Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Управлiння Товариством здiйснює т.в.о. Голови правлiння. Повноваження Правлiння та Наглядової ради були припиненi в зв'язку з лiквiдацiєю. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не iснує. ПрАТ "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД" провадить свою господарську дiяльнiсть за адресою мiсцезнаходження. Представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх товариства не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 7. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): немає. Фонд оплати працi: 231 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм перiодом. Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не є членом об'єднань та не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, воно є самостiйним.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, установами, пiдприємствами. Тому емiтент не має фiнансовий результат за звiтний рiк вiд такої дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не висувалися, вiдповiдно не мали впливу на дiяльнiсть Товариства. У Товариствi проводиться процедура лiквiдацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика встановлена вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО), затверджених Мiнiстерства фiнансiв України. Протягом перiоду перевiрки змiн облiкової полiтики не було. Фактiв змiн протягом 2017 року залишкiв у балансi (звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017р. не виявлено.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Вiдповiдно до статуту Товариство має право здiйснювати: - Виробництво електро- та радiо компонентiв; - Оптова торгiвля; - Здавання в оренду власного нерухомого майна; - Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук; - Дослiдження кон'юктури ринку та виявлення суспiльної думки. Основним видом дiяльностi, яке реально здiйснює Товариство є здавання в оренду власного нерухомого майна. Сезоннi змiни суттєво не вiдображаються на дiяльностi Товариства. Основнi ринки збуту у мiстi Києвi. Основними клiєнтами є пiдприємства мiста Києва. Товариство находиться в процедурi лiквiдацiї, тому розширяти свою дiяльнiсть не планує.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались операцiї вiдчудження або придбання активiв, основних засобiв у значних розмiрах. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї у свою господарську дiяльнiсть.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. Основою основних засобiв пiдприємства є цех з виробництва друкованих плат, та технологiчне обладнання на якому виготовляються друкованi плати. Користування здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Виходячи з такої складної ситуацiї, керiвництво товариства докладає максимальних зусиль, щоб пiдприємство мало в своєму розпорядженнi достатню кiлькiсть активiв та платiжних засобiв для виробництва.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Облiк основних засобiв ведеться централiзовано в Головному офiсi у розрiзi кожного ОЗ. Первiсною вартiстю основних засобiв, придбаних за оплату, признається сума фактичних затрат на придбання, спорудження та виготовлення таких засобiв, включаючи суму податку на додану вартiсть. Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Основнi засоби амортизують прямолiнiйним методом. Ставки амортизацiї визначаються виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного використання активу. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем реєстрацiї товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв), на кiнець звiтного перiоду не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

27 сiчня 2015 року єдиним акцiонером було прийнято рiшення про скасування рiшення про припинення ПрАТ "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД" шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку. Поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснює Голова правлiння. Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства передбачає полiпшення фiнансово стану Товариства та припинення процедури лiквiдацiї. На кiнець звiтного перiоду процедура лiквiдацiї припинена.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду Товариство не направляло кошти на дослiдження та розробку.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. Акцiї власної емiсiї не викупались. Цiннi папери iнших емiтентiв не придбавались i не продавались. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались.