Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00191230
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Опис бізнесу


Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

В 2018 році в організаційній структурі емітенту відбувалися зміни в структурі та діяльності у відповідності з попереднім звітним періодом, у тому числі: 1. Скасовано підрозділи: - цех ремонту мартенівських печей; - керівник проекту. 2. Створено підрозділи: - відділи: планування, оформлення та сервісного супроводження заказів, планування та транспортного експедирування, фактурування постачань та оплати, договорів та цін, супутньої продукції, аналізу та управління ризиками безпеки.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 10 394 осіб; середня чисельність позаштатних осіб та осіб, які працюють за сумісництвом (зовнішнім) – 46 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 16 осіб; фонд оплати праці 2 195 164,9 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці (+409 608,5 тис. грн. або +22,9 %) відносно попереднього року відбулося за рахунок зросту середньої заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості на 33,4 % (+549 144,0 тис. грн.) та зниження чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості на 7,8 % (-139 535,5 тис. грн.). Кадрова програма ПАТ «Запоріжсталь», спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників. Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу ПАТ «Запоріжсталь» на посади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців призначаються робітники, кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (ДКХПП України). На комбінаті діє система підготовки персоналу, яка передбачає проведення безперервного навчання персоналу, згідно затвердженим планам заходів, що відповідають цілям підприємства в області якості. Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців на комбінаті спрямовано на вдосконалення їх професійних знань, навичок менеджменту в сучасних умовах бізнесу, оволодіння новими методами управління виробництвом. Належна увага в системі розвитку персоналу приділяється підготовці керівників та кадрового резерву. Для цього на комбінаті діє Корпоративний університет, в якому у 2018 році пройшли навчання 2491 робітник виробничих підрозділів. У рамках реалізації програми «Бережливе підприємство» в Центрі навчання «КАМПУС» 5649 працівників комбінату пройшли навчання за темою «Інструменти безперервного вдосконалення». Також у ПАТ «Запоріжсталь» особлива увага приділяється навчанню персоналу з питань охорони праці (вимоги «Закону України про охорону праці», Типового положення «Про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці»). У 2018 році загальний курс навчання з питань охорони праці пройшли 714 чол. Працівники служби охорони праці, члени атестаційних комісій (перевірка знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів), експерти технічні, фахівці з неруйнівного контролю проходять навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України», ДП «Державне підприємство «Атестаційний центр з неруйнівного контролю при ІЄЗ ім. Є.О. Патона Національної академії наук України», м. Київ. У 2018 році пройшли навчання 34 працівника комбінату. Проведено навчання посадових осіб (189 чол.) з залученням Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області на право проведення інструктажів з пожежної безпеки, видачі наряд-допусків на виконання тимчасових вогневих робіт. Використовуючи кращі світові практики, які застосовані на виробництві, по зміні відношення кожного працівника до особистої безпеки і безпеки його колег в 2018 році проведено навчання 269 робітників комбінату на курсах: «Забезпечення безпеки робіт, що виконуються згідно наряд-допуску»; «Ефективні інструменти управління охороною праці для керівників початкової ланки». У рамках підготовки добровільних медичних помічників за курсом: «Надання долікарської медичної допомоги» пройшли навчання 1348 працівників комбінату. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робочих кадрів на комбінаті здійснюється відповідно до типових навчальних планів, а також модульних та робочих програм, розроблених фахівцями структурних підрозділів по більше ніж 200 професіям. Всі програми складено відповідно до методичних рекомендацій, погоджених з Міністерством праці та соціальної політики України і затверджених Міністерством освіти і науки України. Навчання проводиться в кабінетах, навчальних класах, а також на спеціально створених в умовах виробництва полігонах. У 2018 році пройшли навчання (підготовка та підвищення кваліфікації) 9292 працівника ПАТ «Запоріжсталь».

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

1. «Українська асоціація сталеплавильників». Місцезнаходження: 83017, м. Донецьк, пер. В'ятський, 17. Асоціація сприяє розвитку, організації та виконання робіт з підвищення технічного і економічного рівня сталеплавильного і суміжних з ним виробництв, включаючи їх модернізацію та вдосконалення із залученням національних і зарубіжних фінансових, технічних та інтелектуальних ресурсів. Функції: - сприяння у вдосконаленні нових форм господарювання в металургійному виробництві, участь у формуванні політики ціноутворення продукції сталеплавильного виробництва. - розвиток і розширення взаємовигідного співробітництва з закордонними фірмами, фондами, кредитними та інвестиційними інститутами, спільнотами та банками, фінансово - промисловими групами та ін. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2002 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - асоційований член. 2. Асоціація «ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ ПРОКАТУ». Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Леніна, 1. Асоціація активно займається вивченням проблем українських виробників металопрокату, в тому числі в питаннях, пов'язаних з експлуатацією прокатного обладнання. Функції: - аналіз та вивчення діяльності виробників прокату; - надання висновків та рекомендацій членам Асоціації. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2002 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - співзасновник та член Асоціації. 3. Громадська спілка «Українська асоціація досконалості та якості». Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Нікольсько-Слобідська, 6-Д. Основною метою діяльності Спілки є – задоволення та захист законних, соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів (учасників), а також сприяння формуванню громадської думки та політики у сфері застосування сучасних методів і засобів підвищення досконалості українських організацій, як основи забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та поліпшення життя громадян України. Функції: - надання інформаційно-консультаційних послуг; - проведення семінарів, конгресів з глобальних питань менеджменту якості, охорони праці. Термін участі ПАТ "Запоріжсталь" у спілці: з 2016 року. Позиція ПАТ "Запоріжсталь" у спілці - член Спілки. 4. Запорізька торгово-промислова палата. Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, б. Центральний, 4. Палата здійснює 57 видів послуг необхідних в діяльності сучасного підприємства: експертні, юридичні, патентно-ліцензійні, маркетингові, консультаційні, зовнішньоекономічні, навчальні та інші. Функції: - надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізької області; - оформлення та видача Акту експертизи, сертифікатів походження товару для одержувачів близього та далекого зарубіжжя. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 1966 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в ЗТПП - дійсний член Палати. 5. Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень «Укрвідтранс». Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, 1. Сприяння розробкам та удосконаленню загальної транспортного законодавства. Координація рішення загальних технічних досліджень та розробок, технологічних та інших проблем, які виходять за межі можливостей чи економічної доцільності окремого члена Асоціації. Організація, участь та супровід розробки нормативно-правових актів щодо діяльності відомчого транспорту. Участь у впровадженні єдиної технічної політики щодо створення нового та удосконалення чинного спеціалізованого рухомого складу. Видання та тиражування керівних, довідкових та інших інформаційних матеріалів пов'язаних з проблемами роботи відомчого транспорту. Функції: - координація і консолідація зусиль членів Асоціації для вирішення проблем професійної діяльності відомчого транспорту, що становлять спільний інтерес, без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень; - сприяння технічному прогресу на відомчому транспорті. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2005 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - повний член Асоціації з правом вирішального голосу. 6. Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «Екомет». Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пл. Леніна, 1, офіс 235. Наукове обгрунтування, розробка і проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту навколишнього середовища від діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу. Функції: - здійснення інформаційно-методичного забезпечення природоохоронної діяльності, пошук рішень екологічних проблем підприємства. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2004 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - асоційований член Асоціації. 7. Запорізький обласний союз промісловців і підпріємців (роботодавців) «Потенціал». Місцезнаходження: 69005, м. Запоріжжя, пл. Леніна, 135. Заснований 40 провідними промисловими підприємствами області 14 вересня 1990 року з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, захисту законних прав і інтересів виробників товарів і послуг, консолідації їх діяльності, спрямованої на формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Функції: - захист прав і законних інтересів членів союзу; - організація бізнес-форумів, виставок, конференцій і семінарів, спрямованих на розвиток промислового потенціалу області, підвищення ефективності господарювання. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Союзі: з 1998 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Союзі - член Союзу. 8. Організація роботодавців підприємств металургійного комплексу «Союз металургів в Запорізькій області». Місцезнаходження: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 74. Сприяння об'єднанню работодавців металургійного комплексу Запорізької області. Функції: - представництво та захист економічних, соціальних та інших інтересів своїх членів на обласному рівні, а також координація та консолідація дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Організації: з 2011 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Організації - засновник та член Організації. 9. Об'єднання підприємств «УКРМЕТАЛУРГПРОМ». Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, будинок 11. Єдина організація в металургійній галузі України, в якій організовано системний збір і кваліфікована обробка інформації широкого спектру про діяльність металургійних підприємств. Функції: - розробка і формування скоординованих балансів виробництва, сировини і поставок основних видів продукції гірничо-металургійного комплексу; - збір, обробка та аналіз результатів виробничо-господарської та економічної діяльності підприємств об'єднання; - участь у розробці та реалізації національних, державних і галузевих програм розвитку ГМК, програм з питань охорони праці, навколишнього природного середовища; - проведення методичних семінарів, круглих столів по РЕАСН - законодавству, Кіотському протоколу та іншим питанням. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Об'єднанні: з 1994 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Об'єднанні - учасник Об'єднання. 10. Асоціація «Річки України». Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 12. Функції: - захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном; - сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі внутрішнього водного (річкового) транспорту та суміжних галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології; - сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки. Термін участі ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації: з 2015 року. Позиція ПАТ «Запоріжсталь» в Асоціації - дійсний член Асоціації.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не велась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

В 2018 році облікова політика емітента включала метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо. 1. Амортизація основних засобів Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно зі строками корисної служби, установленими технічним персоналом ПАТ «Запоріжсталь» Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації. Для цілей розрахунків амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення активу в експлуатацію. На землю амортизація не нараховується. На об'єкти, що належать до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 100% у момент їх введення в експлуатацію. 2. Оцінка запасів Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В собівартість придбання запасів включаються наступні витрати: - суми, які оплачуються відповідно до договору постачальникові, за винятком непрямих податків; - суми митних зборів при ввезенні; - суми непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; - транспортно-заготівельні витрати – витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів; - інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатного для використання в запланованих цілях (наприклад, ризикова маржа (винагорода банку) по акредитивах, відкритих відповідно до умов договорів поставки запасів, якщо можливо зіставити цю маржу з конкретною партією/партіями запасів). Торговельні й інші знижки вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів. У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, на пошук і відбір постачальника, на залучення консультантів і т.п. Такі витрати відносяться на адміністративні або витрати на збут. Собівартість запасів, виготовлених комбінатом, включає витрати, безпосередньо пов'язані з даними одиницями запасів, а саме: - прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, інших виробничих матеріалів); - прямі витрати на оплату праці (заробітна платня та інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві продукції); - інші прямі витрати (усі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат: амортизація устаткування, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землі, на якій перебувають виробничі приміщення, і т.п.); - змінні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків, такелажників, кранівників); - постійні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які залишаються постійними при зміні обсягів виробництва, такі як знос й обслуговування загальновиробничих приміщень і устаткування, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення) у сумі, розподіленої на витрати виробництва. Нерозподілена сума постійних загальновиробничих витрат відноситься на собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у періоді виникнення таких витрат. При обліку запасів у їхню вартість ПАТ «Запоріжсталь» включає й інші витрати, якщо тільки вони пов'язані із приведенням цих запасів у стан, придатних для використання в належних цілях. Наприклад, витрати на розробку специфічного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати на доробку продукту під вимоги конкретного споживача і т.і. Прикладами витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, є такі: - понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати; - витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва; - адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; - витрати на продаж. 3. Метод оцінки запасів при вибутті ПАТ «Запоріжсталь» при вибутті запасів використовує метод середньозваженої вартості. При використанні середньозваженого методу, вартість одиниці запасів визначається як середньозважена від вартості аналогічних взаємозамінних запасів на початок періоду й вартості придбання або виробництва цих запасів протягом періоду. ПАТ «Запоріжсталь» використовує той самий метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають однакове призначення й однакові умови використання. 4. Первісна оцінка фінансових активів і зобов'язань При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПАТ «Запоріжсталь» оцінює його по справедливій вартості. При первісному визнанні фінансових активів/зобов'язань, які не є активами/зобов'язаннями, що обліковуються по справедливій вартості з відображенням результатів її зміни у звіті про фінансові результати, ПАТ «Запоріжсталь» включає в їхню вартість також витрати по угоді, прямо пов'язані із придбанням або випуском фінансового активу або фінансового зобов'язання. Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості без врахування витрат по угоді, є: цінні папери (облігації, векселі, акції), що обліковуються по справедливій вартості з відображенням результатів її зміни у звіті про фінансові результати. Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості плюс витрати по угоді є: цінні папери (облігації, векселі), утримувані до погашення, позики видані й дебіторська заборгованість, облігації випущені, що не обертаються на активному ринку, кредити отримані. Коли існує активний ринок для фінансового інструмента (а саме, котирування фінансового інструмента визначене й відоме всім учасникам ринку), тоді справедлива вартість цього фінансового інструмента визначається на підставі цього котирування. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, тоді ПАТ «Запоріжсталь» оцінює справедливу вартість із використанням наступних методів: - аналізу операцій з таким самим інструментом, проведених у недавньому часі між незалежними сторонами; - поточної справедливої вартості подібних фінансових інструментів; - дисконтування майбутніх грошових потоків. 5. Фінансові зобов'язання Фінансові зобов'язання, що враховуються по справедливій вартості, після первісного визнання ПАТ «Запоріжсталь» враховує по справедливій вартості. Інші фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка. Первісна вартість позик отриманих приймається у сумі, яка дорівнює фактично отриманим коштам і витратам, пов'язаним з безпосереднім одержанням такої позики. Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату по амортизованій вартості, яка являє собою поточну вартість очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Різниця між номінальною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю являє собою суму амортизації. Зазначена сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових доходів і витрат протягом усього періоду погашення заборгованості. На кожну дату звітності ПАТ «Запоріжсталь» виділяє поточну частину (суму, яка буде погашена протягом 12-ти місяців з дати звітності) з кожного довгострокового фінансового інструмента, і враховує таку частину в складі поточних зобов'язань. Комбінат повинен списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тоді і тільки тоді, коли воно погашено, тобто коли зазначене в договорі зобов'язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» постійно ведуться роботи, направлені на покращення якості та розширення сортаменту продукції, яку він виробляє. Основними видами продукції, які виробляє підприємство є: • переробний чавун; • сляби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей; • гарячекатаний і холоднокатаний прокат в рулонах і листи; • холодногнуті профілі; • жесть чорна; • стрічка сталева. Комбінат є одним з найбільших в Україні виробником прокату, в тому числі особливо складної витяжки для автомобільної промисловості, консервної тари, холоднокатаного листа та стрічки для інструментальної та машинобудівної промисловості, листа з легованих сталей, гнутих профілів і товарів народного споживання. Металопродукція ПАТ «Запоріжсталь» має раціональне співвідношення ціна/якість. Реалізація прокату: у натуральній формі – 3 471 845 т; сума реалізації – 50 179 841 тис. грн.; частка від загальної суми реалізації у грошовому виразі – 84,83%; середньореалізаційна ціна – 14 453 грн./т. Реалізація чавуну: у натуральній формі – 805 168 т; сума реалізації – 7 489 039 тис. грн.; частка від загальної суми реалізації у грошовому виразі – 12,66%; середньореалізаційна ціна – 9 301 грн./т. Реалізація виробів подальшої переробки: у натуральній формі – 53 871 т; сума реалізації - 767 286 тис. грн.; частка від загальної суми реалізації у грошовому виразі – 1,30%; середньореалізаційна ціна – 14 243 грн./т. Загальна сума експорту становить 38 823 027 тис.грн. Частка експорту в загальній сумі реалізації становить 65,63%. Основні ринки збуту: внутрішній ринок, Європа, Туреччина, Африка, СНД, Ближній Схід, Азія, Америка. В 2019р згідно прогнозу аналітичної організації World Steel Association попит на сталеву продукцію на світовому ринку збільшиться на 1,4%, до 1681,2 млн. тон. На думку експертів, попит на сталеву продукцію підтримують такі чинники як відновлення економічної активності в західних країнах, а також покращення результатів економік, що розвиваються. Найшвидше попит на сталеву продукцію буде збільшуватися в країнах Азії (без Китаю). Також підвищення попиту очікується на ринках Близького Сходу та АСЕАН завдяки продовженню реалізації інфраструктурних проектів. Для Туреччини World Steel прогнозує відновлення економіки і національного ринку сталевої продукції завдяки антикризовим заходам уряду, що також вплине на попит. Що до України, в 2019 році очікується зростання споживання сталі на 0,9% - до 5,8 млн тонн. Попит на плоский прокат має деякі сезонні коливання (весняне збільшення на внутрішньому ринку у зв’язку з початком будівельного сезону, тощо), які, в тім не мають суттєвого впливу на обсяги продажу. Основні ринки збуту та основні клієнти. 1. Основні ринки збуту: внутрішній ринок 25,13%; Європа 17,26%; Туреччина 14,04%; Африка 11,83%; СНД 8,64%; Ближній Схід 8,35%; Азія 6,02%; Америка 5,61%. Основними клієнтами на внутрішньому ринку є: ТОВ "Метінвест СМЦ"; ТОВ «МД Істейт"; ТОВ «ЗЛМЗ»; ПрАТ «ТЗ «ТРУБОСТАЛЬ»; ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та інші. 2. Основними клієнтами на зовнішньому ринку є: ТОВ "Метінвест Євразія"; ТОВ «Метінвест СМЦ»; ТОВ "Метінвест Дистрибуція"; «Метінвест Інтернейшнл С.А.» та інші. Інформація про основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту Ризики державного керування: 1) Нестабільність курсу гривні до світових валют, що обмежує свободу маневру в експортній діяльності; 2) Відсутність повноцінного доступу на ринки капіталу, необхідного для реалізації великих інвестиційних програм підприємства; 3) Відсутність державних інфраструктурних проектів та програм підтримки промислової галузі. В умовах фінансової кризи та воєнних дій на сході країни підтримка вітчизняних галузей, споживачів металопродукції збільшила б попит на сталь на внутрішньому ринку. Експортні ризики. ПАТ «Запоріжсталь» більшу частину своєї продукції поставляє на експорт. Нестабільність політичної ситуації в країні та економічної ситуації в світі і в окремих регіонах, а також проведення загороджувальних заходів та обмеження імпорту продукції в країнах-споживачах продукції комбінату викликають ризик зниження обсягу поставок продукції і цін. Ризики, пов'язані з експортом, трохи зм'якшує добре диверсифікована структура продажів, завдяки якій комбінат має можливість при необхідності перенаправляти поставки своєї продукції з одного ринку на інший. Операційні ризики: 1) нерегулярні поставки сировини, пов'язані з нестабільною роботою залізниці; 2) зростання конкуренції та зниження цін на основну продукцію підприємства; 3) введення квот і інших економічних обмежень; 4) зростання цін на послуги монополістів ринку; 5) відтік кваліфікованого персоналу і брак молодих фахівців. Виробничо-технологічні ризики. Для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на світових ринках разом зі зменшенням її собівартості необхідно замінити застаріле та зношене устаткування з проведенням модернізації сталеварного та прокатного обладнання підприємства. Істотні проблеми, які негативно впливали на розширення ринків збуту, це: - наслідки фінансової нестабільності в деяких регіонах, які зумовили зниження попиту на сталь; - обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита на прокат в країнах Індонезія, Таїланд, США, Мексика, Бразилія, Канада, Індія, Пакистан, а також країнах ЄС; ввізне мито на прокат в Туреччині та Тайвані); - перевиробництво металопродукції в Китаї; - послаблення курсу місцевих валют до долару США сприяє зниженню конкурентоспроможності імпортної продукції (зокрема української); - негативне економічне та соціально-політичне становище України формує думку у покупців про можливість невиконання комбінатом зобов’язань за контрактом; - незадовільний стан рухомого складу залізничного транспорту призводить до підвищення періоду доставки металопродукції до точки призначення. Основні умови співпраці на ринку дальнього зарубіжжя відповідають Міжнародним правилам тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС у редакції 2010 року: -базис постачання FOB/CPT морські порти України; -базис постачання СFR порти України; -базис постачання DAF кордон України. Типовий розподіл споживачів металопродукції на внутрішньому ринку по галузям виробництва: трубні підприємства - 34,95%; Сервісні метало-центри 28,93%; комерційні підприємства - 15,21%; виробництво металевих виробів - 4,34%; металургійні підприємства – 8,12%; виробництво меблів - 2,69%; машинобудування - 1,21%; легка промисловість – 1,41%; хімічна промисловість – 0,28%; техніка залізничного транспорту, ремонт та запчастини до них - 1,51%; енергетика - 0,33%; Будівництво - 0,02%; та інші – 1,00%; Всього - 100% Для задоволення потреб ринку України та держав СНД в області гнучкості умов поставки оплати та ціноутворення комбінатом укладені договори комісії з ТОВ «Метінвест СМЦ», ТОВ «Метінвест Євразія» та ТОВ «Метінвест Дистрибуція», які мають сервісні метало-центри та забезпечують продукцією споживачів в обсязі менше вагонних норм. Продаж металопродукції на експорт дальнього зарубіжжя здійснювався в 59 країн світу, найбільш великими ринками є: Туреччина, Македонія, Індія, Болгарія, Єгипет, Йорданія, Ліван, Польща, Ізраїль. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін. Основні види споживчої сировини для потреб підприємства – кокс, залізорудний концентрат, залізорудний обкотиш, вогнетривкі матеріали та інше. Виробники залізорудного концентрату: - ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг; - ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг. Поставка здійснюється залізничним транспортом. Виробники коксу: - ПРАТ «Запоріжкокс», м. Запоріжжя; - ПРАТ «ДКХЗ», м. Кам‘янське; - ПРАТ «АКХЗ», м. Авдіївка. Поставка здійснюється залізничним транспортом. Виробник залізорудного обкотишу: - ПРАТ «ПІВНГЗК», м. Кривий Ріг. Сировина є доступною. Поставка здійснюється залізничним транспортом. Ціни на сировину в умовах ринкових відносин нестабільні, підвладні інфляційним процесам, коливанню курсу американського долара та євро, митній політиці. Великий вплив на динаміку цін мають виробники і розпорядники сировини, які є монополістами на ринку. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснюється діяльність, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку. З 2016 року в економіці України спостерігається відновлення загальної макроекономічної стабільності, що супроводжується структурними реформами, зростанням інвестицій, спрямованих на вітчизняну економіку, зростанням купівельної спроможності населення, зростанням випуску продукції промисловими підприємствами, активізацією будівництва та покращенням ситуації на зовнішніх ринках. В 2018 році ВВП зріс на 3.3% (в порівнянні з аналогічним показником у 2017 році на рівні 2.1%). Крім того відбулися позитивні зрушення в монетарній політиці. Національний банк України ("НБУ") провів ряд заходів по врегулюванню ситуації на фінансовому ринку, які були спрямовані, окрім іншого, на стримування рівня інфляції. В 2018 році індекс інфляції України сповільнився до рівня 9.8% (в порівнянні з 13.7% у 2017 році). Починаючи з 2016, НБУ здійснив ряд кроків щодо пом’якшення валютних обмежень, які були запроваджені протягом 2014-2015 років. Зокрема, обов’язкова частка продажу надходжень в іноземній валюті на міжбанківському ринку поступово зменшилась з 75% до 50% починаючи з 5 квітня 2017 року та до 30% починаючи з 1 березня 2019 року. В додаток до цього, нормативний період розрахунків за операціями, здійснених в іноземній валюті, зріс з 90 до 180 днів починаючи з 26 травня 2017 року та до 365 днів починаючи з 7 лютого 2019. В грудні 2018 Рада Директорів МВФ затвердила 14-місячну програму фінансування stand-by, на суму 3.9 мільярдів доларів США, що замінила собою чотирирічну програму «Механізм Розширеного Фінансування». В рамках нової програми перший транш на суму 1.4 мільярди доларів США було отримано у грудні, подальші ж виплати будуть розглядатися у травні та листопаді 2019 року в залежності від успішності виконання вимог, зазначених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Україна також відновила діяльність на міжнародному ринку боргового капіталу, здійснивши випуск 15-річних єврооблігацій з відсотковою ставкою 7.375% на рекордні 3 мільярди доларів США у вересні 2017 року. В жовтні 2018 року Україна розмістила єврооблігації, що будуть погашені двома траншами на загальну суму 2 мільярди доларів (5.25-річні єврооблігації зі ставкою 9.000% на суму 750 мільйонів доларів США та 10-річні єврооблігації зі ставкою 9.750% на суму 1.25 мільярдів доларів США), випуск яких забезпечив пом’якшення боргового навантаження в короткостроковому періоді. Станом на 1 вересня 2017 року вступила у силу Асоціація Європейського Союзу з Україною, що забезпечило підвищення рівня лібералізації торгівлі, покращення стандартів якості продукції та інтеграцію української економіки в економічне середовище Європейського Союзу. Після загальноекономічного спаду, що спостерігався протягом періоду 2014-2015 р., в 2016р. ціни на металопродукцію почали відновлюватись. Зростаючий тренд також продовжився і протягом 2017 та 2018 років. Середня ціна на гарячекатаний рулон збільшилась на 46% протягом періоду з 2016 по 2018 рік. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку. У 2018 році на комбінаті освоєно сім видів нової продукції: • Гарячекатаний рулонний прокат марки S355JR товщиною 3,8-6,0 мм; • Гарячекатаний рулонний / листовий прокат марки ASTM A36 / A36M; • Гарячекатаний рулонний прокат завтовшки 8,1-10 мм із сталі марки 20; • Гарячекатаний рулонний прокат марки DX51D; • Холоднокатаний рулонний прокат марки DX51D; • Холоднокатаний рулонний прокат марки DC01 в повній відповідності з євростандартом; • Холоднокатаний рулонний прокат марки DC01 з додатковим легуванням бором. ПАТ «Запоріжсталь» є одним з найбільших металургійних підприємств України з обсягів виробництва. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг). Товариство залишається єдиним в Україні постачальником холоднокатаного листа особливої складної витяжки, що використовується в автомобільній промисловості, чорної жерсті, деяких видів холоднокатаного прокату для інструментальної та машинобудівної галузей, а також великим постачальником гнутих профілів. ПАТ «Запоріжсталь» займає стратегічно вигідне положення, оскільки розташоване на однаковій відстані від головних ринків збуту, джерел постачання сировини, на перехресті важливих транспортних магістралей, що дає можливість використовувати усілякі види транспортування (у тому числі річковий транспорт) продукції з метою оптимізації потоків. Найважливішими перевагами продукції ПАТ "Запоріжсталь" перед конкурентами є: - розвинена структура збуту продукції як на Україні, так і за кордоном; - раціональне співвідношення ціни металопрокату та його якості; - клієнтоорієнтовність при реалізації продукції. Основні конкуренти : ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Україна); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (Україна); ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Російська Федерація); ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (Російська Федерація); ПАТ «Северсталь» (Російська Федерація); U. S. Steel Kosice (Словаччина); ПАТ «АрселорМіттал Теміртау» (Казахстан); ArcelorMittal Galati (Румунія ) а також металургійні комбінати Китаю та Туреччини. Перспективні плани розвитку емітента. У 2019 році на комбінаті плануєтеся освоїти шість видів нової продукції: • Гарячекатаний рулонний прокат зі сталі марки S355JR по EN 10025-2 товщиною 2,8 - 3,7 мм • Гнутий профіль зі сталі марки 09Г2, 09Г2Д, 09Г2С 14 категорії, з фіксованим класом міцності • Гарячекатаний рулонний прокат розмірами 1,5 х 1000 - 1100мм з травленням • Горячекатаный рулонный прокат марки S235JR толщиной 10-12 мм; • Холоднокатаний рулонний прокат розмірами 1,0 х 1500 мм з обрізної кромкою (АПР-5); • Холоднокатаний рулонний прокат розмірами 0,36- 0,43 х 1000 мм і 0,43 х 1250 мм. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання У 2018 році постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання були: - ТОВ «Метінвест Холдинг» (залізорудний концентрат, обкотиші); - ПРАТ «Запоріжкокс» (кокс, коксовий дріб‘язок, металобрухт, кокс горіх та інші матеріали).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У 2015 році було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ «Україна нова». В 2014 році ПАТ «Запоріжсталь» увійшло до складу учасників ТОВ «Ростовська вугільна компанія», шляхом внесення додаткового внеску до статутного капіталу Товариства. В 2017 році відбулося відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «ПЖК-Запоріжжя» та ПРАТ «ДРУЖБА.». В 2018 році відбулося відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Жовтневий». Найбільш значною інвестицією , пов'язаною з господарською діяльністю підприємства є будівництво конвертерного цеху з безперервним розливом сталі в об'ємі 5,0 млн. тон литих слябів в рік, на реалізацію якого планується витратити близько 2 млрд. доларів США. Фінансування проекту планується за рахунок залучення кредитних коштів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Фактичне місцезнаходження основних виробничих потужностей співпадає з юридичною адресою Товариства – м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, виробничий майданчик. Спосіб утримання активів - в експлуатації, місцезнаходження основних засобів – м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, виробничий майданчик. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основні засоби, балансова вартість яких становить 3 864 874 тисячі гривень, передані у заставу для забезпечення банківських кредитів та позик. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. У 2018 році виконувались природоохоронні заходи: - будівництво конверторного комплексу; - в агломераційному виробництві за власної ініціативи комбінат виконав реконс-трукцію газоочисної установки за агломашиною №1 з використанням рукавних фільтрів та абсорберу, що побудовано за аналогією позитивного досвіду екс-плуатації ГОУ за агломашинами №2-6; - виконано захід по реконструкції аспіраційних установок у шихтовому відділен-ні агломераційного цеху; - введена в промислову експлуатацію п'ятисекційна градирня для забезпечення зворотного водою доменних печей і підтримки оптимального температурного режиму їх роботи; - введено у експлуатацію сучасний комплекс по перехвату умовно - чистих сто-ків з території підприємства на повторне використання у виробництві; - та інші заходи екологічного напрямку. Затрати на виконання заходів склали 455,847 млн. грн. У 2018 році перевищення нормативів викидів та скидів у навколишнє середовище встановлених дозвільними документами не виявлено. Плани капітального будівництва У 2018 році комбінат продовжив реалізацію проектів, спрямованих на зниження витрат, підвищення якості та збільшення обсягів виробництва. План інвестицій капітального будівництва на 2018 рік (без урахування капіталізованих капітальних ремонтів) був затверджений у розмірі 75,3 млн. доларів США. Розширення та удосконалення основних засобів ПАТ «Запоріжсталь» здійснювалось згідно затвердженої Програми капітальних інвестицій (ПКІ-2018), яка включала реалізацію основних стратегічних проектів: 1. Реконструкція ГО АМ №1 – реалізація проекту дозволила досягнути діючих нормативів України по вмісту шкідливих речовин в аглогазах та знизити вміст пилу на робочих місцях. Загальний бюджет проекту становить 13,0 млн. доларів США. Загальні витрати за 2018 рік склали 5,5 млн. доларів США. 2. Реконструкція сталеплавильного виробництва з мартенівського способу на конвертерний у складі: конвертерне відділення, відділення ливарно-прокатних модулів (ЛПМ) та допоміжних виробництв» – дозволить випускати готову продукцію, яка відповідає кращим світовим стандартам якості, розширити сортамент прокату та збільшити вагу рулонів. Загальні витрати за весь період реалізації проекту склали 16,2 млн. доларів США, у тому числі 2018 рік - 5,8 млн. доларів США. У 2018 році виконувались проектно-кошторисні роботи та роботи з підготовки території будівництва, які також заплановані на 2019 рік. Загальний бюджет проекту буде остаточно визначений після розробки повного обсягу проектної документації. Окрім стратегічних, на комбінаті реалізовується низка проектів, а саме: - проекти операційної ефективності, спрямовані на скорочення витрат виробництва, поліпшення якості продукції, збільшення обсягів виробництва стосовно базового рівня, досягнутого у попередніх періодах. У 2018 р. витрати на реалізацію проектів операційної ефективності склали 1,6 млн. доларів США. - проекти підтримування та капітальні ремонти: спрямовані на досягнення цільових обсягів виробництва в межах існуючої досягнутої промислової потужності підприємства шляхом придбання, будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів основних засобів (обладнання, будівель, споруд). У 2018 р. витрати на реалізацію проектів підтримування склали 46,4 млн. доларів США. - проекти відповідності: проекти, здійснення яких прямо передбачено або витікає з вимог діючого законодавства (охорона навколишнього середовища, протипожежне та санітарне облаштування). У 2018 р. на реалізацію проектів відповідності витрачено 6,5 млн. доларів США. - функціональні проекти ІТ: капітальні витрати, пов’язані з придбанням програмних продуктів, інформаційних систем та їх інфраструктури, комп’ютерного, мережевого обладнання. У 2018 р. витрати на реалізацію цієї групи проектів склали 3,0 млн. доларів США. - функціональні проекти безпеки: капітальні витрати, пов’язані з забезпеченням безпеки і контролю доступу до виробничих та адміністративних об’єктів, а також інформаційної інфраструктури. У 2018 р. витрати на реалізацію склали 0,2 млн. доларів США. - функціональні проекти соціальної сфери: капітальні витрати, пов’язані з придбанням, будівництвом, підтримуванням, розвитком об’єктів соціальної сфери, санітарно-побутових виробничих приміщень, столових та інших невиробничих об’єктів. За 2018р. витрати на реалізацію проектів склали 1,9 млн. доларів США. - функціональні проекти з охорони праці і промислової безпеки: капітальні витрати, пов’язані з придбанням, будівництвом, підтримуванням, розвитком об’єктів для відповідності вимогам по охороні праці та промисловій безпеці. За 2018р. витрати на реалізацію проектів склали 0,1 млн. доларів США. Загальні витрати на реалізацію програми капітальних інвестицій 2018 р. (з урахування капіталізованих капітальних ремонтів) склали 71,3 млн. доларів США. Джерелами витрат є власні кошти підприємства. Витрати на реалізацію Програми капітальних інвестицій 2019 р. (з урахування капіталізованих капітальних ремонтів) заплановані у розмірі 95,4 млн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На початку 2018 р. основною проблемою залишилось, як і в 2017 р., обмеження з постачання сировини з АР Крим та Донецької області – зони проведення АТО. Так, обмеження з постачання вапняку та вугілля для приготування пиловугільного палива, призвело до зниження обсягів виробництва чавуну та до необхідності часткового використання природного газу в виробництві чавуну і збільшення витрат коксу. Припинення постачання сировини з зони АТО вимусило підприємство до використання вогнетривких мас імпортного виробництва, що збільшило собівартість виробленої продукції. Вагомою проблемою стало обмеження з постачання металобрухту. Відсутність бажання з боку керівництва країни втручатися в питання регулювання експорту металобрухту призвело до значного збільшення обсягу експорту стратегічно важливої сировини та вимусило підприємство до заміщення металобрухту іншою сировиною. Основними проблемами при впровадженні проектів капітального будівництва у 2018 році стали відтік кадрів за кордон, складне економіко-політичне становище країни у зв’язку з подіями на сході. В цілому, основними проблемами, які негативно впливали на діяльність ПАТ «Запоріжсталь» у 2018 році, були: - наслідки фінансово-економічної кризи; - обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита в країнах Індонезія, Таїланд, Аргентина, США, Мексика, Канада, ввізне мито на прокат в Туреччині); - перевиробництво металопродукції в Китаї; - обмеження з постачання сировини з АР Крим та Донецької області; - складнощі у залученні позикових коштів як від українських, так і від іноземних банків; - високі ціни на енергоносії та послуги з боку державних монополій (в тому числі залізничні перевезення). - необхідність заміни застарілого та морально зношеного устаткування.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В 2018 році облікова політика емітента включала метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо. 1. Амортизація основних засобів Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно зі строками корисної служби, установленими технічним персоналом ПАТ «Запоріжсталь». Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації. Для цілей розрахунків амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення активу в експлуатацію. На землю амортизація не нараховується. На об'єкти, що належать до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 100% у момент їх введення в експлуатацію. 2. Оцінка запасів Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В собівартість придбання запасів включаються наступні витрати: - суми, які оплачуються відповідно до договору постачальникові, за винятком непрямих податків; - суми митних зборів при ввезенні; - суми непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; - транспортно-заготівельні витрати – витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів; - інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатного для використання в запланованих цілях (наприклад, ризикова маржа (винагорода банку) по акредитивах, відкритих відповідно до умов договорів поставки запасів, якщо можливо зіставити цю маржу з конкретною партією/партіями запасів). Торговельні й інші знижки вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів. У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, на пошук і відбір постачальника, на залучення консультантів і т.п. Такі витрати відносяться на адміністративні або витрати на збут. Собівартість запасів, виготовлених комбінатом, включає витрати, безпосередньо пов'язані з даними одиницями запасів, а саме: - прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, інших виробничих матеріалів); - прямі витрати на оплату праці (заробітна платня та інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві продукції); - інші прямі витрати (усі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат: амортизація устаткування, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землі, на якій перебувають виробничі приміщення, і т.п.); - змінні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні обсягів виробництва, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків, такелажників, кранівників); - постійні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які залишаються постійними при зміні обсягів виробництва, такі як знос й обслуговування загальновиробничих приміщень і устаткування, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення) у сумі, розподіленої на витрати виробництва. Нерозподілена сума постійних загальновиробничих витрат відноситься на собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у періоді виникнення таких витрат. При обліку запасів у їхню вартість ПАТ «Запоріжсталь» включає й інші витрати, якщо тільки вони пов'язані із приведенням цих запасів у стан, придатних для використання в належних цілях. Наприклад, витрати на розробку специфічного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати на доробку продукту під вимоги конкретного споживача і т.і. Прикладами витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, є такі: - понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати; - витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва; - адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; - витрати на продаж. 3. Метод оцінки запасів при вибутті ПАТ «Запоріжсталь» при вибутті запасів використовує метод середньозваженої вартості. При використанні середньозваженого методу, вартість одиниці запасів визначається як середньозважена від вартості аналогічних взаємозамінних запасів на початок періоду й вартості придбання або виробництва цих запасів протягом періоду. ПАТ «Запоріжсталь» використовує той самий метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають однакове призначення й однакові умови використання. 4. Первісна оцінка фінансових активів і зобов'язань При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПАТ «Запоріжсталь» оцінює його по справедливій вартості. При первісному визнанні фінансових активів/зобов'язань, які не є активами/зобов'язаннями, що обліковуються по справедливій вартості з відображенням результатів її зміни у звіті про фінансові результати, ПАТ «Запоріжсталь» включає в їхню вартість також витрати по угоді, прямо пов'язані із придбанням або випуском фінансового активу або фінансового зобов'язання. Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості без врахування витрат по угоді, є: цінні папери (облігації, векселі, акції), що обліковуються по справедливій вартості з відображенням результатів її зміни у звіті про фінансові результати. Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються по справедливій вартості плюс витрати по угоді є: цінні папери (облігації, векселі), утримувані до погашення, позики видані й дебіторська заборгованість, облігації випущені, що не обертаються на активному ринку, кредити отримані. Коли існує активний ринок для фінансового інструмента (а саме, котирування фінансового інструмента визначене й відоме всім учасникам ринку), тоді справедлива вартість цього фінансового інструмента визначається на підставі цього котирування. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, тоді ПАТ «Запоріжсталь» оцінює справедливу вартість із використанням наступних методів: - аналізу операцій з таким самим інструментом, проведених у недавньому часі між незалежними сторонами; - поточної справедливої вартості подібних фінансових інструментів; - дисконтування майбутніх грошових потоків. 5. Фінансові зобов'язання Фінансові зобов'язання, що враховуються по справедливій вартості, після первісного визнання ПАТ «Запоріжсталь» враховує по справедливій вартості. Інші фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної ставки відсотка. Первісна вартість позик отриманих приймається у сумі, яка дорівнює фактично отриманим коштам і витратам, пов'язаним з безпосереднім одержанням такої позики. Позики підлягають обліку на кожну наступну звітну дату по амортизованій вартості, яка являє собою поточну вартість очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Різниця між номінальною сумою заборгованості і її дисконтованою вартістю являє собою суму амортизації. Зазначена сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових доходів і витрат протягом усього періоду погашення заборгованості. На кожну дату звітності ПАТ «Запоріжсталь» виділяє поточну частину (суму, яка буде погашена протягом 12-ти місяців з дати звітності) з кожного довгострокового фінансового інструмента, і враховує таку частину в складі поточних зобов'язань. Комбінат повинен списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тоді і тільки тоді, коли воно погашено, тобто коли зазначене в договорі зобов'язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітного періоду (2018р.) не виконано зобов'язань на поставку металопрокату на суму 4 912 166 грн. без ПДВ та без транспортних витрат (379 тон), що складає 0,009 % від всього обсягу реалізованої металопродукції.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегією ПАТ «Запоріжсталь» є подальше технічне переозброєння з використанням сучасних технічних засобів та технологій з метою виробництва високоякісної, конкурентоспроможної металопродукції з високою додатковою вартістю, розширення сортаменту, захисту навколишнього середовища, економії матеріально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів. На комбінаті запланована поетапна корінна реконструкція основних агрегатів й потужностей всього металургійного й прокатного переділу. Будівництво конвертерного цеху з безперервним розливом сталі в об'ємі 5,0 млн. тон литих слябів в рік та двох ливарно-прокатних модулів дозволить: - створити сучасний сталеплавильний комплекс та виконати будівництво в стислий термін без зменшення об'ємів виробництва; - відмовитись від малоефективного мартенівського способу виробництва сталі, з виводом із технології мартенівського, ЦПС та обтискного цехів; - забезпечити виплавку сталі з вузькими межами змісту елементів; - поліпшити якість поверхні прокату, однорідності структури та якостей металу; - значно розширити марочний сортамент сталей, в т.ч. трубні марки, якісну конструкційну сталь, сталь підвищенної міцності, сталь для сосудів та котлів які працюють під тиском, сталь для штамповки в т.ч. для автомобілебудування, а також забезпечити вимоги міжнародних стандартів; - створити сучасне прокатне виробництво для гарячої прокатки штаб; - отримати якісний високовартісний товарний гарячекатаний прокат товщиною 1,0-24,5 мм., а також підкат для високоякісного холоднокатаного листа, включаючи продукцію четвертого переділу (виробництво оцинкованого листа з полімерним покриттям); - знизити втрати металу в обрізі; - скоротити використання природного газу; - знизити витрати вогнетривів; - знизити викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Крім цього передбачається: - завершення реконструкції газоочистки агломашин № 1; - підготовка території для будівництва сталеплавильного виробництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Для вирішення конкретних питань підвищення якості продукції та ефективності виробництва, визначення програм технічного переозброєння цехів і виробництв, зосередження діяльності на вирішенні завдань розвитку комбінату і досягненні цілей в області якості, екології та охорони праці на ПАТ «Запоріжсталь» виконуються науково-дослідні роботи (НДР). Для чого комбінатом залучаються на договірній основі фахівці НДІ, ВНЗ та виробничих підприємств. Сума витрат на науково-дослідницьку роботу за звітний рік становить 1 650,0 тис. грн.; ПАТ «Запоріжсталь» при плануванні своєї діяльності та прийняття інвестиційних рішень у обов’язковому порядку проводить оцінку потенційного впливу на навколишнє середовище на всіх етапах проекту, виконує ефективний екологічний моніторинг. У 2018 р. на виконання моніторингових робіт затрачено 1,213 млн.грн. Діяльність комбінату націлена на попередження та постійне зниження впливу на навколишнє середовище. Сума витрат на дослідження та розробку з будівництва за звітній період склала 3,4 млн. доларів США.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня