Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство має в своєму складi Дочiрє пiдприємство "Новоборiвська база постачання хiмпродукцiї" (смт Нова Борова, вул. Лiсна, 53) для здiйснення дiяльностi щодо постачання мiнеральних добрив, яке на кiнець перiоду знаходиться в станi лiквiдацiї Дочiрнє пiдприємство "Новоборiвська база постачання хiмпродукцiї" у звiтному перiодi не працювало, основних засобiв немає, залишкiв коштiв немає. Товариство не має в свлєму складi iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Товариство не має намiрiв змiнювати органiзацiйно-правову форму, що забезпечує зручнi умови для пошуку iнвесторiв.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб)- 5 осiб середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)-немає чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осiб)-немає Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збільшився на 121,8 тис.грн. i складає 224,8 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спільну діяльніст з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мало мiсце протягом звiтного року.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облік основних засобів, інших необоротних активів ведеться у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Для цілей оподаткування та в бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів нараховується згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями. Переоцінка основних засобів у відповідності до вимог пунктів 16-21 П(С)БО 7 не здійснювалась. Вартість основних засобів на дату балансу ( 31.12.2018 р.) складає: - первісна вартість - 1342,7 тис. грн.; - нарахований знос - 1278,6 тис. грн.; - залишкова (балансова) вартість - 64,1 тис. грн. Разом необоротні активи складають 61,1 тис. грн. на дату балансу (на 31.12.2018 р.). Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Оцінка запасів здійснюється за фактичною собівартістю. На підприємстві для оцінки запасів при списанні обрано метод середньозваженої ціни (середньозваженої собівартості). На підприємстві виконуються вимоги П(С)БО 9 щодо порядку визнання та первісної оцінки запасів при їх надходженні, незмінності визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду (року). На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. На дату балансу запаси за даними балансу складають 28,4 тис. грн.. Облік витрат підприємства (склад витрат, порядок розподілу загально-виробничих витрат) проводився згідно з методологічними засадами, визначеними Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство здiйснює тракторнi послуги: вивезення цукрового буряка на завод iм.Цюрупи Попiльнянського району, оранка грунтiв, дискування, боронування в Володарсько-Волинському районi та за його межами. Оскiльки послугами Товариства користуються пiд час сезонних робiт, то вiдповiдно дiяльнiсть Товариства стала сезонною (обробка грунтiв проводиться в основному весною та осiнню). Так як Товариство працює по основному виду дiяльностi тривалий час, воно є вiдомим для широкого кола споживачiв - громадян (оскiльки юридичнi особи послугами Товариства майже не користуються). Мiндобрива та засоби захисту рослин (доступнiсть яких є необмеженою) до Товариства надходили вiд Рiвненського, Вiнницького, Днiпродзержинського заводiв та вiд Житомирського Облагрохiму. Вiдносно цiн на тракторнi послуги, то вони залежать вiд цiнових коливань на паливно-мастильнi матерiали та запчастини. В звiтному перiодi Товариство працювало нестабiльно, що обумовлювалось вiдсутнiстю замовникiв по основному виду дiяльностi. Для вiдновлення дiяльностi Товариства необхiдно освоєння нових видiв дiяльностi, що потребує додаткових iнтелектуальних та фiнансових iнвестувань, якi в звiтному перiодi Товариство не знайшло. Щодо пiдприємств, якi надають аналогiчнi послуги (ВАТ Лугинське "Райагрохiм", ВАТ Ємiльчинське "Райагрохiм" та Райагрохiми iнших районiв), то такi не тiльки не перетинають ринок збуту своєю дiяльнiстю, а й самi на своїй територiї не здiйснюють масштаби своїх основних видiв дiяльностi, оскiльки стикаються з тими ж проблемами, що й Товариство - вiдсутнiсть замовникiв, тому вплив незначний.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У 2015 році Товариство списало ОЗ на 2021,06 грн., придбання основних засобiв не було. У 2016 році придбання та відчуження основних засобiв не було. У 2017 році придбання та відчуження основних засобiв не було. У 2018 році придбання та відчуження основних засобiв не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Виробничi потужностi обладнання використовуються на 60%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, знаходженя основних засобiв за місцемзнаходження Товариства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Облік основних засобів, інших необоротних активів ведеться у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Для цілей оподаткування та в бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів нараховується згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями. Переоцінка основних засобів на дату балансу (31.12.2018 р.) у відповідності до вимог пунктів 16-21 П(С)БО 7 не здійснювалась. Вартість основних засобів на дату балансу ( 31.12.2018 р.) складає: - первісна вартість - 1342,7 тис. грн.; - нарахований знос - 1278,6 тис. грн.; - залишкова (балансова) вартість - 64,1 тис. грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основною проблемою Товариства стала вiдсутнiсть замовникiв по основному виду дiяльностi в зв"язку з набранням постачальницької самостiйностi фермерськими господарствами (якi є правонаступниками КСП, що були основними замовниками Товариства). Звiдси випливають i iншi проблеми: вiдсутнiсть обiгових коштiв, застарiле обладнання, затримка виплати заробiтної плати, залежнiсть вiд сезону.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунковiй системi, але в зв"язку з вiдсутнiстю вiдповiдного iнтелектуального потенцiалу (який необхiдний для винайдення нових видiв дiяльностi) форма самофiнансування є недостатьою для формування необхiдного робочого капiталу на поточнi витрати.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв(контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не було. Всi укладенi договори були виконанi. Прибутку вiд виконання цих договорiв не має у зв"язку iз збитковою дiяльнiстю пiдприємства (недостатня кiлькiсть та величина обсягiв укладених договорiв).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Покращення фiнансового стану та вiдтворення стабiльної форми дiяльностi залежать вiд успiшного виконання розробленої власними силами стратегiї по пошуку iнвестора та iнтелектуального потенцiалу. В майбутньому Товариство планує залучити iнвестицiї для вiдновлення фiнансового стану та зробити ремонт застарiлого обладнання або його переоснащення.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробок товариство не проводило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.