Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних - 1 осіб, позаштатних та сумісників - немає, на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд заробiтної плати склав 158 тис. грн. та зменшився на 368 тис. грн. в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: не ведеться.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ПрАТ "Компанія Барвінок" відповідає стандартам і інтерпретаціям Комітету з МСФЗ з урахуванням будь-яких відповідних рекомендацій Комітету з МСФЗ щодо їх застосування. При відсутності безпосередньо застосовного стандарту або тлумачення Товариство керується вимогами та рекомендаціями стандартів і інтерпретацій КМСФЗ, присвячених аналогічним або суміжним питанням обліку, а також визначеннями, критеріями визнання і концепціями оцінки активів і зобов’язань, доходів і витрат згідно Концепції підготовки та подання фінансової звітності. Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi Товариства є здавання в оренду власного майна.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв було придбано активiв на суму 6,2 тис. грн., відчужень чи списань не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): основнi засоби, що використовуются у господарськiй дiяльностi товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емiтентом обмежень у термiнах використання. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок звiтного перiоду склала 11 273 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 11 273 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 4,31% на початок та 4,38% на кiнець звiтного перiоду. Ступiнь використання основних засобiв: 100% Сума нарахованого зносу: 485,7 тис. грн. на початок та 494,1 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi зносом. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є недостатнiсть обiгових коштiв, кризовi явища в економiцi країни, великий обсяг обов'язкових платежiв та зборiв, велика сума заборгованості у орендарів Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на засадах самофiнансування, має право залучати кредити, позики, позички та інші джерела позодження коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на кiнець звiтного перiоду у Товариства укладених, але не виконаних договорiв, немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На сьогодні розвиток Товариства, його фінансові результати не вважаються задовільними і Генеральний директор та мажоритарні акціонери Товариства докладають зусиль для зменшення зитків Товариства. В планах діяльності Товариства на 2019 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою отримання прибутку Товариством, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обгрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент не веде дослiджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н