Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста бездокументарна iменна 383731640 95932910 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: - участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. - переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру. - одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. - акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом. - акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi уклали такий договiр, покладаються додатковi обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть їх недотримання. Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi. Договiр набуває чинностi з моменту вчинення письмового повiдомлення виконавчому органу товариства про укладення договору. В письмовому повiдомленнi має бути вказано найменування акцiонерiв - сторiн договору, та кiлькiсть належних їм акцiй. Письмове повiдомлення вважається вчиненим в момент отримання виконавчим органом. Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України. Акцiонер має право продати або iншим способом вiдчужувати повнiстю сплаченi ним акцiї або їх частину. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй реалiзується вiдповiдно до законодавства України. немає