Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура емiтента за 2018 рiк не змiнювалась, дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва не створювались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

ередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), - 94 осiб. Позаштатних працiвникiв немає, осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), фонду оплати працi. - 3 особи.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згiдно облiкової полiтики Емiтент використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Облiковою одиницею запасiв вважається найменування запасiв. Оцiнку запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюють за середньозваженою цiною. Транспортно-заготiвельнi витрати, що входять до первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собiвартостi запасiв. Окремий субрахунок для облiку транспортно-заготiвельних витрат не ведеться. Фiнансовi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому їх було нараховано.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид послуг емiтента - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмущування (готельнi послуги).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Надiйшло ОЗ за 2018 рiк на суму 5 404 тис.грн. На початок 2018 року: первiсна вартiсть ОЗ - 553 716 тис.грн.; сума зносу ОЗ - 132 580 тис.грн., первiсна вартiсть МНМА - 1 685 тис.грн.; накопичена амортизацiя МНМА - 1 535 тис.грн. Нараховано амортизацiї за 2018 рiк: - 29 495 тис.грн. На кiнець 2018 року: первiсна вартiсть ОЗ - 554 506 тис.грн.; сума зносу ОЗ - 161 750 тис.грн., первiсна вартiсть МНМА - 2 021 тис.грн.; накопичена амортизацiя МНМА - 1 668 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби на 31.12.2017., вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв включає: а) покупну цiну, включаючи iмпортнi мита та податки, що не пiдлягають вiдшкодуванню, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; б) будь-якi витрати, що безпосередньо стосуються доставки активу в мiсце розташування та приведення його у стан, що забезпечує функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва Компанiї; в) первiсну оцiнку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення територiї на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими пiдприємство бере на себе або при придбаннi даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних з виробництвом запасiв протягом цього перiоду. Собiвартiсть активiв, створених власними силами, включає собiвартiсть матерiалiв та послуг, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Знос основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Класифiкацiя активу Строк корисного використання (рокiв) Будiвлi та споруди - 20 Машини та обладнання - 2-5 Транспортнi засоби - 5 Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 4 Iншi основнi засоби - 12 Основнi засоби емiтента - будiвля готелю, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Братська 17-19. Будiвля введена в експлуатацiю у 2013 роцi. Укладено Iпотечний договiр з ПАТ "Банк Восток". Товариство здiйснює продаж деяких видiв вiдхлдiв, як вторинної сировини, а саме : макулатура, склобiй, ПЕТ пляшки, використана харчова олiя, тощо. Також Товариство оплачує послуги з вилучення вiдходiв, що утворилися в результатi дiяльностi, а саме: вiдпрацьованi люмiнсцентнi лампи, вiдпрацьованi аккумуляторнi батареї, гумовi вiдходт та iн. Капiиальне будiвництво у 2018 р. не здiйснювалось.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть пiдприємства iстотний вплив мають : пiдвищення вартостi енергоносiїв , високе податкове навантаження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договори виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Проведяться роботи по покращенню положення на ринках збуту, збiльшення сегменту ринку.Грошовi кошти на дослiдження та розробки в звiтному роцi не видiлялись.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Грошовi кошти на дослiдження та розробки в звiтному роцi не видiлялись.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вся iнформацiя яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансовго стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдображена у фiнансовiй звiтностi емiтента за 2018 рiк.