Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23152907
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА СУСПIЛЬНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Станом на 31.12.2018 телерадiокомпанiя представлена на всiй територiї України, органiзацiйна структура Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї складається з 25 (22 - активних) вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiй) та центральної дирекцiї ПАТ <НСТУ>. Структура Телерадiокомпанiї базується на принципах: 1) ефективностi реалiзацiї завдань i досягнення мети Телерадiокомпанiї; 2) забезпечення вiльного доступу до суспiльного мовлення через найбiльш поширенi технологiчнi платформи; 3) запровадження конвергентних мультимедiйних платформ; 4) оптимiзацiї дiяльностi телерадiожурналiстiв; 5) забезпечення ефективної системи управлiння. Телерадiокомпанiя складається з центральної дирекцiї, яка розмiщується у м. Києвi, та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Вiдокремлений структурний пiдроздiл дiє вiдповiдно до положення про такий пiдроздiл, затвердженого правлiнням. Вiдокремлений структурний пiдроздiл очолює його керiвник, який призначається на конкурснiй основi правлiнням та здiйснює свої повноваження вiдповiдно до положення про такий пiдроздiл, на пiдставi i в межах довiреностi, виданої головою правлiння. Телерадiокомпанiя в своїй структурi може мати структурний пiдроздiл, який забезпечує мовлення за межами України. 1. Керiвництво (14 штатних одиниць) 2. Департамент фiнансiв (34 штатнi одиницi). 3. Планово-економiчний департамент (33 штатнi одиницi). 4. Служба внутрiшнього аудиту (12 штатних одиниць) 5. Департамент органiзацiї та розвитку мереж телерадiомовлення (21 штатна одиниця). 6. Департамент регiонального розвитку (14 штатних одиниць): 7. Департамент управлiння активами (11 штатних одиниць) 8. Юридичний департамент (20 штатних одиниць) 9. Департамент управлiння персоналом (24 штатнi одиницi). 10. Департамент закордонного спiвробiтництва (20 штатних одиниць) 11. Департамент зв'язкiв з громадськiстю та засобами масової iнформацiї (27 штатних одиниць) 12. Департамент органiзацiйної роботи (45 штатних одиниць) 13. Другий вiддiл (6 штатних одиниць) 14. Департамент програм (81 штатна одиниця) 15. Департамент цифрових платформ (18 штатних одиниць). 16. Управлiння <Академiя суспiльного мовлення> (6 штатних одиниць) 17. Департамент iнформацiйного мовлення (217 штатних одиниць) 18. Дирекцiя <Українське радiо> (398 штатних одиниць) 19. Творчо-виробниче об'єднання <Музика> (221 штатна одиниця) 20. Творче об'єднання <UA:Культура> (49 штатних одиниць) 21. Творче об'єднання <Київ> (66 штатних одиниць) 22. Творче об'єднання <Крим> (37 штатних одиниць) 23. Творче об'єднання суспiльно-полiтичного мовлення (42 штатнi одиницi) 24. Творче об'єднання освiтнього мовлення (45 штатних одиниць) 25. Творче об'єднання музичних та розважальних програм (25 штатних одиниць) 26. Творче об'єднання музичних та розважальних програм (34 штатнi одиницi) 27. Департамент маркетингу (14 штатних одиниць) 28. Департамент з виробництва (213 штатних одиниць) 29. Департамент технiчного забезпечення (226 штатних одиниць) 30. Департамент безпеки та запобiгання корупцiйних проявiв (65 штатних одиниць) 31. Департамент сервiсу (244 штатних одиниць) 32. Департамент з комерцiйної дiяльностi (24 штатнi одиницi)

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв- 4381 чол.; Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв - 248 чол.; Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 59 чол.; Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) - 208 чол; Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 501 206,4 тис. грн. Зменшення фонду оплати працi вiдносно до 2017 року склав 122 860,3 тис. грн. (або 19,69%). Зменшення ФОП 2018 року порiвняно з 2017 роком вiдбулося внаслiдок реорганiзацiї та скорочення штатних працiвникiв ПАТ <НСТУ> у 2018 роцi. Концепцiя кадрової полiтики ПАТ <НСТУ> полягає в тому, щоб забезпечити зацiкавленiсть всiх працiвникiв в пiдвищеннi ефективностi працi на основi створення необхiдних умов для розвитку творчих можливостей людини, постiйного зростання дiлової квалiфiкацiї i професiоналiзму, полiпшення соцiального забезпечення працiвникiв, забезпечення необхiдних умов для високопродуктивної працi. Змiст та основнi напрямки кадрової полiтики ПАТ <НСТУ>: визначення потреби в кадрах; пошук та пiдбiр персоналу, ротацiя кадрiв; навчання, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї; оцiнка професiйних компетентностей i результатiв дiяльностi персоналу; формування резерву i планування кар'єри; визначення мотивацiї працiвникiв до високопродуктивної працi; рацiональне i ефективне використання кадрових ресурсiв; органiзацiя працi та заробiтної плати; моральне i матерiальне заохочення та iнше.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "НСТУ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "НСТУ" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Порiг суттєвостi становить 5% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi При виправленнi помилок минулих рокiв порiг суттєвостi для коригування статей фiнансової звiтностi у розмiрi не менше 1% виручки вiд реалiзацiї Звiт про рух грошових коштiв - прямий метод Функцiональна валюта - гривня, валюта фiнансової звiтностi - гривня Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються в функцiональнiй валютi за курсом НБУ, дiючим на момент здiйснення операцiї. Немонетарнi статтi, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом НБУ на дату операцiї. Курсовi рiзницi показуються в в фiнансовiй звiтностi згорнуто Порiг суттєвостi визнання нематерiальних активiв - 1тис.грн., якщо менше - витрати поточного перiоду Порiг суттєвостi визнання основних засобiв - 6тис.грн., якщо менше - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Метод амортизцiї основних засобiв - прямолiнiйний, метод амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 100% при вводi в експлуатацiю Строки амортизацiї основних засобiв - Будiвлi та споруди 10-50 рокiв; машини та обладнання - 2-5 роки; транспортнi 5-10 лет; обладнання, iнструменти та прилади 5-35 рокiв; iншi основнi засоби та необоротнi матерiальнi активи - 2-5 роки. Якщо частина нерухомостi не може бути продана або надана в оренду окремо за договором фiнансової оренди, то тодi вся нерухомiсть класифiкується в категорiю iнвестицiйної нерухомостi, тiльки якщо частка нерухомостi, що утримується для власних потреб Товариства, становить менше нiж 5 вiдсоткiв вiд загальної площi нерухомостi. В iншому випадку об'єкти нерухомостi визнаються у складi основних засобiв. Оцiнка iнвестицiйної нерухомостi пiсля визнання - за справедливою вартiстю Визнання фiнансових активiв та зобовязань - за справедливою вартiстю Депозити та ощаднi (депозитнi) сертифiкати на вимогу та строком погашення до трьох мiсяцiв (на дату укладання договору) визнаються як грошовi кошти. Строком бiльше трьох мiсяцiв - фiнансовi iнвестицiї Перiод обертання запасiв - 2 роки, метод списання запасiв - ФIФО Кошти, розмiщенi в банках оголошених банкрутом, банках з вiдкликаною банкiвською лiцензiєю, введеною тимчасовою адмiнiстрацiєю тощо не можуть визнаватися в складi грошових коштiв, та вимагають формування резерву Забезпечення на оплату вiдпусток, включаючи вiдрахування єдиного соцiального внеску з цих сум, станом на кiнець звiтного року визначається за розрахунком, який базується на фактичнiй кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки i середньоденнiй оплатi працi кожного працiвника.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi ПАТ "НСТУ" є виробництво та трансляцiя телерадiопрограм. Фактичнi обсяги розповсюдження (трансляцiя) телерадiопрограм у 2018 роцi становили: 367,9 тис. годин, в тому числi телевiзiйних - 248,8 тис. годин, радiопрограм - 119,1 тис. годин. Середня цiна 1 хв. Ефiру складає Перший, Культура, Крим, ЦК - 649,05 грн. УР-1, УР-2, УР-3, Київ - 1060,39 грн. Регiональнi ТРК (22 ТБ i 20 радiо) - 98,08 грн. Обсяг отриманих коштiв з державного бюджету за 2018 рiк складає 776 520 тис.грн. Обсяг отриманих коштiв вiд надання послуг з розмiщення реклами, iнформацiї про спонсорство та iн.за 2018 рiк складає 60533 тис.грн. Обсяг отриманих коштiв вiд оренди майна - 11784 тис.грн. Загальна сума експорту, а також частка експорту в загальному обсязi продажiв 6 879 тис.грн. Основним перспективним напрямом дiяльностi компанiї в сферi телерадiомовлення та доставки програм стане перехiд до використання сучасних iнструментiв доставки сигналу (IР-технологiї). Зокрема, йдеться про об'єднання спiльною мережею доставки в межах кожної областi радiопередавачiв, якi транслюють програми Українського радiо; роботи iз замiни аналогових радiорелейних лiнiй. Ще одним перспективним напрямом стане створення системи iнструментального монiторингу доставки та трансляцiї телерадiопрограм ПАТ <НСТУ>. Телерадiокомпанiя знаходиться пiд значним впливом репутацiйних ризикiв, ризикiв змiни вподобань та моделей споживання телеглядачiв та радiослухачiв, полiтичного ризику, ризику нестабiльного фiнансування (в тому числi короткостроковiсть коштiв фiнансової пiдтримки державного бюджету не дає можливостi сталого планування довгострокового розвитку), ризику втрати довiри, корупцiйних ризикiв. Планується створення спецiального консолiдуючого пiдроздiлу, який має комплексно оцiнювати вплив певного ризику, встановлювати готовнiсть до його мiнiмiзацiї, реалiзовувати заходи з мiнiмiзацiї ризику та монiторити успiшнiсть запроваджених дiй. Основним перспективним напрямом дiяльностi компанiї в сферi телерадiомовлення та доставки програм стане перехiд до використання сучасних iнструментiв доставки сигналу (IР-технологiї). Зокрема, йдеться про об'єднання спiльною мережею доставки в межах кожної областi радiопередавачiв, якi транслюють програми Українського радiо; роботи iз замiни аналогових радiорелейних лiнiй. Ще одним перспективним напрямом стане створення системи iнструментального монiторингу доставки та трансляцiї телерадiопрограм ПАТ <НСТУ>. В сферi телебачення головну конкуренцiю UA:ПЕРШИЙ складає перша шiстка загальнонацiональних телеканалiв: 1+1, Україна, Iнтер, ICTV , СТБ, Новий канал; В сферi радiомовлення першу п'ятiрку конкурентiв склали такi станцiї, як ХiтФМ, Радiо Шансон, Русское Радио, Авторадiо та Люкс FM. Основна особливiсть програм ПАТ "НСТУ" полягає в об'єктивному висвiтленнi фактiв i подiй, сприяннi вiльному формуванню думок i забезпеченнi виконання основних завдань. ПАТ "НСТУ" для забезпечення трансляцiї телепрограм спiвпрацює з трьома постачальниками послуг. ПАТ "НСТУ" не здiйснює дiяльнiсть в iнших країнах.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

ПАТ "НСТУ" протягом 2017-2018 рокiв здiйснювало значнi витрачання на придбання нематерiальних активiв, зокрема на придбання прав на трансляцiю етапiв Кубку Свiту та Чемпiонату Свiту з Бiатлону, Кубку Свiту з Футболу ФIФА 2018, та Зимових iгр та iнш. Вiдчудження активiв не здiйснювалися.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Значну частку основних засобiв ПАТ "НСТУ" складає нерухоме майно. Нерухоме майно ПАТ "НСТУ" вiдповiдно до законодавства внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Морально застарiле та фiзично зношене виробниче обладнання телерадiокомпанiї потребує замiн. Для оптимiзацiї процесу виробництва контенту та мовлення; виведення телерадiопродукту на новий рiвень якостi технiчними пiдроздiлами телерадiокомпанiї розроблено три технiчнi концепцiї телемовлення, кожна з яких має свої переваги, та концепцiю створення програм в регiонах в унiфiкованому технiчнiчному рiшеннi з можливiстю її покрокового впровадження. Реалiзацiя розроблених концепцiй потребує значних iнвестицiй. Значний обсяг основних засобiв ПАТ "НСТУ" складає нерухомiсть, яка розмiщена у всiх регiонах України, та в якiй проводять дiяльнiсть вiдокремленi структурнi пiдроздiли ПАТ "НСТУ". В 2018 роцi ПАТ <НСТУ> : -укладено договiр та здiйснено фактичне здавання для подальшої утилiзацiї вiдпрацьованих паливно-мастильних матерiалiв та акумуляторних батарей; - укладено договiр та здiйснено фактичне здавання для подальшої утилiзацiї ламп освiтлення, що мiстять небезпечнi речовини (в т.ч. ртуть) - лампи типу ЛД, ДРЛ, ртутно-вольфрамовi та iншi - бiльше 1600 ламп; - в будiвлi ЦД ПАТ <НСТУ> (вул. Мельникова, 42) запроваджено роздiльний збiр смiття (метал/пластик/скло/папiр) - проект <Зелений офiс>; - в будiвлi ЦД ПАТ <НСТУ> (вул. Мельникова, 42) встановленi контейнери для централiзованого збирання акумуляторних елементiв живлення для подальшої їх здачi на утилiзацiю. На балансi ПАТ "НСТУ" у складi незавершених капiтальних iнвестицiй облiковується ранiше понесенi витрати на будiвництво Апаратно-студiйного комплексу на загальну суму 31 047 тис.грн. Завершення будiвництва через недофiнансування наразi не планується. Оцiнка справедливої вартостi витрат для завершення будiвництва у 2018 роцi не проводилась.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Вiдповiдно до частини третьої статтi 14 Закону України "Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України" держава забезпечує належне фiнансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджетi України та становить не менше 0,2 вiдсотка видаткiв загального фонду Державного бюджету України за попереднiй рiк, що у 2018 роцi мало скласти понад 1,5 млрд грн., понад 1,8 млрд грн. у 2019 роцi. Разом з цим, Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк" видатки згiдно з бюджетною програмою КПКВ 1701080 "Фiнансова пiдтримка Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї" у 2018 роцi складають 776 млн грн, що є половиною вiд тiєї суми, яка гарантована Законом, що вкрай недостатньо для виконання завдань, покладених на ПАТ "НСТУ". Неналежне фiнансування НСТУ, яке працює в умовах застарiлого виробничого обладнання, ставить пiд загрозу розвиток демократичного громадянського суспiльства i нiвелює тi заходи, якi вже виконанi на шляху iнтеграцiї до Європейського союзу. Крiм того, Телерадiокомпанiя знаходиться пiд значним впливом репутацiйних ризикiв, ризикiв змiни вподобань та моделей споживання телеглядачiв та радiослухачiв, полiтичного ризику, ризику втрати довiри, корупцiйних ризикiв. Планується створення спецiального консолiдуючого пiдроздiлу, який має комплексно оцiнювати вплив певного ризику, встановлювати готовнiсть до його мiнiмiзацiї, реалiзовувати заходи з мiнiмiзацiї ризику та монiторити успiшнiсть запроваджених дiй.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi ПАТ "НСТУ" здiйснюється переважно за рахунок бюджетних коштiв, що складає 90% вiд загальної суми доходiв. Досягнення покращеня лiквiдностi можлива за умови достатнього фiнансування та збiльшення обсягу реалiзацiї власних послуг.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Не виконанi укладенi договори на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ОСНОВНI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ПАТ<НСТУ> на 2018-2020 роки Перiод 2018-2020 рокiв для українського суспiльного мовника має стати перiодом завершення структурної перебудови i переходу до сталого, планомiрного розвитку. Пiсля радикального скорочення штату компанiї необхiдно переглянути її внутрiшню структуру вiдповiдно до мiжнародних принципiв менеджменту, ухвалити i послiдовно впроваджувати маркетингову стратегiю, реалiзувати вже розробленi концепцiї мовлення, завершити реформу iнформацiйного мовлення на всiх платформах компанiї. Цi основнi напрями на перiод вiд 2018 до 2020 року включно визначенi з урахуванням оцiнки реалiзацiї компанiєю<Основних напрямiв дiяльностi ПАТ ""НСТУ"" на2017 рiк, результатiв мiжнародного аудиту, проведених стратегiчних сесiй та дискусiй за участi членiв Наглядової ради, членiв правлiння компанiї, зовнiшнiх експертiв та представникiв донорiв. На 2018-2020 роки Наглядова рада ПАТ <НСТУ> встановлює п'ять основних напрямiв дiяльностi компанiї, чотири з яких продовжують дiяльнiсть компанiї на попередньому етапi її становлення. 1. Органiзацiйна перебудова компанiї. Масштабне кадрове скорочення, проведене навеснi 2018 року, дало змогу компанiї перейти до наступного етапу: критичного перегляду та перебудови її управлiнської структури на основi рекомендацiй мiжнародного аудиту. Контроль за впровадженням рекомендацiй мiжнародного аудиту має взяти на себе створений у липнi 2018 року Керiвний комiтет, до якого увiйшли представники Наглядової ради та правлiння, представники донорiв, запрошенi експерти. 2. Стратегiя мовлення: сприяння змiцненню соцiального капiталу українського суспiльства. Стратегiчний характер цього напряму було описанов <Основних напрямах дiяльностi ПАТ ""НСТУ"" на 2017 рiк>. Зокрема, залишається актуальним завдання пошуку i впровадження розумного балансу мiж аргументованою, не манiпулятивною критикою суспiльних недолiкiв та позитивним висвiтленням суспiльних здобуткiв. Разом з тим, на поточному етапi це стратегiчне завдання передбачає низку конкретних крокiв. Зокрема, компанiї належить: 2.1. Продовжити роботи з налагодження дiалогу мiж мовником та аудиторiєю i дiалогу мiж представниками аудиторiї за посередництва мовника. Продовжити впровадження з цiєю метою дiалогових форматiв радiо- i телеефiрiв. Визначитися з планами запуску на каналi<UA:Перший> суспiльно-полiтичного ток-шоу. 2.2. Виправити наявний в iнформацiйнiй полiтицi ПАТ<НСТУ> (насамперед у теленовинах) дисбаланс, пов'язаний з надмiрним iгноруванням дiй представникiв влади всiх рiвнiв. Впровадити у новиннiй полiтицi принцип мiсiї ПАТ<НСТУ> - <Надавати суспiльству достовiрну та збалансовану iнформацiю про Україну та свiт>, включно зi збалансованим iнформуванням про поточнi дiї представникiв української держави всерединi та зовнi країни. 2.3. Розробити (правлiння) i до кiнця другого кварталу 2019 року ухвалити (Наглядова рада) довгостроковi концепцiї мовлення двох центральних телеканалiв(<UA:Перший> та<UA:Культура>). 2.4. Перейти до планового зростання рейтингiв довiри <вiд досягнутого> (за даними соцiологiї) в розрахунку на сезон та/або рiк. 2.5. Розробити (правлiння) i до кiнця першого кварталу 2019 року ухвалити (Наглядова рада) концепцiю просування бренду суспiльного мовника, з урахуванням запланованого ребрендiнгу. 2.6. Затвердити до кiнця2018 року концепцiю мовлення з тематики нацменшин; у2019-2020 роцi перейти до рiчних/сезонних планiв заходiв iз впровадження цiєї концепцiї. 2.7. Продовжити пошук оптимальних медiйних форматiв та полiтик, якi сприяють змiцненню соцiального капiталу, консолiдацiї українського суспiльства, поглибленню нацiональної свiдомостi; у зв'язку з цим, звернути особливу увагу на обмiн сюжетами мiж регiональними фiлiями та пiдготовку сюжетiв у регiонах для всеукраїнського мовлення. Знайти способи впровадити <український погляд> та <український iнтерес> на рiвнi сiтки/контенту мовлення. 2.8. Врахувати i розвинути позитивний досвiд Українського радiо, яке, за даними вимiрювань, у2017-2018 роках добилося суттєвого зростання та омолодження середнього вiку своєї аудиторiї. В наступнi роки ПАТ<НСТУ> слiд забезпечити змiцнення технiчної спроможностi Українського радiо, Радiо<Промiнь>, Радiо <Культура> та радiопродакшну, розвиток мереж радiомовлення, участь Українського радiо в галузевих об'єднаннях радiомовникiв, розвиток творчих колективiв Українського радiо у вiдповiдностi до провiдної практики мовникiв-членiв Європейської спiлки мовникiв. Слiд також розглянути доцiльнiсть пiдпорядкування радiоплатформi функцiй маркетингу та комунiкацiї i перспективи поширення радiоконтенту на цифрових платформах. 2.9. Розробити(правлiння) i до1 грудня2018 року ухвалити(Наглядова рада) довгострокову концепцiю регiонального мовлення. Наглядова рада буде оцiнювати успiшнiсть дiяльностi ПАТ <НСТУ> в цьому напрямi аналiзуючи сiтку мовлення, рiчнi плани дiяльностi компанiї та звiти щодо їхньої реалiзацiї, звiти правлiння щодо впровадження ухвалених концепцiй (просування бренду, мовлення з тематики нацменшин), соцiологiчнi данi, данi внутрiшнього та зовнiшнього монiторингу. 3. Суспiльна трансформацiя: особлива увага до дитячої та молодiжної аудиторiї. Стратегiчний характер цього напряму було описано в <Основних напрямах дiяльностi ПАТ""НСТУ"" на2017 рiк>. Реалiзуючи на новому етапi завдання компанiї щодо сприяння суспiльнiй трансформацiї, необхiдно до1 листопада2018 року розробити(правлiння) i до 31 грудня2018 року ухвалити(Наглядова рада) концепцiю мовлення для дитячої та молодiжної аудиторiї, а у2019-2020 роцi перейти до рiчних/сезонних планiв заходiв iз впровадження цiєї концепцiї. Наглядова рада буде оцiнювати успiшнiсть дiяльностi ПАТ <НСТУ> у цьому напрямi, аналiзуючи подану правлiнням на затвердження Наглядовою радою концепцiю мовлення для дитячої та молодiжної аудиторiї, подальшi плани та звiти щодо впровадження цiєї концепцiї, данi внутрiшнього та зовнiшнього монiторингу. 4. Маркетингова та комунiкацiйна стратегiя: позицiонування каналiв, просування програмних продуктiв та популяризацiя Суспiльного мовлення. Перехiд компанiї до моделi сталого розвитку передбачає систематизацiю маркетингової стратегiї, з розробкою та впровадженням маркетингових моделей для кожного каналу загальнонацiонального мовлення, каналiв регiонального мовлення та цифрових платформ. Компанiї слiд розробити позицiонування кожного iз загальнонацiональних каналiв та позицiонування каналiв регiонального мовлення на основi попередньо розроблених концепцiй мовлення цих каналiв, щоб уможливити перехiд до стратегiчного планування розвитку всiх каналiв мовлення на сезон/рiк з урахуванням визначеного позицiонування. Також компанiї належить розробити комунiкацiйну стратегiю просування своїх каналiв та програмних продуктiв. Наглядова рада буде оцiнювати успiшнiсть дiяльностi ПАТ <НСТУ> у цьому напрямi, аналiзуючи розробленi пiд керiвництвом правлiння компанiї маркетинговi стратегiї та плани розвитку каналiв мовлення (на основi визначеного позицiонування), соцiологiчнi данi, данi внутрiшнього та зовнiшнього монiторингу. 5. Змiст мовлення: завершення реформи iнформацiйного мовлення. Упродовж2017 та першої половини2018 року iнформацiйне мовлення вдалося оновити лише частково. Компанiї слiд завершити реформу iнформацiйного мовлення, орiєнтуючись на ключовi показники надiйностi, збалансованостi, оперативностi та вiзуальної привабливостi(в телевiзiйних форматах мовлення). Також керiвництву iнформацiйного та суспiльно-полiтичного мовлення слiд звернути особливу увагу на широке та неупереджене висвiтлення полiтичних процесiв в країнi, ознайомлення аудиторiї суспiльного мовника з позицiями рiзних полiтичних сил(президент, парламентськi партiї, непарламентськi партiї, уряд, представники громадянського суспiльства). При цьому суспiльному мовнику слiд уникнути як полiтичної ангажованостi, так i надмiрного вiдсторонення вiд полiтичних процесiв та поточних дiй основних полiтичних гравцiв. Наглядова рада буде оцiнювати успiшнiсть дiяльностi ПАТ <НСТУ> у цьому напрямi, аналiзуючи данi внутрiшнього та зовнiшнього монiторингу, соцiологiчнi данi, контент-аналiз iнформацiйних та суспiльно-полiтичних програм.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом 2018 року телерадiокомпанiя системно проводила дослiдження вподобань аудиторiї. Для аналiзу використовувалися данi телевiзiйної панелi згiдно з угодою з Iндустрiальним телевiзiйним комiтетом. Радiо вивчалося на основi даних радiопанелi, якi надавалися компанiєю Кантар ТНС. За результатами року середня частка телеканалу UA: ПЕРШИЙ в аудиторiї 18+ Україна становила 0,85 %. Тижневе охоплення аудиторiї Українського радiо 7,2 %. Також в 2018 роцi проводилася низка якiсних дослiджень у форматi фокус-груп. Загальна сума витрат на закупку даних в 2018 роцi становила 2,1 млн грн. Упродовж 2018 року було проведено дослiдження актуального стану радiоелектронних засобiв, якi ПАТ <НСТУ> використовує для доставки та трансляцiї телерадiопрограм. На пiдставi цього дослiдження, а також згiдно з Законом та iншими нормативно-правовими актами було розроблено Стратегiю розвитку мереж мовлення ПАТ <НСТУ>. Документ передбачає розбудову 2-х нацiональних радiомереж пiд радiоканали <Промiнь> та <Культура>, перехiд на сучаснi технологiї теле- та радiомовлення (DAB+ та DVB T2), активне використання iнтернет-технологiй для розповсюдження телерадiопрограм.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Банки, що обслуговують емiтента в 2018 роцi: Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку),МФО банку, Поточний рахунок, Валюта (грн, евро, дол тощо) АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26046903290508, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26000924423259, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26044903290511, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26003924423030, Грн.; ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", 300614, 26001500290812, Грн.; Ф ВОЛИНСЬКЕ ОБЛ УПР АТОЩАД М.ЛУЦЬК, 303398, 26006300690826, Грн.; АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 305299, 26007050288782, Грн.; ЛФАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 304795, 26000053718876, Грн.; ПАТ "Укрексiмбанк", 322313, 26005000020435 , Грн.; АТ "Укрексiмбанк", 322313, 26003000017611, Грн.; ЗРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Запорiжжя, 313399, 26003055735018, Грн.; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 320478, 26046055704705, Грн.; IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 336677, 26006052524197, Грн.; ПАТ КБ "Приватбанк", 323583, 26009052922684, Грн.; Захiдне ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 325321, 26009053729237, Грн.; АТ "УкрСиббанк", 351005, 26000647663100, Грн.; Фiлiя ООУ АТ"Ощадбанк" м,Одеса, 328845, 26004300184353, Грн.; АТ КБ "Приватбанк", 331401, 26003054629310, Грн.; АТ "Укрексiмбанк", 322313, 26004000015526, Грн.; АТ КБ "Приватбанк", 337546, 26002055028938, Грн.; Тернопiльська фiлiя АТ КБ "Приватбанк", 338783, 26002055123205, Грн.; Тернопiльська фiлiя АТ КБ "Приватбанк", 338783, 26046055105438, Грн.; Херсонська фiлiя ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Херсон, 352479, 26000052216845, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26007924423843, Грн.; Черкаське ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 354347, 26008051537633, Грн.; ЧФ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 356282, 26003051515309, Грн.; Чернiгiвське РВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 353586, 26007051421921, Грн.; Чернiгiвське РВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 353586, 26004051422376, Грн.; Чернiгiвське РВ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 353586, 26006051418388, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26005924423276, Грн.; ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВ, 820172, 35239034016475, Грн.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26003924423030, Евро.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26003924423030, Дол.; АБ "УКРГАЗБАНК", 320478, 26003924423030, Шв.фр.; За результатами вiдкритого конкурсу 22 жовтня Наглядова рада обрала Ревiзiйну комiсiю ПАТ <НСТУ> у складi п'яти осiб. Головою комiсiї стала Наталiя Євченко, членами - Євген Дубiч, Олександр Пальнiков, якi подалися на конкурс Наглядової ради, а також ще двоє представникiв вiд державних органiв Наталiя Покотило (Державна аудиторська служба України) та Юлiя Микитин (Держкомтелерадiо). Вiдповiдно до статтi 13 Закону Ураїни <Про Суспiльне телебачення i радiомовлення України> пiд час здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння НСТУ ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, що мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi НСТУ; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання правлiнням НСТУ повноважень щодо розпорядження майном НСТУ та проведення фiнансових операцiй вiд iменi НСТУ; 5) своєчаснiсть та правильнiсть проведення розрахункiв за зобов'язаннями НСТУ; 6) зберiгання коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв НСТУ; 8) фiнансовий стан НСТУ. Ревiзiйна комiсiя НСТУ вiдповiдно до покладених на неї завдань проводить плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi НСТУ. Порядок проведення перевiрок та органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про ревiзiйну комiсiю НСТУ. Засiдання ревiзiйної комiсiї НСТУ проводяться у разi потреби, але не рiдше одного разу на мiсяць, а також перед початком перевiрок та за їх результатами. За результатами проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя приймає рiшення. Засiдання ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї ухвалюються бiльшiстю голосiв вiд загального складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя повiдомляє про результати проведених нею перевiрок Наглядовiй радi НСТУ. За звiтний перiод вiдбулося два засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ <НСТУ>, на яких розглядалися процедурнi питання обрання секретаря, розроблення Регламенту роботи ревiзiйної комiсiї, внесення змiн до Положення про ревiзiйну комiсiю, проекти договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї. Загальнi збори акцiонерiв затверджують фiнансовий план. Наглядова рада затверджуює рiчний план дiяльностi. Виконавчий орган планує виробничо-господарську та iншу дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту. Загальнi збори акцiонерiв затверджують звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Телерадiокомпанiї. Наглядова рада затверджує щорiчний (загальний) звiт про дiяльнiсть. Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради регулюються Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення.