Ю. Основні ризики в діяльності емітента - несприятливі процеси для бiзнесу в Українi та стан економіки країни в цілому. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - постійний пошук нових клієнтів. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо з клієнтами (прямий канал збуту), для просування послуг Товариство використовує активнi методи продажу своїх послуг: пiдписує угоди, займається пошуком майбутнiх клієнтів. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - сировина в процесi господарювання не використовується. Постачальникiв сировини та матеріалів Товариство не має. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку не вказуються, оскільки Товариства виробництвом не займається. Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - конкуренцiю послуг, що надає Товариство, складають пiдприємства м.Запорiжжя, якi також надають послуги з оренди. Перспективні плани розвитку - модернізація та оновлення основних засобів. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - постачальникiв сировини та матеріалів Товариство не має. Товариство здійснює свою діяльність виключно на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або відчуження активiв за останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69013, м.Запоріжжя, вул.Стартова, 1ж. Iз перелiку основних засобiв товариства треба видiлити: - будiвлi та споруди, якi використовуються як офiснi примiщення та як складськi примiщення; - козловi крани з дiлянками з твердим покриттям, повз якi пролягає тупiкова залiзнична колiя. Товариство здає в оренду основнi засоби. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання - основнi засоби (будiвлi та споруди) на 90% здаються в оренду. Спосіб утримання активів - утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - екологiчнi фактори не впливають на основнi засоби товариства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства iстотно впливають наступнi проблеми: - великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують Товариство; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - пiдприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на полiтичне та економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть пiдприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi Товариства - фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. У сучасних умовах фiнансового становища України важко прогонозувати можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства. Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець 2018 року укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується зниження витрат за рахунок рацiонального та економiчного використання електроенергiї, тепла та водопостачання; пiдвищення конкурентоспроможностi та привабливостi послуг, що надає Товариство; збiльшення та покращення примiщень, якi можливо передавати в оренду. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є: різкий ріст курсу валют, девальвація гривні; високий темп інфляції; економічна криза; зниження купівельної спроможності споживачів; проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту; реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому - не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.