Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

В оргструктурі змін відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

На підприємстві працюють 3 особи: голова правління, начальник відділу по роботі з цінними паперами, комірник. Працівників-сумісників немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПрАТ не належить до жодного об'єднання.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить ніяку спільну діяльність.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основні принципи облікової політики 1. Визнання та оцінка фінансових інструментів Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів: • фінансовий актив, доступний для продажу – акції з відсотком володіння до 20%, векселя, які утримуються з метою перепродажу; • інвестиції, утримувані до погашення –векселя; • дебіторська заборгованість; • фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю – кредити банків, займи інших фінансових установ. Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або амортизованій вартості в залежності від їх класифікації. Справедлива вартість – це сума, на яку можливо обміняти актив або урегулювати зобов’язання при здійсненні операції на ринкових умовах між обізнаними незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках. Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків. В даній фінансовій звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змін прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов’язань. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. Інвестиції, призначені для торгівлі, наведені фінансовими активами, які придбані з метою отримання прибутку від торгової маржі. Підприємство класифікує цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі якщо має намір реалізувати їх на протязі короткого періоду часу з дати їх придбання, тобто на протязі 12 місяців. Категорія «займи та дебіторська заборгованість » надає собою непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них , які Підприємство планує продати в подальшому. До категорії активів, які утримуються до погашення, входять непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення, по відношенню до яких у Керівництва Підприємства є намір та можливість утримувати їх до надходження терміну погашення. Керівництво відносить інвестиційні цінні папери до категорії інвестицій, , які утримуються до погашення, по даті їх первісного визнання та переглядає обґрунтування їх віднесення до даної категорії на кожну звітну дату. Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою продажу, які Підприємство утримує на протязі невизначеного періоду часу та які можуть бути продані в разі необхідності підтримання ліквідності. Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. Грошові кошти та їхні еквіваленти Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість. Грошові кошти на які має місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості. Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках. Дебіторська заборгованість Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Авансові платежі та передоплата. Передоплата відображається в звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву від знецінення. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, які відносяться до неї , складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при первісному визначенні. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності того, що майбутні економічні вигоди , пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передоплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік. Фінансові активи, утримувані до погашення До фінансових активів, утримуваних до погашення відносять векселя, що їх Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. 2. Основні засоби Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 1000 грн. Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засобі оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування активу, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж активу та вартість, яка отримується від його використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування ; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік [в сумі перевищення над величиною приросту його вартості, відображеного в складі капіталу при попередній переоцінці]. Збиток від знецінення активу, визначений в попередніх звітних періодах сторнується (при необхідності), в разі зміни облікових ( розрахункових) оцінок, використаних при визначенні вартості від використання активу або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік [в складі іншого доходу або витрат ]. Амортизація. Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням такого терміну використання - років: Будівлі - 90 років Споруди - 90 років Машини та обладнання - від 5 до 70 років Транспортні засоби - від 5 до 30 років Меблі - від 4 до 30 років інші - від 4 до 55 років Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання( тобто з дати воду об’єкта в експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Інвестиційна нерухомість До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить землю, будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі по фактичним витратам. Зазначені активи підлягають амортизації прямолінійним методом. На вартість земельної ділянки амортизація не нараховується. 3. Оренда Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Всі витрати ( в тому числі комунальні та по енергозабезпеченню), включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як інші операційні витрати. 4 Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. За звітний період товариство визначає податкові різниці від суми нарахованих резервів сумнівної заборгованості, резервів відпусток та пільгових пенсій. Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 5 Податок на додану вартість. Податок на додану вартість , який відноситься до виручки від надання послуг підлягає сплаті в бюджет на більш раню дату : (а) дату отримання сум дебіторської заборгованості від клієнтів або (б) дату поставки товарів або послуг клієнтам. ПДВ, сплачений при придбанні товарів та послуг, підлягає відшкодуванню шляхом заліку з ПДВ, нарахованого з виручки від реалізації послуг. Податкові органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-підставі. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звіті про фінансовий стан в згорнутому вигляді в складі активів чи зобов’язань . При формуванні резерву під знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається на повну суму заборгованості, включаючи ПДВ . 6 Фінансові зобов’язання Згортання фінансових активів та зобов’язань Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання. 7 Виплати працівникам Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 8 Запаси. Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка виконується за методом середньозваженої вартості. Чиста ціна реалізації – це розрахункова ціна продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду. 9 Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди від володіння товаром переходять до покупця, що, як правило, здійснюється в момент переходу права власності до покупця, при умові, що ціна договорів фіксована або існує ймовірність її визначення , а повернення дебіторської заборгованості реально. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. 10 Облік умовних зобов’язань На дату складання фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збитків або зобов’язанням для Товариства. Керівництво оцінює суму таких можливих майбутніх зобов’язань. Оцінка виконується на підставі припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або вимог, які можуть бути пред’явлені в вигляді позовів до Товариства , керівництво , в результаті консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку , так і можливі суми відшкодування , які протилежна сторона вимагає, або може вимагати в суді . Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартісну оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, а являється лише можливим, або вартісна оцінка не може бути визначена, то в Примітки до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язання та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненістю та є значною). Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним, то взагалі інформація про такий збиток не включається в Примітки до фінансової звітності , за виключенням випадків, коли такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні зобов’язання , можуть бути відображені в Примітках до фінансової звітності, якщо , на думку керівництва , обумовленому на консультаціях з юристами або податковими консультантами, інформація про такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.За останні пять років придбання активів не відбувалося. Між емітентом та власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами Правління ніякі правочини не укладались. Місцезнаходження основних засобів: 71101, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77. Консервація не проводилась. Ступiнь зносу обладнання ВАТ складає приблизно 60%, у т.ч. за групами: 1 група - 55%; 2 група - 80%; 3 група - 80%. Термiн використання основних фондiв складає: - будiвель та споруд - близько 50 рокiв; - виробничого обладнання - близько 40 рокiв. Обладнання використовується орендарем у звичайних умовах у примiщеннях виробничого призначення (цехах, дiльницях). На балансi ПрАТ є основнi засоби невиробничого призначення - гуртожиток

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Згідно Статуту ПАТ "Завод Південгідромаш" основним видом продукції являється насосне обладнання, запасні частини до нього, чавунне лиття. Але, починаючи з 2003р. ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" дiяло як орендодавець (на підставі договору оренди виробничих приміщень та обладнання) i власної виробничої дiяльностi не вело. У звітному періоді ПрАТ орендаря не змінював і таких намірів не має, так як строк дії існуючого договору оренди продовжується та буде дійсним до 2019р.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні роки придбання активів не відбувалося. У останні три роки відбулося відчуження активів на суму 118,6 тис.грн . Виробничі запаси зменшилися за рахунок реалізації запасних частин та інструмента зі складу. Сума товарів згідно балансу зменшилась у зв'язку з реалізацією насосів на експорт. Кредиторська заборгованість збільшилася за рахунок несвоєчасної плати за послуги. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Місцезнаходження основних засобів: 71101, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77. Консервація не проводилась. Ступiнь зносу обладнання ВАТ складає приблизно 60%, у т.ч. за групами: 1 група - 55%; 2 група - 80%; 3 група - 80%. Термiн використання основних фондiв складає: - будiвель та споруд - близько 50 рокiв; - виробничого обладнання - близько 40 рокiв. Обладнання використовується орендарем у звичайних умовах у примiщеннях виробничого призначення (цехах, дiльницях). На балансi ПрАТ є основнi засоби невиробничого призначення - гуртожиток. У звiтному перiодi дiяли договори оренди основних фондiв на суму близько 80% вiд балансу, в т.ч. оренда будiвель- на суму близько 52 %, оренда обладнання - на суму близько 48% вiд суми договору. Договiр оренди заключено з ТОВ "Пiвденний завод гiдравлiчних машин", м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77 . Термiн - до 31.12.2019р. На протязi року реалiзацiї обладнання не вiдбувалось. У складi основних фондiв iстотних змiн не було. Екологічні питання не позначаються на основних засобах. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів емітент не планує.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Завод постiйно розробляв та виконував органiзацiйно-технiчнi заходи по вiдновленню виробничої дiяльностi у надiї, що в Українi вiдбудуться: -введення у дiю системи банкiвського кредитування промисловостi на умовах низьких вiдсоткових ставок та довгострокових кредитiв; -створення сприятливого iнвестицiйного клiмату в державi. Але жодна з цих проблем не вирiшена i зараз. Залежність від законодавчих та економічних обмежень середня.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

У 2018 р. адмiнiстрацiя ПрАТ "Завод Пiвденгiдромаш" створила програму стабiлiзацiї економiки пiдприємства на 2017-2020 р.р. Заходи цiєї програми виконуються вже зараз.Робочий капітал створюється за рахунок плати від оренди майна. Нинi правлiнням ПрАТ створена програма мобiлiзацiї резервiв з метою подолання фiнансової кризи. Ця програма включає погашення заборгованостi по заробiтнiй платi та перед бюджетом та Пенсiйним фондом України за рахунок коштів, що надходять від оренди основних засобів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На протязi 2018 р. ПрАТ "Завод Пiвденгiдромаш" дiяло як орендодавець i власної виробничої дiяльностi не вело, тому укладених, але не виконаних контрактів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Нинi правлiнням ПрАТ створена програма мобiлiзацiї резервiв з метою подолання фiнансової кризи. Ця програма включає погашення заборгованостi по заробiтнiй платi та перед бюджетом та Пенсiйним фондом України за рахунок коштів, що надходять від оренди основних засобів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПрАТ ніяких досліджень та розробок не виконує

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н