Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
простих iменних акцiї 376032000 0.97 На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало. Розпорядженням №427-КФ-З вiд 23.10.17 року на пiдставi п.2 роздiлу I Порядку скасування реєстрацiї випускiв акцiй, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 23.04.13 №737, та документiв, наданних ПАТ "НПТЗ" постановлено: Зупинити обiг акцiй "Нiкопольський пiвденнотрубний завод" з 25.10.2017 року. Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством. Акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємно); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України; отримати при лiквiдацiї Товариства частку грошових коштiв, отриманих вiд продажу його майна, що залишилися пiсля розрахункiв по оплатi працi працiвникiв, розрахункiв з бюджетом та кредиторами, пропорцiйно до частки кожного акцiонера у статутному фондi Товариства. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi; - оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi Статутом i рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнiв повiдомити Товариство та/або депозитарну установу, що здiйснює облiк власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, про змiну свого фактичного мiсця реєстрацiї; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести iншi обов'язки, встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством України. вiдсутня

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).