Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні 1568800 0.05 Згідно п.4.1-4.4 Статуту Товариства акціонери мають наступні права та обов'язки: Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1)участь в управлінні Товариством; 2)отримання дивідендів; 3)отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4)отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону. Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. В звітному періоді Товариство не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру