Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Структура капіталу


Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна 1500 100 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства, - придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім І випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. публічної пропозиції не було, допуску до торгів на біржі не було