Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

За звiтний перiод будь-якої реорганiзацiї не вiдбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає на кiнець року 20 осiб. З них 2 особи працювали на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2018 рiк складає 1162,7 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з 2017р. на 212,7тис.грн. з причини пiдвищення заробiтних плат в зв'язку зi збiльшенням рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Кадрової програми емiтент не має.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльну дiяльнiсть емiтент не веде.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiї осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика: Основнi засоби вiдображенi у балансi за залишковою вартiстю . При нарахуваннi амортизацiї для основних засобiв використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу середньозваженої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть - резерв сiмнiвних боргiв визначається iз застосуванням методу визначення абсолютної суми заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Забезпечення - товариство створює забезпечення на покриття майбутнiх витрат на оплату вiдпусток робiтникам, також забезпечення на покриття наступних витрат та платежiв. Дохiд - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається, якщо покупцю переданi всi ризики та вигоди, пов'язанi з продукцiєю, товарами, сума доходу може бути достовiрно визначена та пiдприємство отримає економiчнi вигоди. Дохiд вiд надання послуг визнається, виходячи iз ступеня завершеностi робiт. Ступiнь завершеностi робiт визначається шляхом вивчення виконаної роботи.Фiнансовi витрати визначаються витратами звiтного перiоду, в якому вони були нарахованi. Повний змiст обраної облiкової полiтики наведений в примiтках до фiнансової звiтностi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид дiяльностi - надання в оперативну оренду майна товариства. У зв`язку зi збитковiстю пiдприємство не веде виробничу дiяльнiсть. Всi орендатори - юридичнi особи та приватнi пiдприємцi

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Пiдприємством було придбано у 2018 роцi основних засобiв на 7тис.грн. Витрачено на капiтальнi iнвестицiї (полiпшення основних засобiв) 159 тис.грн. Вибуло основних засобiв на суму 2тис.грн. за балансовою вартiстю (продаж, лiквiдацiя). Iнвестицiї не плануються. За останнi 5 рокiв придбано основних засобiв на 1147 тис.грн. Лiквiдовано, продано на 4679 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У власностi пiдприємства є основнi засоби балансовою вартiстю 10390,00 тис.грн. За 2018 рiк нарахована амортизацiя в сумi 820,00 тис.грн. Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї), становить на 31 грудня 2018 р. 26 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, яке використовується, на 31 грудня 2018 р. складає 1667 тис. грн. Первiсна вартiсть обладнання, яке ще не введено в експлуатацiю складає 1596 тис.грн. Всi основнi засоби знаходяться за адресою пiдприємства: смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Обмежень на право власностi, а також основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення зобов'язань не iснує. Контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв немає. Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення не передбачається в зв'язку з вiдсутнiстю заказiв на виробництво продукцiї. Можливе вiдновлення та реконструкцiя основних засобiв, якщо це буде потрiбно майбутнiм орендарям, та за рахунок таких орендних платежiв. Протягом 2018 року значних правочинiв щодо придбання i продажу основних засобiв не було

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Зростання цiн на основнi матерiальнi ресурси, високий рiвень податкiв, вiдсутнiсть ринку збуту. Зниження загального попиту.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв. Пiдприємству достатньо власних обiгових коштiв для фiнансування поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Такi договори вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пошук нових орендарiв на вiльнi виробничi примiщення.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження не здiйснювались.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У пiдприємства вiдсутнi судовi справи. Пiдприємство має кредиторську заборгованiсть перед постачальниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштiв вiд надання в оренду майна, реалiзацiї залишкiв готової продукцiї та реалiзацiї необоротних активiв, якi не використовуються пiдприємством