Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочiрнi пiдприємства та фiлiї представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 4 особи. Фонд оплати праці склав 10000 грн На підприємстві не має позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом. Кадрова программа спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Підприємство не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика встановлен наказом № 01/18-Б від 02.01.2018 Фінансова звітність за 2018 рік булу підготовлена ??согласно Положення (стандартів) бухгалтерського обліку, Які ЗАТВЕРДЖЕНІ Міністерством фінансів України. Согласно облікової політики підприємства установілені Такі методи обліку та принципи ОЦІНКИ актівів підприємства: • активи оцінюваті за вігідною вартістю; • Нарахування знос (амортізації) здійснюється Із ЗАСТОСУВАННЯ прямолінійного методу нарахування амортізації основних засобів, віходячі з встановлення термінів їх служби на підприємстві • Оцінка вибуття виробничих запасів у виробництво, вибуття готової продукції, в зв'язку з відвантаженням и їх вибуття з других причин, здійснюється за вартістю (собівартістю) дерти за годиною надходження товарно-матеріальних цінностей, за методом середньозваженої ціни. • Облік витрат на господарські цілі віконується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». У бухгалтерському обліку витрати відображаються одночасно зі Зменшення актівів або збільшенням зобов'язань, а в звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для Отримання якіх смороду понесені. • Облік витрат підприємства здійснюються в розрізі основного и допоміжного виробництва. • У бухгалтерському обліку для відображення витрат господарської ДІЯЛЬНОСТІ, за елементами витрат, застосовуються - рахунки класу 8 «Витрати за елементами», а для їх узагальнення - рахунки Класу 9 «Витрати діяльності».

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Підприємство є будівельною організацією, яка має лицезия на здійснення будівельних робіт і здійснює контроль робіт організацій-субпідрядників

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Надійшло - 164,8 тис.грн. будинки і споруди, вибуло - 619,9 тис.грн. Машини і обладнання вибуло - 1469,1 тис.грн. Транспортні засоьи, вибуло - 528,1 тис.грн. Надійшло - 164,8 тис.грн. будинки і споруди, вибуло - 619,9 тис.грн. Надійшло - 4.7 тис.грн. інші необоротні матеріальні активи Надійшло - 29.4 тис.грн. нематеріальні активи, вибуло - 5,1 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Інформація про основні засоби емітента, Будинки і споруди - 92,2 тис грн.. Машини і обладнання - 188,7 тис.грн. Транспортні засоби - 370,5 тис.грн. Інструменти, прибори, інвентар - 127,7 тис.грн. Інші необоротні матер активи - 57,5 тис.грн. Нематеріальні акиви - 31,7 тис.грн. ====================================================== Разосм - 868,3 тис.грн. Нараховано зносу - 787,6 Ступінь використання обладнання 100%

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Загальний темп розвитку будівельного бизнеса.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Розвиток виробництва проводиться за рахунок власних прибуткiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 01.01.2018 року не має. Всi договори укладенi на 2018 рiк на реалiзацiю продукцiї та iї постачання виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На даний момент момент стратегія підприємства не змінюється

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок у звiтному роцi товариство не здiйснювало.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вся інформація про емітента перебуває на сайті підприємства