Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Приватне акцiонерне товариство "Коростенський завод залiзобетонних шпал" не має в своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та має цивільні права та обов'язки відповідно до законодавства та його Статуту. Метою діяльності товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності і забезпечення на цих засадах соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту працівників товариства та його акціонерів. В органiзацiйну структуру Товариства входять наступнi 8 складових: 1) Заводоуправлiння; 2) Формувально-бетонний цех; 3) Транспортно-сировинний цех; 4) Ремонтно-паросиловий цех; 5) Ремонтно-будiвельна дiльниця; 6) Вiддiл технiчного контролю; 7) Лабораторiя; 8) Їдальня. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Вищий орган Товариства, в особі правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", Наглядова рада та Правлiння Товариства (у складi апарату управлiння) у мipy їх компетенцiї згiдно Статуту. Щодо органiзацiйно-правової форми, то Товариство не має можливостi розглядати перспективу її змiни з причини тривалого процесу початку приватизацiї.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 436 чол., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4 чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 чол. Фонд оплати працi становить 55261 тис.грн., у порiвняннi з попереднiм роком цей показник збільшився на 19783 тис.грн., або на 55,76%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Емiтента. Підприємство періодично протягом року забезпечувало професійний розвиток різних категорій працівників, з метою забезпечення кваліфікованими робітниками, підвищення продуктивності праці, з метою поступового розширення та поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до вимог виробництва, безпеки руху, охорони праці на підприємстві проводяться навчання. У зв'язку із зростанням вимог до працівників підприємства були реалізовані заходи з підвищення рівня освіти персоналу. Щороку зростає освітній рівень персоналу підприємства. У 2018 році підвищили кваліфікацію 40 чол. з них 40 - робітники. Після навчання працівники складають іспити. Технічне навчання пройшли 40 чоловік, з правом доступу до робіт пов'язаних з високим рівнем небезпечності, навчання проводилось в умовах підприємства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Протягом звiтного року Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

При складанні фінансової звітності за П(С)БО в 2018 році Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за П(С)БО та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". У 2018 році Товариство застосовувало: " Облікову політику ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" визначену Наказами "Про затвердження Облікової політики Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод залізобетонних шпал" від 19.12.2012 року №196, із змінами та доповненнями внесеними наказами від 25.03.2013 року №53, від 25.09.2015 року №117. " Облікову політику ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" визначену Наказом Товариства від 23.10.2017 року №164 "Про введення в дію нової редакції Облікової політики" та погоджену рішенням акціонера - АТ "Укрзалізниця" від 06.07.2017 року №69-6/51-11 (повідомлення про погодження надійшло - 23.10.2017 року). Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності. Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких у господарській діяльності більше одного року і вартістю понад 6000 грн. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Основні засоби придбані (створені) зараховуються на баланс за первісною вартістю. Об'єкт основних засобів переоцінюється, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу та за умови врахування результатів переоцінки у фінансовому плані Товариства. У разі переоцінки об'єкта основних засобів, на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи (підгрупи) основних засобів, до якої належить об'єкт. На основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, крім малоцінних необоротних матеріальних активів, очікувані строки корисного використання (експлуатації) встановлює постійно діюча комісія Товариства по організації обліку необоротних активів. Матеріальні цінності, отримані при ліквідації об'єкта основних засобів, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів за економічно обґрунтованою ціною визначеною комісією. У складі малоцінних необоротних матеріальних активів обліковуються предмети, термін корисного використання яких більший за рік і вартістю від 50 грн. до 6000 грн. включно та спецодяг і спецвзуття, терміни корисного використання яких більші за рік і вартістю від 50 гривень і більше. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням прямолінійного методу амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 Податкового кодексу України. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі або інших причин невідповідності критеріям визнання активом. При досягненні нульової залишкової вартості об'єкт основних засобів вважається повністю з амортизованим і у разі його не придатності для подальшого використання підлягає списанню. Бухгалтерський облік нематеріальних активів Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. При придбанні (створенні) нематеріального активу постійно діючою комісією по організації обліку нематеріальних активів, встановлюється строк його корисного використання, з врахуванням вимог, встановлених пунктом 26 Положення (стандарту) 8 "Нематеріальні активи". Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання нематеріального активу. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів для цілей амортизації прирівнюється до нуля. Бухгалтерський облік запасів. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Облік запасів ведеться у натуральному та грошовому вимірниках. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів та обліковуються на рахунку обліку таких запасів без узагальнення на окремому рахунку (прямий метод обліку транспортно-заготівельних витрат). При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом та у спосіб середньозваженої собівартості на дату операції, за яким оцінка вибуття запасів проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції. При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, що використовуються протягом не більше одного року, їх вартість виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання та обліковується на позабалансовому субрахунку 073 "Перелік списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів, строк корисного використання яких не більше одного року". З оперативного обліку малоцінні та швидкозношувані предмети, які вийшли з ладу, списуються відповідно до актів, складених комісією та затверджених Головою Правління Товариства. Запаси, які зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, відображаються за чистою реалізаційною вартістю, яку визначає постійно діюча інвентаризаційна комісія. Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретно винних осіб відображаються на відповідному позабалансовому субрахунку. Списання проводиться відповідно до розпорядчого документу. Розрахунок нормативу запасів товарно-матеріальних ресурсів здійснюється відповідно до лабораторних підборок, технічних умов та згідно з технологічним процесом. Облік доходів та витрат, фінансових результатів Доходи Товариства визнаються і нараховуються згідно П(С)БО 15 "Доходи". Дохід Товариства складається із доходів від реалізації продукції, робіт та послуг, передбачених Статутом Товариства. Відображення витрат на рахунках з обліку витрат здійснюється за статтями та економічними елементами витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Для включення постійних загальновиробничих витрат до витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) за базу розподілу приймається основна заробітна плата виробничих працівників. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу заробітної плати при нормальній потужності. Фінансовий результат від діяльності Товариства визначається щорічно на рахунку 79 "Фінансові результати". Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. З метою контролю за надходженням та використанням коштів цільового фінансування ведення синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку такого цільового фінансування здійснюється за відповідними субрахунками рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" за призначенням та джерелами надходжень. Виплати працівникам. "Виплати працівникам" застосовується по відношенню до всіх видів винагород працівникам. Поточні та інші винагороди працівникам підприємства проводяться відповідно до укладеного колективного договору, положеннями про оплату праці працівників, затвердженим штатним розкладом підприємства, встановленими тарифними ставками, відрядними розцінками, окладами використовуючи дані табельного обліку робочого часу. Виплати працівникам премії (одноразового характеру згідно колективного договору) за спеціальною системою, розробленою на підприємстві і непередбачені актами чинного законодавства. Підприємство забезпечує утримання податку з доходів фізичних осіб, нарахування та утримання єдиного соціального внеску, військового збору та їх сплату до відповідних бюджетів. Сума на виплати матеріального забезпечення і відпусток працівників створюється, відповідно резерву: на забезпечення виплати відпусток працівникам та фонд матеріального заохочення.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї, що виробляє Приватне акцiонерне товариство "Коростенський завод залiзобетонних шпал" є: 1) Шпала залiзобетонна попередньо-напружена типу Ш1-3; 2) Бруси для стрiлочних переводiв типу Р-65,М1/11,М1/9; 3) Шпала залiзобетонна СБ3-0, СБ3-5.2; 4) Шпала залiзобетонна типу Ш-7; 5) шпала залiзобетонна попередньо напружена для сумiщеної колiї Ш2С-1; 6) залiзобетоннi блоки (лотки) для водовiдводу; 7) блоки низьких пасажирських платформ; 8) напівшпали типу КШ-27 для підкранових колій та інша продукція із бетону і залізобетону. Майже вся вищевказана продукцiя виготовляється на замовлення акціонерного товариства "Українська залізниця" та має миттєвий збут. Залежностi вiд сезонних змiн виробництво вищевказаних товарiв не має. Замовниками продукцiї є товариства та підприємства, АТ "Укрзалiзниця", перелiк якої наводиться в планi постачання продукцiї, який розробляє Укрзалiзниця. Товариство впровадило у виробництво випуск залiзобетонних шпал СБ3-0 з бiльш удосконаленим крiпленням на технологiчнiй лiнiї. В минулому році Товариство мало достатньо стiйкий фiнансовий стан і було прибутковим. Виробниками аналогiчної продукцiї на Українi є ПрАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетону" та ПрАТ "Запорiзький завод ЗБШ". Вищевказанi виробники мають середню та незначну ступiнь конкуренцiї, оскiльки не перетинають ринок збуту Товариству та їх продукцiя не має вищих якiсних характеристик нiж аналогiчна у Товариства. У товариства немає даних про конкурентiв по випуску шпали залiзобетонної типу Ш-7 та типу СБ3-5.2.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Рух основних засобiв: 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. Земельнi дiлянки -надiйшло 0 0 0 0 0 -вибуло 0 0 0 0 0 Будинки, споруди -надiйшло 869 527 82 0 0 -вибуло 0 0 0 0 0 Машини та обладнання -надiйшло 681 199 2278 702 4928 -вибуло 554 0 61 35 24 Транспортнi засоби -надiйшло 245 0 3717 0 834 -вибуло 75 0 0 0 0 Iнструменти iнвентар -надiйшло 25 8 152 6 216 -вибуло 200 0 53 21 19 Iншi основнi засоби -надiйшло 0 0 0 0 0 -вибуло 0 0 0 0 0 МНМА -надiйшло 20 5 204 151 251 -вибуло 34 0 12 12 10

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариством освоєно у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок власних коштів 6858 тис.грн. при плані 6480 тис.грн., у т.ч. на придбання основних засобів - 5 978 тис.грн., придбання інших необоротних матеріальних активів - на 251 тис.грн., придбання (створення) нематеріальних активів - 7 тис.грн. та модернізацію основних засобів - на 622 тис.грн. Кошти направлені на придбання модернізації основних засобів, зношеність яких становить 84,0%. Первісна вартість нематеріальних активів на 31.12.2018 року становить 380 тис.грн., на які нарахована амортизація - 108 тис.грн., в результаті їх залишкова вартість складає 272 тис.грн. Основні засоби за первісною вартістю на кінець звітного періоду складають 179067 тис.грн., на які нарахована амортизація в сумі 150402 тис.грн., в результаті їх залишкова вартість складає 28665 тис.грн. За звітний 2018 рік залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ", збільшилась на 3405 тис.грн. Збільшення вартості основних засобів відбувся за рахунок перевищення суми придбання та капітальних поліпшень об'єктів над сумою нарахованої амортизації. Терміни побудови (використання) основних засобів: Будівлі 1958-2010 років, обладнання 1959-2010 років, транспортні засоби 1979-2016 років. Загальна ступінь використання основних засобів - 100% (у періоди роботи). Терміни та умови користування основних засобів становить до повного зносу у виробничій діяльності.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основною проблемою в звiтному перiодi була недостатнiсть обiгових коштiв, яка обумовлюється несвоєчасною оплатою зi сторони замовникiв (якими є пiдроздiли Укрзалiзницi) за вiдвантажену продукцiю, що в свою чергу спричиняє нестабiльнiсть в забезпеченi виробництва сировиною i матерiалами (цемент, дрiт). Крiм вищевказаного Товариство (у сферi забезпечення безперебiйного процесу своєї дiяльностi) вiдчуває неналагоджене виробництво в Українi дроту. Вiдсутнiсть дроту може спричинити вимушенi простої у роботi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Приватне акцiонерне товариство "Коростенський завод залiзобетонних шпал" знаходиться на госпрозрахунковiй системi. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Коростенський завод залiзобетонних шпал" вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку, зокрема Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.99р.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але невиконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду у ПрАТ "Коростенський завод залiзобетонних шпал" немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Приватне акцiонерне товариство "Коростенський завод залiзобетонних шпал" розширяє виробництво залiзобетонних продукцiї, яка користується пiдвищеним попитом на усiх залiзницях України. Постiйне оновлення виробляємої продукцiї дає можливiсть полiпшити фiнансовий стан пiдприємства, пiдвищити ефективнiсть використання та розпорядження майном. Виробничі потужності підприємства становлять 111 тис.куб.м. збірного залізобетону на рік. Підприємство виробляє та реалізує залізобетонні попередньонапружені шпали марки Ш 1-3 для колій шириною 1520 мм з рейками Р65 під скріплення марки КБ, марки СБ3-0 для колії 1520 мм з рейками Р 65 під скріплення марки КПП, марки СБ3-0-1 для колії 1520 мм з рейками Р50 під скріплення КПП, типу СБ 3-5.2 для кривих ділянок колій з рейками Р65 зі скріпленням КПП-5-К, марки СБ3-С (Ш2С-1) для суміщених колій 1520 мм і 1435 мм з рейками Р65 скріпленням марки КПП, брусів стрілочних переводів марок М 1/11 і М1/9 із П - подібними шайбами колії 1520 мм, одиночні бруси стрілочних переводів марок 1/11, 1/9, бруси для башмакоскидача уніфікованого БСУ типу Р65 колії 1520 мм, бруси пристрою зрівнювального типу Р65, лотки водовідвідні для залізничних колій, бортові блоки низьких пасажирських платформ, напівшпали типу КШ-27 для підкранових колій та іншої продукції із бетону і залізобетону. Спеціалізація та функціональна направленість підприємства - виготовлення залізобетонної продукції для потреб АТ "Укрзалізниця". Завантаження виробничих потужностей на 95% залежить від замовлення Укрзалізниці, яка здійснює господарські функції щодо техніко-технологічної модернізації залізничної колії. Окрім Укрзалізниці покупцями залізобетонних виробів для верхньої будови колії виступають промислові підприємства, які володіють власними залізничними коліями та рейковими шляхами. Обсяги замовлень даних компаній є незначними в порівнянні з Укрзалізницею та складають менше 6%.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Активно велися роботи з подальшого вдосконалення виробництва, для поліпшення якості технологічних властивостей бетонної суміші сумісно з ТОВ "СІКА Україна" впроваджувались у виробництво хімічні добавки на отримання бетонів з високими характеристиками довговічності і надійності для виготовлення залізобетонних попередньо напружених шпал та брусів стрілочних переводів з модернізацією бетонозмішувального вузла для приготування бетонної суміші з хімічними добавками.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

3асновником та єдиним акцiонером Приватного акцiонерного товариства "Коростенський завод залiзобетонних шпал" є Держава в особi АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ". Держава в особi АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" володiє усiма акцiями (100%) Приватного акцiонерного товариства "Коростенський завод залiзобетонних шпал". У 2018 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились, тому що власником акцiй Товариства є Держава в особi АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", як єдиного акцiонера, правління якого виконує функції Загальних зборiв Товариства. Iншої iнформацiї, що може бути корисною та iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану, у Товариства не має.