Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні 825000 0.25 Крім інших прав, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонерам Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на: • участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом; • отримання дивідендів; • здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом; • отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи, а також їх копії у порядку, передбаченому Статтею 16 Статуту; • отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або грошову компенсацію її вартості; • інші права, передбачені чинним законодавством України. Крім інших зобов'язань, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонери Товариства зобов'язані: • дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів; • виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України; • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Публічна пропозиція відсутня

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).