Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi 2563420 50 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них вiдсутня